Glyph

CPD i RZSZ počinju sa sprovođenjem projekta „Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji”

07.02.2020.

Centar za prava deteta (CPD), u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu (RZSZ), počinje sa sprovođenjem dvogodišnjeg projekta „Promovisanje pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji”, a koji je finansijski podržan u okviru Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo. Cilj projekta je da doprinese unapređenju položaja i prava prava deteta kroz promovisanje pristupa pozitivnog maloletničkog pravosuđa za decu u sukobu sa zakonom i decu sa izazovima u ponašanju kao posebno ranjivu grupu dece koja često potiču iz marginalizovanih i ranjivih kategorija stanovništva

Imajući u vidu česta kršenja prava deteta u ovoj oblasti, poseban doprinos projekta ogledaće se u razvijanju različitih tretmanskih programa za rad sa decom kao i pratećih programa obuke profesionalaca koji rade sa decom u sistemima socijalne zaštite i pravosuđa. Prilikom izrade programa, RZSZ i CPD će se oslanjati na zaključke sveobuhvatne procene stanja i potreba dece u sukobu sa zakonom i dece sa izazovima u ponašanju u vaspitnim institucijama u Srbiji koje će biti sprovedeno na početku projektnog perioda. Tako razvijeni programi imaće u fokusu najbolji interes deteta, uz poštovanje principa nediskriminacije i participacije dece.

Posebno važan segment projekta biće vršnjačka edukacija koja će se sprovoditi u saradnji sa članovima i članicama DX kluba, pri CPD-u. Kroz posebno osmišljene radionice, deca će se upoznati sa svojim pravima i osnažiti da prepoznaju i blagovremeno reaguju na situacije koje ugrožavaju njihov pravilan razvoj. Iskustva dece stečena tokom radioničarskog rada biće predstavljena u kratkom filmu u vidu ključnih poruka usmerenih na opštu javnost, sa idejom da se istakne koliko je važno promeniti stav prema ovoj marginalizovanoj grupi dece i pružiti im neophodnu podršku kako bi prevazišli razvojne krize, razvili prosocijalno ponašanje i postali konstruktivni članovi društva.

Osim toga, CPD i RZSZ će sprovoditi kampanju podizanja svesti na društvenim mrežama i kroz promociju primera dobre prakse doprineti podizanju svesti o važnosti usvajanja i primene principa pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji.

U Beogradu, 31. januara 2020. godine

Medijske objave:

Istočne VESTI

Tanjug