Glyph ?>

CPD TIM

Jasmina Miković, direktorka

Jasmina Miković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na međunarodnom smeru i dodatno se obrazovala u oblasti ljudskih prava i menadžmenta. Jasmina je imenovana za direktorku Centra za prava deteta 10. decembra 2019. godine.

Dvadesetogodišnje radno iskustvo stekla je u Norveškom savetu za izbeglice i NVO Praxis, fokusirajući se na zaštitu ljudskih prava marginalizovanih grupa (izbeglice, IRL, RAE i žrtve porodičnog nasilja) u oblasti prava deteta, antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti, reforme javne uprave, migracija, statusnih i socioekonomskih prava.

Predsednica je Upravnog odbora Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) i predstavlja MODS u radu Grupe nacionalnih partnerskih mreža Eurochild-a, koja se zalaže za ostvarivanje zajedničkog cilja da prava deteta i dobrobit dece budu u centru kreiranja politika na nacionalnom i evropskom nivou. U periodu od 2017. do 2019. godine predsedavala je sastancima Grupe nacionalnih partnerskih mreža Eurochild-a. Članica je Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije i Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja se bavi poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Kao resursna osoba, Jasmina učestvuje na redovnim sastancima stručnog tela Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece u jugoistočnoj Evropi (RRC Child Protection Hub), u okviru projekta kojim u Srbiji koordinira Centar za integraciju mladih.

Učestvovala je na brojnim konferencijama i drugim stručnim skupovima, kao i u radu zagovaračkih i tematskih radnih grupa, u izradi tematskih i alternativnih izveštaja u oblasti prava deteta, pristupa pravima marginalizovanih grupa, zaštite od diskriminacije i dr.

Profesionalno se bavila odbojkom 11 godina.

 


Nada Lučić, menadžerka finansija

Nada Lučić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici.

Od 2004. godine radi u finansijama u civilnom sektoru. Radila je na rukovođenju finansijama kako na pojedinačnim projektima tako i na upravljanju finansijama celog udruženja. Tokom višegodišnjeg iskustva upoznala je specifične procedure i pravila finansijskog izveštavanja velikog broja domaćih i stranih donatora. Radila je kao finansijska menadžerka na projektima finansiranim od strane Evropske unije, UNICEF-a, UNVFVT-a, SHL-a, SCI-a, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva zdravlja itd.

Pohađala je više kurseva, treninga i seminara. U Privrednom savetniku u Beogradu, 2006. godine, stiče sertifikat za vođenje računovodstva privrednih društava prema međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Govori engleski jezik.

U junu 2018. godine Nada se pridružila timu Centra za prava deteta na poziciji finansijske menadžerke.


Jelena Paunović, menadžerka projekta

Jelena Paunović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na međunarodnom smeru. Nakon studija usavršavala je svoje znanje iz oblasti ljudskih prava u Tunisu u kancelariji UNIDO na projektu regiona Afrike i Bliskog Istoka u promovisanju i osnaživanju žena za inkluzivni i održivi industrijski razvoj.

Jelena je pohađala školu ljudskih prava „L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix” na Univerzitetu mira u Francuskoj, a dodatna znanja i veštine stekla je na brojnim stručnim treninzima, seminarima i konferencijama na temu prava deteta i menadžmenta.

Od 2016. godine, Jelena Paunović je započela sa radom u Centru za prava deteta u Beogradu, na poziciji pravne savetnice u pružanju besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta i koordinatorke Kluba DX (Dečji informativno kulturni servis) u okviru Centra za prava deteta.

Govori engleski i francuski jezik.


Jelena Petrović, menadžerka projekta

Jelena Petrović je diplomirala na Filološom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za engleski jezik i književnost, i dodatno se obrazovala u oblasti komunikacija, menadžmenta i ljudskih prava, sa posebnim fokusom na pravima deteta. Devetogodišnje iskustvo u civilnom sektoru stekla je u nevladinoj organizaciji Praxis na pozicijama menadžerke za komunikacije i koordinatorke Programa za prava deteta. Pored ostalog, bavila se održavanjem edukativnih radionica sa školskom decom na temu prevencije i eliminacije dečjih, ranih i prinudnih brakova, a učestvovala je u pisanju brojnih priloga telima UN-a i institucijama EU i izradi tematskih izveštaja: Dečji, rani i prinudni brakovi nisu privatna stvar porodiceSTOP dečjim brakovima, Dosadašnja postignuća i preostali izazovi u oblasti dečjih brakova.

Pohađala je brojne obuke, među kojima posebno ističe obuku Aflatoun organizacije iz Amsterdama i Evropske organizacije za vršnjačke obuke za rad za decom i mladima.

Poseduje višegodišnje iskustvo u prevođenju i radu sa decom i mladima u školama stranih jezika. Ima diplomu simultanog i konsekutivnog prevodioca za engleski jezik.

Pridružila se Centru za prava deteta 1. januara 2020. godine na poziciji menadžerke projekta.


Milana Todorović, menadžerka projekta

Milana Todorović je diplomirala na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu na smeru menadžment bezbednosti i završila Evropski master program za ljudska prava i demokratizaciju na Inter-univerzitetskom centru 2017. godine u Veneciji.

Nakon završetka Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“ 2014. godine, počela je da volontira u Beogradskom centru za ljudska prava i tokom 2015. godine angažovana je na projektu „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“. U Beogradskom centru za ljudska prava radila je na zaštiti ljudskih prava izbeglica i tražilaca azila u  Srbiji kroz pružanje pomoći prilikom njihove integracije.

Dodatno obrazovanje je stekla na brojim seminarima, konferencijama, školama i drugim skupovima. Takođe, učestvovala je u pisanju brojnih priloga telima UN-a i evropskim institucijama o stanju prava deteta u Srbiji u oblasti obrazovanja i azila, kao i izveštaja, među kojima su: godišnji izveštaji Beogradskog centra za ljudska prava – Ljudska prava u Srbiji 2017, 2018. i 2019. godine na temu zaštita i ostvarivanje prava određenih grupa stanovništva – položaj Roma. Pored toga, učestvovala je u pisanju priloga za izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji 2018. godine na temu pristupa postupku azila tokom prekršajnog postupka i Pravo na azil u Republici Srbiji 2019. godine na temu integracije izbeglica. Svojim master radom doprinela je realizovanju Globalne studije Ujedinjenih nacija o deci lišene slobode.

U Centru za prava deteta počela je da radi 1. januara 2020. godine na poziciji menadžerke projekta.


Zorka Kovačević, projektna asistentkinja

Zorka Kovačević ima 20 godina profesionalnog iskustva u radu u civilnom sektoru u Srbiji i regionu u oblastima projektnog menadžmenta, analitike, istraživanja, javnog zastupanja i „fundraising“-a, kao i preko 5 godina rada u biznis sektoru u oblastima praćenja medija, plasmana, prodaje, marketinga i istraživanja tržišta. Poseduje izuzetne komunikacione i prezentacijske veštine, veruje u snagu pojedinca – da nečije malo može da doprinese mnogo za unapređenje kvaliteta života, kao i napredak društva i zajednice u celini. Vrednosti za koje se zalaže ostvarivala je kroz angažman u Katalist Fondaciji, Udruženju babica Srbije, EBART Medijskom Arhivu, Građanskoj inicijativi Majka HrabrostCHRIS MrežiBanci hrane Beograd i Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM. Teme kojima je bila posebno posvećena su: prava deteta, ženska i reproduktivna prava, prevencija nasilja u porodici, istraživanje i promocija filantropije i davanja u opšte korisne svrhe, prevencija torture i rehabilitacija žrtava torture, prava manjina, slobodan pristup informacijama, primena međunarodnih standarda u domaćem zakonodavstvu i praksi, strateška litigacija i predstavljanje slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava i dr. Učestovala je u pisanju nekoliko stručnih publikacija, kao i različitih izveštaja, analiza i drugih materijala iz oblasti ljudskih prava. Bila je autorka i voditeljka TV serijala „Promena počinje od pojedinca“ emitovanom na TV Studio B i 20 lokalnih televizija tokom 2010/11. godine. Tečno govori engleski i ruski jezik.

Zorka voli poeziju, književnost, pozorište, internet i društvene mreže, prirodu i putovanja. U slobodno vreme bavi se slikanjem i pisanjem.

Zorka se pridružila timu Centra za prava deteta 1. februara 2020. godine na poziciji projektne asistentkinje.


Marija Petrović, stručna saradnica

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Master iz oblasti prava deteta stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu sa temom: „Prava deteta u porodičnoj sredini”.

Radi kao advokatica pretežno u oblasti porodičnog prava i konsultantkinja je u oblasti prava deteta. Kao saradnica Centra za prava deteta od 2005. godine, angažovana je na brojnim projektima. Najznačajnije iskustvo ima u oblasti monitoringa prava i izveštavanja pred Komitetom za prava deteta UN kao i u procesu Univerzalnog periodičnog izveštavanja, osnaživanju sistema podrške dece u oblasti zdravstvene zaštite i podrške deci sa smetnjama u razvoju. Značajno iskustvo ima i u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja naročito u oblasti sportskih aktivnosti i dece sa smetnjama u razvoju.

Kao suprevizorka i predavačica na Pravnoj klinici za porodično pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu bila je angažovana u periodu od 2016. do 2019. godine, nakon čega je Pravna klinika za porodično pravo prestala sa radom sa klijentima.

Osim Centra sarađuje i sa drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF Srbija, UNICEF Crna Gora, UNICEF Bosna i Hercegovina, Save the Children, World Vision, Mreža organizacija za decu Srbije, Užički Centra za prava deteta, INDIGO  i dr.

Koautorka je velikog broja publikacija, izveštaja, priručnika, istraživanja i analiza iz oblasti prava deteta.

Članica je Upravnog odbora Mreže organizacija za decu Srbije.


Milena Banić, stručna saradnica

Milena Banić je stalna stručna konsultantkinja Centra za prava deteta.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Master iz oblasti prava deteta stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu sa temom: „Zlostavljanje i zanemarivanje deteta”, a master evropskih integracija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Strateška zastupanja u oblasti ljudskih prava u slučajevima diskriminacije”. Trenutno pohađa doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i priprema doktorsku disertaciju iz oblasti ekološkog prava.

Kao stipendistkinja PILnet instituta Njujork usavršavala se u oblasti zastupanja ljudskih prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbija u Njujorku i volontirala u Institutu za pravdu — VERA i organizaciji Legal Aid Society u Njujorku.

Radi kao advokatica i kosultantkinja u oblasti ljudskih prava i prava deteta. Angažovana je kao  suprevizorka i predavačica na Pravnoj klinici za porodično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION.

Do sada je sarađivala sa brojnim međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF Srbija, UNICEF Crna Gora, UNICEF Bosna i Hercegovina, Save the Children, PRI International, PILnet, World Vision i druge, kao i brojnim domaćim organizacijama i institucijama.

Autorka i koautorka je više objavljenih radova, stručnih analiza i priručnika.


Tamara Tomašević, koordinatorka Kluba DX

Tamara Tomašević je koordinatorka Kluba DX i samostalna stručna konsultantkinja.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za psihologiju 2006. godine.

Od srednje škole i u toku studija, učestvovala je u brojnim aktivnostima lokalnih i međunarodnih organizacija čiji je rad usmeren na promociju i zaštitu mirovnog obrazovanja, nenasilne komunikacije i zaštite prava dece prvenstveno iz grupa koje su izložene diskriminaciji u društvu.

Kroz brojne profesionalne treninge kontinuirano je unapređivala svoja znanja i veštine u oblasti mirovnog obrazovanja, ljudskih i prava deteta, prava manjinskih grupa, rodne ravnopravnosti, nenasilne komunikacije, vršnjačke medijacije, anti-diskriminacije, prevencije nasilja, socijalnog preduzetništva, korišćenja umetnosti u razvoju dijaloga u podeljenim zajednicama, prevencije i borbe protiv trgovine ljudima i programima usmerenim na jačanje etike i interiteta javnih službenika, prevenciju korupcije.

Tamara poseduje 15 godina trenerskog iskustva u radu sa decom, mladima i odraslima u navedenim oblastima u privatnom, državnom i nevladinom sektoru.

Osim trenerskog iskustva, sposobnosti da kreira i prilagodi programe u skladu sa potrebama različitih ciljnih grupa, gostujuća je predavačica i moderatorka, konsultantkinja, voditeljka obuka, seminara, stručnih skupova, okruglih stolova, treninga za stručne trenere na teritoriji Republike Srbije i regiona.


Dražen Zacero, koordinator Kluba DX

 

Dražen Zacero je sertifikovani koordinator programa omladinskog rada, predsednik Skupštine Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, potpredsednik Upravnog odbora saveza udruženja “Prijatelji dece Srbije”, savetnik za socijalne inovacije i omladinske projekte u Centru za podršku i inkluziju “Help net”, osnivač i mentor nove nacionalne neformalne  mreže mladih “Dobri ljudi”.

Interesovanja: prava deteta, razvoj liderstva mladih, transformativno liderstvo, digitalna transformacija, socijalni marketing, socijalna politika, socijalni uticaj i upravljanje promenama.

Znanje je stečeno od starijih eksperata kroz obuke i iskustvo saradnje sa svim značajnijim udruženjima u oblati omladinskog rada i prava deteta, kao i telima Narodne skupštine, Vlade R. Srbije, Savetom Evrope, EU, agencijama UN-a, brojnim međunarodnim organizacijama i fondacijama.

Iskustvo u polju inovacija razvio je kroz monitoring inovacija u finansijskoj industriji, kao projektni koordinator međunarodne kompanije Projective sa sedištem u Briselu (2016-2018).

Oblast participacije dece i socijalnih inovacija zahteva široka interesovanja, sposobnost divergentnog mišljenja, pristupačnost, otvorenost i konstantnu energiju za sticanje novih kompetencija i modernih veština, te je Draženovo angažovanje u Klubu DX veoma značajno kao nekog ko ume da uključi i zainteresuje decu i mlade i ponudi širok spektar znanja i veština korisnih za javno zastupanje i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za razvoj participacije dece.


Sanja Zrnić, saradnica za komunikacije

Sanja Zrnić je diplomirana novinarka i komunikološkinja, a angažovana je kao konsultantkinja za komunikacije.

Tokom svoje profesionalne karijere pisala je za Nedeljnik Vreme i Večernje novosti i usavršavala se u oblasti medijskih komunikacija i odnosa s javnošću.

Iskustvo u oblasti ljudskih prava sticala je radeći na projektima u međunarodnim i lokalnim organizacijama (UNICEF, Centar za prava deteta) u domenu zaštite i promocije prava deteta. Dodatno iskustvo stekla je radeći kao menadžerka projekta u marketinškim agencijama i organizacijama za podršku razvoja tehnološkog preduzetništva, inovacija i startapova.

Sanja Zrnić je i jedna od osnivačica dečijeg kreativnog haba „KidHub“, u okviru kojeg se deca od 6 do 16 godina podstiču da postanu aktivni kreatori inovativnih rešenja ekoloških i društvenih izazova upotrebom novih tehnologija.