Glyph ?>

CPD TIM

Ines Cerović, direktorka Centra za prava deteta

Ines Cerović je rođena u Beogradu. Postdiplomske studije iz oblasti ljudskih prava je završila na Pravnom fakultetu u Notingemu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, 2006. godine. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine, a pravosudni ispit je položila 2004. godine dok je radila u Krivičnom odeljenju Okružnog suda u Beogradu. Radila je i kao stažistkinja u sekretarijatu Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija u Ženevi, kao konsultant u Regionalnoj kancelariji UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i u UNICEF-ovom Istraživačkom centru Innocenti u Firenci, na istraživačkim projektima na temu nasilja nad decom i seksualne eksploatacije dece.

Od 2014. godine je radila kao konsultant u kancelariji UNICEF-a u Beogradu na projektu jačanja sistema pravosuđa i socijalne zaštite u cilju zaštite prava deteta u Srbiji. Prethodno je radila na projektima reforme sistema maloletničkog pravosuđa, kao i drugim projektima iz oblasti ljudskih prava i prava deteta pri Ministarstvu pravde Republike Srbije podržanim od strane organizacije International Managment Group, Svetske banke i Evropske komisije. Govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Od 2017. godine Ines Cerović je direktorka Centra za prava deteta u Beogradu.


Milena Golić Ružić, programska menadžerka

Milena Golić Ružić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2004. godine. Specijalističke studije iz oblasti medijacije završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2009. godine.

Milena Golić Ružić zaposlena je u Centru za prava deteta u Beogradu od 2000. godine. Rukovodila je brojnim projektima koji su imali za cilj razvoj i unapređenje politike u oblasti prava deteta, promociju aktivnog učešća dece i mladih, zaštitu prava deteta, praćenje, izveštavanje i informisanje javnosti o ostvarivanju prava deteta u Srbiji. Bila ja predavač, moderator i voditelj obuka, seminara, stručnih skupova, okruglih stolova na teritoriji Republike Srbije i regiona iz oblasti prava deteta, ljudskih prava, prevencije konflikata, interkulturalnog obrazovanja, zaštite dece od trgovine ljudima.

U periodu od 2003. godine do 2010. godine je radila kao stručna konsultantkinja Nemačke organizacije za internacionalnu saradnju (GIZ) GmbH, na programima: „Transformacija konflikta i osnaživanje mladih“, „Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji“.

Milena Golić Ružić je stalni ekspert konsultant za oblast prava deteta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misije u Srbiji.

Autor je i koautor brojnih publikacija i priručnika. Jedan je od autora programa „Osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente“ i „Vršnjačka medijacija“ akreditovanih kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Od februara 2015. godine do novembra 2017. godine obavljala je funkciju direktora Centra za prava deteta. Trenutno je na poziciji menadžera programa.

 


Slađana Radulović, programska menadžerka

Slađana Radulović je diplomirala 2000. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za međunarodno pravo. Od početka karijere se bavi zaštitom ljudskih prava, pre svega zaštitom prava deteta. Kao studentkinja koordinisala je radom grupe „Deca deci“ u okviru Centra za prava deteta, gde je i započela svoj rad u januaru 2001. godine kao asistentkinja Sektora istraživanja i obrazovanja. Od 2005. do 2010. godine radila je kao oficir programa za zaštitu dece u međunarodnoj organizaciji Save the Children UK, kancelarija u Beogradu. Tokom 2017. godine bila je angažovana od strane Međunarodne organizacije rada u Srbiji kao stručna konsultantkinja na izradi studije o izveštavanju medija o zloupotrebi dečjeg rada u Republici Srbiji. Trenutno je na poziciji  programske menadžerke Centra za prava deteta u Beogradu.

Učestvovala je na velikom broju međunarodnih konferencija i treninga, letnjih škola i seminara, u Srbiji i inostranstvu, između ostalog: u „Školi ljudskih prava” Beogradskog centra za ljudska prava, na međunarodnom kursu „Ljudska prava i diplomatija“ u organizaciji Diplo fondacije održanom u Ženevi 2004. godine, „Prava deteta, etika i deinstitucionalizacija“ u organizaciji Međunarodnog instituta za prava deteta i Švajcarske fondacije međunarodne socijalne službe, „Porodični zakon i Evropska konvencija o ljudskim pravima“ u organizaciji Aire Centra, Saveta Evrope i mnogim drugim.

U svojstvu predavačice i voditeljke održala je brojna predavanja i treninge iz oblasti ostvarivanja i zaštite prava deteta, a autorka je, koautorka i urednica više publikacija na različite teme iz pomenute oblasti.


Milena Banić, koordinatorka projekta

Milena Banić je kooridantorka projekta i stalna stručna konsultantkinja Centra za prava deteta. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Master iz oblasti prava deteta stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu sa temom: „Zlostavljanje i zanemarivanje deteta”, a master evropskih integracija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Strateška zastupanja u oblasti ljudskih prava u slučajevima diskriminacije”.

Trenutno pohađa doktorske akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i priprema doktorsku disertaciju iz oblasti ekološkog prava. Kao stipendistkinja PILnet instituta Njujork usavršavala se u oblasti zastupanja ljudskih prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Kolumbija u Njujorku i volontirala u Institutu za pravdu — VERA i organizaciji Legal Aid Society u Njujorku.

Radi kao advokatica i kosultantkinja u oblasti ljudskih prava i prava deteta. Angažovana je kao  suprevizorka i predavačica na Pravnoj klinici za porodično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION. Do sada je sarađivala sa brojnim međunarodnim organizacijama kao što su UNICEF Srbija, UNICEF Crna Gora, UNICEF Bosna i Hercegovina, Save the Children, PRI International, PILnet, World Vision i druge, kao i brojnim domaćim organizacijama i institucijama. Autorka i koautorka je više objavljenih radova, stručnih analiza i priručnika.

 


Nada Lučić, finansijski menadžer

Nada Lučić je diplomirala 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici.

Od 2004. godine radi u finansijama u neprofitnom sektoru. Radila je na rukovođenju finansijama kako na pojedinačnim projektima tako i na upravljanju finansijama celog udruženja. Tokom višegodišnjeg iskustva upoznala je specifične procedure i pravila finansijskog izveštavanja velikog broja domaćih i stranih donatora. Radila je kao finansijski menadžer na projektima finansiranim od strane Evropske Unije, UNICEF-a, UNVFVT-a, SHL-a, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva zdravlja itd.

Nada je pohađala je više kurseva, treninga i seminara. U Privrednom savetniku u Beogradu, 2006. godine, Nada je stekla sertifikat za vođenje računovodstva privrednih društava prema međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Govori engleski jezik.

Od juna 2018. godine Nada se pridružila timu Centra za prava deteta na poziciji finansijskog menadžera.


Jelena Paunović, pravna savetnica

Jelena Paunović rođena je u Beogradu. Osnovne studije (LLB) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 2014. godine. U Tunisu je provela godinu dana kao stažistkinja u UNIDO kancelariji gde se bavila osnaživanjem žena i njihovih prava u inkluzivnom industrijskom razvoju.

Jelena je pohađala Institut za ljudska prava “L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix”, u Francuskoj gde je dodatno stekla znanja u oblasti ljudskih prava. Od 2016. godine Jelena Paunović radi u Centru za prava deteta u Beogradu, na poziciji pravne savetnice u pružanju besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta, kao i saradnica Dečjeg informativno-kulturnog servisa – Kluba DX u okviru Centra za prava deteta, a trenutno je angažovana na projektu Evropske Unije u oblasti participacije dece u Republici Srbiji. Govori engleski i francuski jezik.


Valentina Lepojević, pravna savetnica

Valentina Lepojević diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo stekla je u različitim oblastima prava. U radu sa nekoliko advokatskih kancelarija u Beogradu Valentina je stekla iskustvo u porodičnom i naslednom pravu i u oblasti izvršenja i obezbeđenja. Tokom pripravničkog staža Valentina je sarađivala i sa brojnim medijskim kompanijama u oblasti autorskog i srodnog prava. Tokom studija se najviše posvetila oblasti ljudskih prava što se prenelo i na njen profesionalni razvoj u ovoj oblasti.

U Centru za prava deteta Valentina radi na poziciji programske asistentkinje i pravne savetnice u pružanju besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta.


Tamara Tomašević, koordinatorka Dečjeg informativno-kulturnog servisa - DX

Tamara Tomašević je koordinatorka Kluba DX i samostalna stručna konsultantkinja.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za Psihologiju 2006. godine.

Od srednje škole i u toku studija, učestvovala je u brojnim aktivnostima lokalnih i međunarodnih organizacija čiji je rad usmeren na promociju i zaštitu mirovnog obrazovanja, nenasilne komunikacije i zaštite prava dece prvenstveno iz grupa koje su izložene diskriminaciji u društvu.

Kroz brojne profesionalne treninge kontinuirano je unapređivala svoja znanja i veštine u oblasti mirovnog obrazovanja, ljudskih i prava deteta, prava manjinskih grupa, rodne ravnopravnosti, nenasilne komunikacije, vršnjačke medijacije, anti-diskriminacije, prevencije nasilja, socijalnog preduzetništva, korišćenja umetnosti u razvoju dijaloga u podeljenim zajednicama, prevencije i borbe protiv trgovine ljudima i programima usmerenim na jačanje etike i interiteta javnih službenika, prevenciju korupcije.

Tamara poseduje 15 godina trenerskog iskustva u radu sa decom, mladima i odraslima u navedenim oblastima u privatnom, državnom i nevladinom sektoru.

Osim trenerskog iskustva, sposobnosti da kreira i prilagodi programe u skladu sa potrebama različitih ciljnih grupa, gostujuća je predavačica i moderatorka, konsultantkinja, voditeljka obuka, seminara, stručnih skupova, okruglih stolova, treninga za stručne trenere na teritoriji Republike Srbije i regiona.