Glyph

Direktorka Centra za prava deteta na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije

30.03.2018.

Direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović učestvovala je na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije, koja je realizovana u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji u četvrtak, 29. marta 2018. godine.

Sednica je održana povodom Zaključnih zapažanja i preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija povodom Drugog i trećeg periodičnog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta.

Osim članova Odbora za prava deteta na sednicu su pozvani da prisustvuju i uzmu učešće i predstavnici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za zdravlje i porodicu, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Prisutnima su se obratile dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, Aleksandra Jović, specijalista za praćenje prava deteta u UNICEF-u, Ana Prodanović, rukovoditeljka za socijalnu inkluziju u UNICEF-u i Ines Cerović, direktorka Centra za prava deteta.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Republike Srbije predstavila je zaključke i preporuke Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija, dok su predstavnice UNICEF-a predstavile aktuelne podatke o položaju dece u Srbiji i mehanizme učešća dece i mladih u praćenju stanja prava deteta putem digitalne tehnologije i društvenih mreža.

Direktorka Centra za prava deteta predstavila je mehanizme učešća dece u praćenju sprovođenja preporuka Komiteta za prava deteta i objasnila da dete, kao akter u sopstvenom životu i član porodice, zajednice i države, treba da uzme aktivno učešće u porodičnom i društvenom životu. Ona je istakla i da je participacija jedan od osnovnih principa u radu Centra za prava deteta od njegovog osnivanja. Centar svoje aktivnosti realizuje u saradnji sa decom ili za decu i kroz svoj rad pruža podršku grupi dece Dečji informativno-kulturni servis – Klub DX – koji aktivno deluje u okviru programskih aktivnosti Centra kroz učenje o pravima deteta i preduzimanje konkretnih akcija. Kroz ovaj proces podstiče se osetljivost dece za šire socijalno okruženje, jačaju kapaciteti za unapređenje socijalnih odnosa, razvijaju veštine komunikacije, analiziranja, argumentovanog zastupanja i svrsishodnog delovanja.

Deca će takođe aktivno učestvovati u sprovođenju projekta “Praćenje primene preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta” koji Centar sprovodi u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF-a i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije koji se realizuje u periodu od 2017. do 2019. godine. Projekat ima za cilj da se kroz partnerstvo države, nevladinog sektora i dece kreira mehanizam praćenja primene preporuka kroz definisanje liste indikatora, dok će putem specijalne onlajn platforme sva zainteresovana udruženja građana koja se bave pravima deteta moći da se uključe u razvijanje indikatora i prikupljanje podataka o statusu ispunjenosti preporuka. Platforma će sadržati poseban deo posvećen participaciji dece i preporuke Komiteta koje su deca iz Kluba DX prilagodila jeziku koji je njima blizak. Na ovaj način se razvija partnerstvo sa decom koje ih podstiče da kroz participaciju razvijaju veštine i sposobnosti neophodne za preuzimanje uloge aktivnog i odgovornog građanina.

Poslanicima su predstavljeni i drugi načini na koje su deca uključena u rad Centra za prava deteta, i to pre svega kroz učešće u izveštavanju o ostvarivanju prava deteta u Srbiji i predstavljanje izveštaja pred Komitetom za prava deteta, učešće u konsultativnim procesima prilikom izrade različitih nacrta zakona, strateških dokumenata i akcionih planova, kao i kroz pripremu različitih materijala prilagođenih deci poput publikacije “O TEBI SE RADI – Knjiga za decu i mlade da im pomogne da razumeju preporuke UN Komiteta za prava deteta”, kreiranu u u okviru projekta “Prava deteta u politikama i praksi”koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a koji finansira Vlada Švedske.

Direktorka Centra za prava deteta je poslanicima takođe ukazala na važnost usvajanja sveobuhvatnog Zakona o pravima deteta i uspostavljanje institucije zaštitnika za prava deteta koji bi svojim mehanizmima doprineli tome da deca imaju mogućnost da zaista ostvare svoja prava, uključujući i pravo na participaciju, uvođenje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim sredinama, uključujući i porodičnu, kao i ratifikacije Trećeg opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po individualnim predstavkama.

Na taj način bi se iskazala jasna posvećenost ka kreiranju okruženja u kojem se ostvaruju prava sve dece u Republici Srbiji.