Glyph

Gostovanje direktorke Centra za prava deteta Ines Cerović u jutarnjem programu – unapređenje primene vaspitnih naloga i formiranje Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima

Iako od 2006. godine imamo poseban zakon koji reguliše oblast maloletničkog pravosuđa, diverzioni mehanizmi u vidu vaspitnih naloga se nisu primenjivali u dovoljnoj meri. Sprovođenjem projekata reforme sistema maloletničkog pravosuđa tokom prethodnih osam godina stanje se značajno popravilo.

Direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović navela je da treba izbeći odlazak dece u pritvor i ustanove, već da je potrebno dodatno raditi sa njima kroz različite programe u lokalnoj zajednici. Deca nisu problem sama po sebi, već najčešće imaju problem od svog detinjstva, u socijalnom su riziku, izloženi nasilju dugi niz godina, te je potrebno utvrditi šta je to dovelo do toga da čine krivična dela, ali pre svega treba raditi i sa celim sistemom u kome se dete nalazi, odnosno sa njegovom porodicom, okruženjem, školom, pa i vršnjacima.

Navela je da vaspitne naloge tužioci ili sudije određuju za lakša krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ali da bi po međunarodnim standardima trebalo proširiti ovu listu krivičnih dela. Skrenula je pažnju na to da izricanje vaspitnih naloga nije oprost za krivično delo, već da to znači da sa decom treba raditi kroz različite programe, na način koji nije štetan za njhovu budućnost.

Neophodna je intenzivna saradnja sistema pravosuđa i socijalne zaštite u saradnji sa zdravstvenim sistemom, kao i sa sistemom obrazovanja,  jer samo multisistemski pristup koji uključuje sve sektore može da obezbedi sprovođenje mera prevencije i na taj način sprečiti da dete kasnije postane odrastao učinilac krivičnog dela.

Takođe, istakla je značaj ponovnog formiranja Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, kao tela sa velikim potencijalom da pokreće reforme u ovoj oblasti, a koji čine sudije i tužioci za maloletnike, predstavnici relevantnih ministarstava i advokature.

Cilj Saveta je da svojim predlozima koji podnosi pravosudnom sistemu dođe do unapređenja sistema, odnosno poboljšanja položaja maloletnih učinilaca krivičnih dela, ali i dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku.

Više o ovome pogledajte u nastaku.