Koalicija organizacija civilnog društva za monitoring ostvarivanja prava deteta u Srbiji

Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji (u daljem tekstu: Koalicija) osnovana je na inicijativu Centra za prava deteta u drugoj polovini 2007. godine. Koaliciju čine organizacije koje se bave pravima deteta, a u ovom momentu ima 20 članica. Koalicija je posvećena ostvarivanju prava deteta i svim principima i pravima deteta sadržanim u Konvenciji o pravima deteta. Svi članovi Koalicije u svom radu rukovode se najboljim interesima deteta i poštuju prava deteta garantovana Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim i nacionalnim normama i standardima. Od svog osnivanja rad Koalicije odvijao se kroz realizaciju tri vrste aktivnosti.

Monitoring prava deteta i izveštavanje pred međunarodnim telima

Prva zajednička aktivnost Koalicije bila je priprema Alternativnog inicijalnog izveštaja o ostvarivanju Konvencije o pravima deteta u Srbiji koji je predstavljen Komitetu za prava deteta 2008. godine. U nastavku saradnje Koalicija je izradila Alternativne izveštaje o sprovođenju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i pornografiji i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o učešću dece u oružanim sukobima za period 2003-2007. godina i predstavila ih Komitetu 2009. godine.

Oba puta, nakon usvajanja Zaključnih zapažanja od strane Komiteta za prava deteta, Centar je pripremio publikacije u kojima su predstavljeni proces izveštavanja, izveštaji i Zaključna zapažanja Komiteta za prava deteta. Koalicija je u kontinuitetu pratila primenu preporuka koje je u Zaključnim zapažanjima dao Komitet, a o čemu su pripremani godišnji pregledi u elektronskoj formi.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, kao telo odgovorno za pripremu izveštaja pred međunarodnim telima, formirala je novembra 2012. godine radnu grupu za pripremu drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta a u kojoj je, u skladu sa principom participativne pripreme izveštaja, uključena i Koalicija preko svog predstavnika.

Neposredno ili preko Centra za prava deteta, članice Koalicije učestvovale su u izradi Zajedničkog osnovnog dokumenta o Republici Srbiji za potrebe izveštavanja pred međunarodnim ugovornim telima, kako u njegovoj inicijalnoj verziji koja je izrađena 2008. godine, tako i u njegovom revidiranju tokom 2012. godine. Koalicija je aktivno učestvovala i u svim fazama drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda za Republiku Srbiju, intenzivno lobirajući da prava deteta i teme od značaja za decu budu u dovoljnoj meri zastupljene u ovom procesu. Rezultati monitoring procesa Koalicije koriste se i u procesu pripreme Izveštaja o napretku u postupku pridruživanja Evropskoj uniji.

Od početka zajedničkog rada Koalicija kontinuirano unapređuje i proširuje kapacitete za monitoring prava deteta kroz redovne polugodišnje treninge o posebnim i u tom momentu aktuelnim temama. Ovaj proces važan je ne samo sa aspekta unapređenja izveštavanja pred međunarodnim telima, već je značajan i za planiranje aktivnosti Koalicije i njenih članica jer se na rezultatima monitoringa baziraju aktivnosti zastupanja (lobiranja) Koalicije i projektne aktivnosti članica.

Učešće u procesima kojima se unapređuju prava deteta

Koalicija je u prethodnom periodu preduzela i veliki broj aktivnosti kojima se uključivala u aktuelne procese u zemlji. Predstavnici Centra za prava deteta i Koalicije učestvovali u procesima pripreme velikog broja strateških dokumenata, izmenama i dopunama relevantnog zakonodavstva, javnoj raspravi o prvom Prednacrtu zakona o pravima deteta, lobirali su za potpisivanje a kasnije i ratifikaciju Trećeg fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po pritužbama, a podržan je i veliki broj drugih značajnih inicijativa.

 

Publikacije koje je Centar za prava deteta pripremio u saradnji sa Koalicijom: