Programi CPD-a

2015. godina

 • Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

  Vreme realizacije: 2013. - 2016. godina

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

  Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih u periodu od 2011. do 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden. Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

  I tokom 2015. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantinih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

  Ostvareni rezultati:

  • Realizujući projekat predstavnici Centra lobirali su za izmene i dopune različitih zakona relevantnih za oblast prava deteta, npr. Zakon o sportu.
  • S ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu predstavnici Centra su učestvovali na 43 stručna/javna skupa u zemlji i inostranstvu.
  • Baza relevantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra za prava deteta sadrži 94 zakona Republike Srbije koji se tiče dece.
  • S ciljem lobiranja i zastupanja u vezi sa unapređenjem prava deteta u zakonodavstvu i praksi u Srbiji predstavnici Centra za prava deteta učestvovali su u radu radnih grupa za izradu izmena i dopuna zakona, strategija, akcionih planova.
  • Predstavnici dečjih/ omladinskih grupa Dečji informativno kulturni servis - DX i Klub za zdrave promene - klub koji okuplja decu sa smetnjama u razvoju zajednički su organizovali:
   • javnu akciju pod nazivnom "Šta je deci i mladima u Beograda potrebno". Akcija je organizovana s ciljem prikupljanja mišljenja i stavova dece i mladih o tome šta oni vide kao prioritetne potrebe svoje generacije, sa naglaskom na potrebama čije se zadovoljavanje može u celosti ili delimično obezbediti na nivou lokalne samouprave. Rezultati su predstavljeni Savetu za prava deteta grada Beograda.
   • tribinu povodom obeležavanja 19. novembra Svetskog dana zaštite dece od zlostavljanja. Tim povodom članovi DX-a i Kluba za zdrave promene ukazali su svojim vršnjacima kako da prepoznaju šta je to zlostavljanje i zanemarivanje i kako mogu da reaguju ako se nađu u situaciji u kojoj se dešava zlostavljanje ili zanemarivanje. Tokom tribine predstavljeni su i stavovi njihovih vršnjaka o tome kako oni vide svoju ulogu u unapređenju zaštite dece od zlostavljanja, šta misle da država i lokalna zajednica mogu dodatno da urade po ovom pitanju. Na tribini je učestvovalo 50 dece i mladih.
  • Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji je pod koordinacijom Centra finalizovala Drugi i treći alternativni periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 - 2014). Centar je Alternativni periodični izveštaj dostavio Komitetu za prava deteta.
  • Povodom obeležavanja 20. novembra organizovana je Nacionalna konferencija s ciljem predstavljanja Drugog i trećeg alternativnnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 - 2014). Na konferenciji je prisustvovalo 60 učesnika.
  • Tokom 2015. godine Centar za prava deteta je dobio sertifikat za sistem menadžmenta organizacije po ISO9001 standardu.
  • Započet proces strateškog planiranja za period 2016. - 2020. godina.
 • Ka pravosuđu po meri deteta u Srbiji

  Vreme realizacije: mart 2015. - maj 2017. godina

  Projekat se sprovodi u okviru IPA projekta - "Jačanje pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila dečija zaštita u Srbiji" koji finansira Evropska unija, a realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF-om

  Projekat je usmeren ka:

  • stvaranju prеduslova za rеalizaciju procеdura kojе obеzbеđuju najbolji intеrеs dеtеta u parničnom postupku izradom smernica/instrumеnata, zalaganjem za poštovanjе učеšća dеcе kroz korišćеnjе studija/dokaza i osposobljavanjеm zaposlenih u pravosuđu i socijalnoj zaštiti;
  • stvaranju prеduslova za sprovođеnjе postupka za poboljšanjе zaštitе dеcе žrtava u krivičnom postupku, u partnеrstvu sa Pravosudnom akadеmijom, kroz organizovanjе informativnih sеsija u 92 opštine u bliskoj saradnji sa zaposlenima u UNICEF-u, konsultantima i prezenterima u informativnim sеsijama;
  • motivisanju, izgradnji kapacitеta i omogućavanju umrеžavanja pružalaca bеsplatnе pravnе pomoći u slučajеvima u vеzi kršеnja prava dеtеta u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalnе zaštitе.

  Ostvareni rezultati:

  • Dana 28. aprila 2015. godine organizovana je promocija publikacije "KAKO DO PRAVOSUĐA PO MERI DETETA - Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji" u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudnom akademijom. Na promociji je učestvovalo 40 učesnika.
  • Dana 29. aprila 2015. godine organizovana je promocija publikacije "KAKO DO PRAVOSUĐA PO MERI DETETA - Položaj deteta u građanskim sudskim postupcima u Republici Srbiji - poštovanje i ostvarivanje prava na participaciju i najbolje interese deteta u sudskim postupcima", a u saradnji sa Pravosudnom akademijom. Na promociji je učestvovalo 30 učesnika.
  • Organizovan je trening pod nazivom "Kako do pravosuđa po meri deteta - Zaštita dece žrtava i svedoka krivičnih dela". Prvi deo treninga održan je u periodu od 20. do 23. aprila, dok je drugi deo sproveden 16. maja. Trening je bio namenjen psiholozima, psihijatrima, socijalnim radnicima, a s ciljem njihovog osnaživanja za sprovođenje informativnih sesija sudijama, javnim tužiocima, profesionalcima iz centara za socijalni rad i policije. Na obukama je učestvovalo 17 učesnika.
  • U periodu maj - novembar 2015. godine u okviru ovog projekta održano je 89 informativnih sesija na temu zaštite maloletnog lica kao oštećenog i svedoka u krivičnom postupku. Na informativnim sesijama učestvovalo je 1015 učesnika i to:
   • 393 predstavnika sudova,
   • 180 predstavnika tužilaštava,
   • 247 predstavnika centara za socijalni rad,
   • 166 predstavnika policije,
   • 29 predstavnika drugih institucija.
  • Tokom jula formirane su i dve radne grupe koje okupljaju profesionalce iz pravosudnog sistema, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, udruženja građana, a u cilju izrade "Smernica za učešće dece u građanskim sudskim postupcima i instrumenta za procenu najboljeg interesa deteta", kao i "Smernice za izveštaj i mišljenje organa starateljstva za potrebe korišćenja od strane pravosudnih organa"
  • U okviru ovog projekta, Centar za prava deteta je tokom 2015. godine sproveo i mapiranje pružalaca besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji. Mapiranje je sprovedeno u cilju analize kapaciteta organizacija/institucija za pružanje besplatne pravne pomoći u ostvarivanju prava deteta, a posebno u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kao i sa namerom daljeg rada na njihovom unapređenju. Tokom decembra formirana je i Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći u oblasti prava deteta, koju čini 25 organizacija/ institucija.
 • Porodica za svako dete

  Vreme realizacije: april 2014. - april 2015. godine

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

  Osnovni cilj ovog projekta odnosio se na poboljšanje sistema socijalne zaštite i povezivanje sa sistemom maloletničkog pravosuđa kako bi se omogućila primena vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici (hraniteljskoj). Reč je o nastavku projekta "Od problema u ponašanju do potrebne promene" podržanog od strane Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

  Ostvareni rezultati:

  • U cilju izrade Priručnika za stručne radnike i hranitelje/druge porodice u kojima se primenjuje vaspitna mera pojačanog nadzora u drugoj porodici formirana je radna grupa koja je okupila najistaknutije eksperte i predstavnike različitih institucija relevantnih za zaštitu dece.
  • U martu su organizovana dva treninga za profesionalce i hranitelje u cilju predstavljanja programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju, kako bi se osnažile kompetencije profesionalaca i samih hranitelja i vremenom obezbedile potrebne hraniteljske porodice spremne za smeštaj dece sa problemima u ponašanju, a posebno omogućila češća primena vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici. Na treninzima je učestvovalo ukupno 55 učesnika.
  • Dana 30. aprila 2015. godine organizovana je promocija publikacije "VASPITNA MERA POJAČAN NADZOR U DRUGOJ PORODICI: model primene u hraniteljskim porodicama - Priručnik za stručne radnike i hranitelje/ druge porodice u kojima se primenjuje vaspitna mera pojačanog nadzora u drugoj porodici". Promocija je organizovana u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja i prisustvovalo joj je 46 učesnika. U cilju što potpunijeg poštovanja i ostvarivanja prava maloletnika koji se nađu u sistemu krivičnopravne zaštite Centar za prava deteta je inicirao i dao doprinos daljem razvoju hraniteljstva kao specifične usluge sistema socijalne zaštite, a s aspekta mogućnosti primene jedne posebne krivične sankcije - vaspitne mere pojačan nadzor u drugoj porodici. U tu svrhu izrađen je pomenuti priručnik.
 • Finalizacija drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta (2008 -2014)

  Vreme realizacije: oktobar 2015. - decembar 2015. godine

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestalozzi dečje fondacije

  Projekat je realizovan s ciljem uključivanja članica Koalicije za monitoring prava deteta i partnerskih organizacija Pestalozzi dečje fondacije u finalizaciju Alternativnog periodičnog izveštaja i njegovu promociju na nacionalnom i lokalnom nivou.

  Ostvareni rezultati:

  • U okviru projekta održan je sastanak Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji. Sastanak je organizovan s ciljem finalizacije Drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i fakultativnih protokola.
  • Povodom obeležavanja 20. novembra, organizovana je Nacionalna konferencija. na kojoj je predstavljen Drugi i treći alternativni periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008 - 2014). Konferencija je organizovana uz podršku Save the Children i Pestalozzi Children's Foundation.
  • Promocija Alternativnog periodičnog izveštaja održana je i na lokalnom nivou u Nišu, Kraljevu, Užicu, Knjaževcu i Vranju. Na promocijama je prisustvovalo 392 učesnika.
 • Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje

  Vreme realizacije: jul 2014. - januar 2016. godine

  Projekat se sprovodi u partnerstvu sa međunarodnom dobrotvornom organizacijom Lumos uz finasijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.

  Opšti cilj projekta je pomoć civilnom društvu u Srbiji u borbi protiv diskriminacije dece i mladih sa smetnjama u razvoju i promocija demokratskih reformi kroz povećanje njihovog političkog učešća u ostvarivanju svojih ljudskih prava.

  Specifični ciljevi projekta odnose se na:

  • osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju radi učešća u izmeni zakonodavstva i praksi koji ih se neposredno tiču;
  • poboljšanje profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju;
  • obezbeđivanje učešća dece i mladih sa smetnjama u razvoju u političkim procesima i rad na održivosti istog;
  • demonstracija kako učešće samozastupnika, profesionalaca i političara može pomoći državi da ispuni svoje međunarodne obaveze u pogledu ljudskih prava.

  Ostvareni rezultati:

  • Formirana Nacionalna radna grupa za pripremu vodiča za bolje razumevanje i primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u situaciji kada se zaštita pruža detetu sa smetnjama u razvoju nastavila je svoj rad i u 2015. godini. Tokom 2015. godine Radna grupa održala je 4 sastanka i izradila je "Vodič za primenu protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u odnosu na decu i mlade sa smetnjama u razvoju".
  • Članovi samozastupničke grupe okupljene oko Kluba za zdrave promene učestvovali su i/ili organizovali ukupno 18 akcija samozastupanja na kojima su na različite načine predstavili zašto je važno da mladi sa smetnjama u razvoju govore u svoje ime i o temama kao što su zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja.
  • U svrhu poboljšanja profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju održano je 7 od planiranih 10 treninga pod nazivom "Zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zlostavljanja i zanemarivanja" namenjenih multidisciplinarnim grupama profesionalaca (predstavnici obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, pravosuđa, sistema socijalne zaštite, udruženja građana), a u cilju unapređenja njihove prakse. Na ovim treninzima u ulozi ko-trenera uključeni su i predstavnici Kluba za zdrave promene. Na treninzima je učestvovalo ukupno 179 učesnika.
  • Objavljena je i promovisana lako čitljiva publikacija pod nazivom "NIKO NE SME DA TE POVREDI - Knjiga za decu i mlade - da im pomogne da razumeju šta su zlostavljanje i zanemarivanje dece". Publikacija je objavljena na srpskom i engleskom jeziku. Na promociji koja je organizovana u Dečijem kultrinom centru učestvovalo je ukupno 25 dece i mladih.

2014. godina

 • Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu

  Vreme realizacije: april 2013. - april 2014. godine

  Projekat realizuje Centar za prava deteta, a finansira ga Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

  Reč je o projektu koji je usmeren na osnaživanje sportskih udruženja za ostvarivanje i promociju ljudskih prava kroz uspostavljanje mehanizma za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu. Težište projekta je na pripremi Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu, kroz koji će biti formulisane celovite mere i mehanizmi za prevenciju i zaštitu mladih sportista od nasilnih oblika ponašanja koji se javljaju u ovom okruženju.

  Ostvareni rezultati:

  • formirana radna grupa za izradu Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu od 9 članova koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, profesionalci iz oblasti sporta, prevencije i zaštite dece i mladih od nasilja, predstavnik Sportskog saveza Srbije i predstavnici Centra za prava deteta. Tokom 2013. i 2014. godine održano je 5 sastanka Radne grupe;
  • realizovano je 5 fokus grupa s ciljem da se postojeći statistički podaci o pojavi nasilja među i nad decom u sportu obogate ličnim uvidima, neposrednim iskustvom i kvalitativno razmotri zatečena situacija, kao i mogućnosti u razvoju sistema zaštite dece/mladih sportista koji učestvuju u organizovanim sportskim aktivnostima. Fokus grupe organizovane su sa sledećim relevantnim akterima: domaće i međunarodne organizacije koje se u celini ili delom bave prevencijom i zaštitom dece i mladih od nasilja, sportski savezi i treneri koji neposradno rade sa decom i mladima, mladi sportisti i sportistkinje, roditelji mladih sportista i sportski novinari;
  • na osnovu pripremljenog detaljnog plana implementirana je kampanja podizanja svesti o problemu pod nazivom "Poentiraj u sportskom duhu".
  • Finalizovan i odštampan Model protokola za zaštitu dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima.
  • Publikacija je predstavljena opštoj i stručnoj javnosti na Nacionalnoj konferenciji "Unapređenje sistema zaštite dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima" koju je organizovao Centar za prava deteta u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije uz finansijsku podršku Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Nacionalna konferencija održana je 25. marta 2014. godine u sali "Srbija" u Palati Srbija.
 • Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

  Vreme realizacije: 2013. - 2015. godina

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

  Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih tokom 2011. i 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden. Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

  Tokom 2014. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantinih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

  Ostvareni rezultati:

  • S ciljem lobiranja i zastupanja u vezi sa priznavanjem i poboljšanjem pravosuđa po meri deteta u zakonodavstvu i praksi u Srbiji predstavnici Centra za prava deteta učestvovali su u radu radnih grupa za izradu izmena i dopuna zakona, strategija, akcionih planova.
   Realizujući projekat "Zaštita dece i mladih od nasilja u sportu" predstavnici Centra lobirali su za izmene Zakona o sportu.
  • S ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu predstavnici Centra učestvovali su na ukupno 47 stručnih skupova (42 u zemlji i 5 u inostranstvu).
  • Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji pripremila je nacrt Drugog i trećeg periodičnog alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i pornografiji. Alternativni izveštaj će biti kompletiran nakon finalizacije Državnog izveštaja.
  • Baza relevantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra za prava deteta sadrži 91 zakon Republike Srbije koji se tiče dece.
  • Predstavnici omladinske grupe DX predstavili su svojim vršnjacima Izveštaj o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih i Preporuke Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji sa aspekta prava deteta na ukupno 4 radionice;
  • U poslednjem kvartalu 2014. godine započet je proces sertifikacije sistema menadžmenta organizacije po ISO9001 standardu.
  • Izrađeni evaluacija Akcionog plana Centra za 2014. i Akcioni plan za 2015. godinu.
  • Predstavnici dečjih/omladinskih grupa Dečji informativno kulturni servis - DX i Klub za zdrave promene - klub koji okuplja decu sa smetnjama u razvoju učestvovali su na javnom slušanju koje je povodom 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta organizovao Odbor za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije.
 • "Ka pravosuđu po meri deteta" - Položaj deteta u sudskim postupcima - poštovanje i ostvarivanje prava na participaciju i najbolji interes deteta u sudskim postupcima

  Vreme realizacije: jul 2013. - maj 2014. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu. Partneri na projektu su bili i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

  Osnovni cilj projekta bio je da doprinese razvoju pravosuđa po meri deteta kao važnom koraku ka ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji. Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja sa ciljem formulisanja preporuka za unapređenje sudske prakse sa namerom da se obezbedi donošenje odluka u najboljem interesu deteta i uz puno poštovanje prava deteta na participaciju u građanskim i krivičnim sudskim postupcima.

  Ostvareni rezultati:

  • Sprovedeno "Desk-review" istraživanje - opšti osvrt na sve relevantne zakone i podzakonska akta u cilju mapiranja uloge i nadležnosti centra za socijalni rad u građanskim i krivičnim sudskim postupcima (Porodični zakon, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o parničnom postupku, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnoj zaštiti maloletnih lica i slično),
  • Sačinjen sveobuhvatni izveštaj o položaju dece u krivičnim i građanskim postupcima u Srbiji, na osnovu podataka prikupljenih kroz:
   • Polu-strukturisani intervjui sa reprezentativnim uzorkom sudija i predstavnika centara za socijalni rad,
   • Analizu 10 krivičnih i 20 porodičnopravnih slučajeva osnovnih i viših sudova, kao i 13 slučajeva Apelacionog suda u Beogradu u kojima se dete nalazi kao tužilac, žrtva/ oštećeni ili učinilac krivičnog dela,
   • Dve fokus grupe sa odabranim predstavnicima sistema socijalne zaštite.
 • "Ka pravosuđu po meri deteta" -  Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi

  Vreme realizacije: jul 2014. - oktobar 2014. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu. Partneri na projektu su bili i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

  Osnovni cilj projekta predstavljao je doprinos punom sprovođenju principa pravosuđa po meri deteta u postupcima u kojima je dete žrtva. Kao posebni ciljevi projekta postavljeni su procena nivoa primene najboljeg interesa deteta i učešća dece u krivičnim postupcima koji uključuju dete žrtvu ili svedoka, kao i formulisanje preporuka za poboljšanje stanja kada je reč o krivičnim postupcima koji uključuju dete žrtvu ili svedoka.

  Ostvareni rezultati:

  • Sprovedeno istraživanje među sudijama i tužiocima osnovnih i viših sudova u Srbiji kroz:
   • Polu-strukturisane intervjue sa reprezentativnim uzorkom sudija i tužilaca,
   • Analizu 19 pravosnažnih postupaka Prvog i Drugog osnovnog suda u Beogradu u postupcima protiv odraslih u kojima je maloletni žrtva.
  • Na osnovu istraživanja sačinjen je sveobuhvatni izveštaj o položaju dece u krivičnim postupcima u Srbiji.
 • Izrada drugog alternativnog (suplementarnog) periodičnog izveštaja o pravima deteta u Srbiji za Komitet za prava deteta - Watching Child Rights

  Vreme realizacije: oktobar 2013. - mart 2014. godine

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestaloci dečje fondacije

  Projekat je imao za cilj pripremu drugog alternativnog (suplementranog) periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Projektne aktivnosti obuhvatile su osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za proces periodičnog izveštavanja i organizaciju sastanaka Koalicije s ciljem pripreme izveštaja. U 2014. godini izrađen je Nacrt izveštaja koji će biti kompletiran nakon finalizacije Državnog ozveštaja.

  Ostvareni rezultati:

  • Putem dvodnevnog treninga kapaciteti 21 organizacije članice Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji osnaženi za pripremu Drugog i Trećeg alternativnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji.
  • Održana po 3 sastanka svake tematske grupe - za Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i pornografiji.
  • Organizovane 3 debate o pravima deteta za decu u Beogradu, Nišu i Užicu.
 • Od problema u ponašanju do potrebne promene

  Vreme realizacije: januar 2014. - septembar 2014. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

  Glavni cilj projekta bio je poboljšanje položaja deteta sa problemima u ponašanju na hraniteljstvu kroz izradu Modela programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju namenjen profesionalcima i hraniteljima.

  Ostvareni rezultati:

  • Oformljena radna grupa za izradu Modela programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju namenjen profesionalcima i hraniteljima;
  • Održane fokus grupe sa hraniteljima, profesionalcima sistema socijalne zaštite i sistema maloletničkog pravosuđa, decom sa problemima u ponašanju (deca na hraniteljskom smeštaju, deca sa izrečenom vaspitnom merom pojačanog nadzora organa starateljstva);
  • Model izrađen i pilotiran određen broj pojedinih predloženih metoda/ pristupa rada;
  • Model prezentovan stručnoj javnosti na okruglom stolu.
 • Porodica za svako dete

  Vreme realizacije: april 2014. - april 2015. godine

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

  Osnovni cilj ovog projekta predstavlja poboljšanje sistema socijalne zaštite i povezivanje sa sistemom maloletničkog pravosuđa kako bi se omogućila primena vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici (hraniteljskoj).

  Ideju projekta "Od problema u ponašanju do potrebne promene" podržala je i Ambasada Kraljevine Norveške kroz projekat "Porodica za svako dete" i na osnovu Modela programa rada i praćenja dece sa problemima u ponašanju na hraniteljskom smeštaju namenjenog profesionalcima i hraniteljima razvija se priručnik za iste i prilagođeni program obuke za buduće hranitelje.

  Sa ciljem medijske promocije priručnika planirana je konferencija.

  Ostvareni rezultati:

  • U cilju izrade priručnika formirana je radna grupa koja okuplja najistaknutije eksperte i predstavnike različitih institucija relevantnih za zaštitu dece.
  • Održani su treninzi za profesionalce i hranitelje u cilju predstavljanja programa obuke kao i prikupljanja komentara, predloga i preporuka za unapređenje istog i dalji rad.
 • Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje

  Vreme realizacije: jul 2014. - januar 2016. godine

  Projekat se sprovodi u partnerstvu sa međunarodnom dobrotvornom organizacijom Lumos uz fifnasijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz EIDHR program.

  Opšti cilj projekta je pomoć civilnom društvu u Srbiji u borbi protiv diskriminacije dece i mladih sa smetnjama u razvoju i promocija demokratskih reformi kroz povećanje njihovog političkog učešća u ostvarivanju svojih ljudskih prava.

  Specifični ciljevi projekta su:

  • Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju radi učešća u izmeni zakonodavstva i praksi koji ih se neposredno tiču.
  • Poboljšanje profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju.
  • Obezbeđivanje učešća dece i mladih sa smetnjama u razvoju u političkim procesima i rad na održivosti istog.
  • Demonstracija kako učešće samozastupnika, profesionalaca i političara može pomoći državi da ispuni svoje međunarodne obaveze u pogledu ljudskih prava.

  Ostvareni rezultati:

  • Formirana Nacionalna radna grupa za pripremu vodiča za bolje razumevanje i primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u situaciji kada se zaštita pruža detetu sa smetnjama u razvoju. U periodu na koji se odnosi ovaj izveštaj održana su 2 sastanka radne grupe.
  • Održan je trening za osnaživanje članova Kluba za zdrave promene. Voditelji treninga bili su predstavnici organizacije CHANGE iz Velike Britanije.
  • Članovi samozastupničke grupe okupljene oko Kluba za zdrave promene organizovali su ukupno 4 akcije samozastupanja.
  • U svrhu poboljšanja profesionalnih odgovora na zlostavljanje i zanemarivanje dece sa smetnjama u razvoju održana su 3 od planiranih 10 treninga pod nazivom "Zaštita dece i mladih sa smetnjama u razvoju od zlostavljanja i zanemarivanja" namenjenih multidisciplinarnim grupama profesionalaca (predstavnici obrazovnog sistema, zdravstvenog sistema, pravosuđa, sistema socijalne zaštite, udruženja građana), a u cilju unapređenja njihove prakse. Na ovim treninzima u ulozi ko-trenera uključeni su i predstavnici Kluba za zdrave promene koji okuplja decu i mlade sa smetnjama u razvoju.
 • Obeležavanje 20. novembra - dana usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta

  Vreme realizacije: Novembar 2014

  Projekat je sproveden u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestalozzi dečje fondacije

  Cilj ovog projekta bio je senzibilisanje donosilaca odluka o važnosti učešća dece na skupovima od javnog značaja i stvaranja prilika za dečje samozastupanje i njihov uticaj na političke procese.

  Povodom obeležavanja 25 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta Odbor za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije organizovao je javno slušanje u Narodnoj skupštini. Tema slušanja bilo je rešavanje problema dece koja žive i rade na ulici.

  Ostvareni rezultati:

  • 35 dece i mladih iz Beograda, Užica, Niša, Vrbasa i Zrenjanina učestvovalo je na javnom slušanju;
  • Održano je ukupno 7 radionica u školama, na kojima su deca i mladi preneli svoje utiske sa javnog slušanja, čime je obuhvaćeno ukupno 274 učenika i 87 nastavnika/profesora.
  • Pripremljen je promotivni material, odštampan u 1000 primeraka i podeljen svim učesnicima javnog slušanja, kao i tokom prezentacija organizovanih u školama u Beogradu, Zrenjaninu, Vrbasu, Nišu i Užicu.

2013. godina

 • Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu

  Vreme realizacije: april 2013 – april 2014. godine

  Projekat realizuje Centar za prava deteta, a finansira ga Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

  Reč je o projektu koji je usmeren na osnaživanje sportskih udruženja za ostvarivanje i promociju ljudskih prava kroz uspostavljanje mehanizma za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu. Težište projekta je na pripremi Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu, kroz koji će biti formulisane celovite mere i mehanizmi za prevenciju i zaštitu mladih sportista od nasilnih oblika ponašanja koji se javljaju u ovom okruženju.

  Ostvareni rezultati:

  • formirana radna grupa za izradu Modela protokola za prevenciju i zaštitu dece i mladih od nasilja u sportu od 9 članova koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, profesionalci iz oblasti sporta, prevencije i zaštite dece i mladih od nasilja, predstavnik Sportskog saveza Srbije i predstavnici Centra za prava deteta. Tokom 2013. godine održana su 4 sastanka Radne grupe;
  • realizovano je 5 fokus grupa s ciljem da se postojeći statistički podaci o pojavi nasilja među i nad decom u sportu obogate ličnim uvidima, neposrednim iskustvom i kvalitativno razmotri zatečena situacija, kao i mogućnosti u razvoju sistema zaštite dece/mladih sportista koji učestvuju u organizovanim sportskim aktivnostima. Fokus grupe organizovane su sa sledećim relevantnim akterima: domaće i međunarodne organizacije koje se u celini ili delom bave prevencijom i zaštitom dece i mladih od nasilja, sportski savezi i treneri koji neposradno rade sa decom i mladima, mladi sportisti i sportistkinje, roditelji mladih sportista i sportski novinari;
  • na osnovu pripremljenog detaljnog plana implementira se kampanja podizanja svesti o problemu pod nazivom "Poentiraj u sportskom duhu".

  U periodu do 17. aprila 2014. godine planirano je da se organizuje još jedan sastanak Radne grupe, finalizuje i odštampa Model protokola i pripremi i realizuje završna konferencije o unpređenju sistema zaštite dece i mladih od nasilja u sportu.

 • Situaciono testiranje diskriminacije

  Vreme realizacije: januar - jun 2013. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

  Projekat je realizovan kroz sprovođenje situacionog testiranja kao jednog od načina suzbijanja diskriminacije koji podrazumeva direktnu proveru da li u određenim društvenim situacijama dolazi do diskriminacije ili ne. U okviru ovog projekta sprovedena su 3 situaciona testiranja diskriminacije dece s ciljem da se utvrdi postojanje diskriminacije u određenim sitaucijama kada se sumnja da ona postoji, ali kada se to ne može lako dokazati.

  Ostvareni rezultati:

  • Prvo situaciono testiranje – mogućnost samostalnog podnošenja pritužbi Zaštitniku građana. Ovim testiranjem utvrđeno je da u procesu samostalnog podnošenja pritužbi Zaštitniku građana dete nije bilo diskriminisano po osnovu starosne dobi, odnosno da ne postoji različito postupanje prema deci u odnosu na punoletna lica.
  • Drugo situaciono testiranje – poslovna sposobnost deteta i samostalno upravljanje zaradom. Ovim testiranjem utvrđeno je diskriminatorno postupanje nekolicine banaka koje onemogućavaju deci koja su napunila 16 godina i ostvarila radni odnos da samostalno raspolažu sopstvenom zaradom do punoletstva.
  • Treće situaciono testiranje – diskriminacija po osnovu invaliditeta. Ovim testiranjem utvrđeno je da ne postoji različit tretman prema deci sa oštećenim sluhom na javnim mestima u odnosu na decu koja nemaju oštečenje sluha.
 • Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

  Vreme realizacije: 2013 – 2015. godina

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

  Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih tokom 2011. i 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden. Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

  Tokom 2013. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantinih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

  Ostvareni rezultati:

  • s ciljem lobiranja i zastupanja u vezi sa priznavanjem i poboljšanjem pravosuđa po meri deteta u zakonodavstvu i praksi u Srbiji, pripremljen je i odštampan Policy paper "Pravosuđe po meri deteta u Republici Srbiji". Dokument je distribuiran relevantnim akterima u Srbiji i relevantnim odeljenjima u Evropskoj komisiji u Beogradu i Briselu, kao i na različitim stručnim skupovima. S tim u vezi održana su 3 sastanka sa relevantnim predstavnicima Evropske komisije, dokument je predstavljen na 4 stručna skupa čiji fokus je bio na unapređenju sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji, dok je distribuiran i ostalim relevantnim akterima i profesionlcima u Srbiji koji se bave predmetnom temom;
  • s ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu organizovano je više različitih događaja (održan trening za jačanje kapaciteta Koalicije za monitoring prava deteta za proces periodičnog izveštavanja pred Komitetom za prava deteta, održana 3 sastanka Koalicije za monitoring prava deteta, održana regionalna konferencija s ciljem prezentovanja i razmatranja Opštih mera primene Konvencije o pravima deteta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori),
  • predstavnici Centra učestvovali su na ukupno 55 stručnih skupova (51 u zemlji i 4 inostranstvu);
  • u vezi sa temom prava deteta prikupljeno je klasifikovano i stavljeno u upotrebu 35 materijala;
  • publikovano je i distribuirano ukupno 6 naslova;
  • baza releveantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra, dopunjena je sa 4 nova zakonska teksta;
  • predstavnici omladinske grupe DX predstavili su svojim vršnjacima Izveštaj o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih i Preporuke Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji sa aspekta prava deteta na ukupno 4 radionice;
  • uspostavljena je zajednička saradnja Kluba za zdrave promene i DX kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti (organizacija tematskih sastanaka i radionica, zajedničko razmatranje rezultata Izveštaja o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih, organizovanje zajedničkih izleta i organizovanih poseta kulturnim događajima u gradu, i dr.);
  • razvijena i od strane Upravnog odbora usvojena Komunikacijska strategija Centra za prava deteta za period 2014-2016;
  • izrađena Situaciona analiza stanja prava deteta u četiri opštine na severu Kosova (Leposavić, Zvečan, Severna Mitrovica, Zubin Potok).
 • Mesto za mene

  Vreme realizacije: jul - decembar 2013. godine

  Projekat je realizovan u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i uz finansijsku podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike

  Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja stanja i položaja dece sa problemima u funkcionisanju na hraniteljskom smeštaju, a u cilju unapređenja sitema i što potpunije ostvarenosti i zaštite prava deteta. Rezultati dobijeni istraživanjem bili su osnov za formulisanje preporuka za povećanje kompetencija profesionalaca koji se bave poslovima hraniteljstva i samih hranitelja, kreiranje novih i poboljšanje postojećih usluga hraniteljskim porodicama, kao i za mogućnost češće primene mere pojačanog nadzora u drugoj porodici.

  Ostvareni rezultati:

  • u periodu od jula do decembra sprovodeno je istraživanje u svim Centrima za porodični smeštaj i usvojenje u Srbiji – Beograd, Miloševac, Niš, Kragujevac, Ćuprija. Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje 322 hraniteljske porodice i 96 dece na hraniteljstvu;
  • rezultati istraživanja i formulisane preporuke publikovane su u monografiji "Mesto za mene – deca na hraniteljstvu";
  • 27. decembra održana je završna konferencija na kojoj je široj javnosti predstavljena monografija i najvažniji rezultati i preporuke istraživanja.
 • Operacionalizacija opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja: "Jačanje uloge centara za socijalni rad i intersektorske saradnje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu"

  Vreme realizacije: jul 2012 - oktobar 2013. godine

  Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijaku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu

  Projekat je bio usmeren ka unapređenju zaštite dece od nasilja kroz jačanje kapaciteta profesionalaca iz sistema socijalne zaštite, unapređenje efektivnosti intersektorske saradnje za sprovođenje Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i jačanje mehanizama za njegovu punu implementaciju u praksi u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Pored koordinacije projektom, predstavnici Centra za prava deteta učestvovali su i u radu intersektorskog tima Beograd kao njegovi članovi.

  Ostvareni rezultati:

  • 12 profesionalaca iz sistema socijalne zaštite prošlo je trening za trenere za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • održano je ukupno 6 treninga (3 u Beogradu i po jedan u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu) i obučeno 114 profesionalaca iz centara za socijalni rada za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • na nivou 4 grada formirani su intersektorski timovi za unapređenje primene Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • u 3 grada – Beogradu, Novom Sadu i Nišu razvijeni su mehanizmi za unapređenje intersektorse saradnje, dok je u Kragujevcu unapređen postojeći mehanizam;
  • u periodu od jula do septembra 2013. godine intersektorski timovi iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kragujevca izradili su Sporazume o intersektorskoj saradnji u primeni Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • intersektorski timovi su realizovali niz različitih aktivnosti u gradovima sa ciljem promocije i unapređenja intersektorske saradnje za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.
 • Ka pravosuđu po meri deteta

  Vreme realizacije: jul 2013 – maj 2014. godine

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijaku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu. Partneri na projektu su i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

  Projekat treba da doprinese razvoju pravosuđa po meri deteta kao važnom koraku ka ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji. Težište projekta je na sprovođenju istraživanja čiji je cilj formulisanje preporuka za unapređenje sudske prakse sa namerom da se obezbedi donošenje odluka u najboljem interesu deteta i uz puno poštovanje prava deteta na participaciju u građanskim i krivičnim sudskim postupcima.

  Projektom su predviđeni sledeći metodi prikupljanja podataka: "Desk-review" - opšti osvrt na sve relevantne zakone i podzakonska akta u cilju mapiranja uloge i nadležnosti centra za socijalni rad u građanskim i krivičnim sudskim postupcima; Polu-strukturisani intervju sa reprezentativnim uzorkom sudija koji omogućava statističku obradu i analizu (upitnik kao instrument istraživanja); Pet fokus grupa sa odabranim predstavnicima sistema socijalne zaštite (minimum 40 učesnika); Analiza odabranog broja (minimum 30 ukupno – 10 krivičnih i 20 građanskih) krivičnih i porodičnopravnih slučajeva Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Prvog osnovnog suda u Beogradu u kojima se dete može naći kao tužilac, žrtva (oštećeni) ili učinilac krivičnog dela.

  Ostvareni rezultati:

  • u periodu do kraja decembra 2013. godine izrađen je opšti osvrt na sve relevantne zakone i podzakonska akta u cilju mapiranja uloge i nadležnosti centra za socijalni rad u građanskim i krivičnim sudskim postupcima, dok su u procesu finalizacije upitnici koji će biti prosleđeni sudijama, sudskim upravama i predstavnicima centara za socijalni rad.
 • Izrada drugog alternativnog (suplementarnog) periodičnog izveštaja o pravima  deteta u Srbiji za Komitet za prava deteta - Watching Child Rights

  Vreme realizacije: oktobar 2013 – januar 2014. godine

  Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijsku podršku Pestaloci dečje fondacije

  Projekat ima za cilj pripremu drugog alternativnog (suplementranog) periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji, podnošenje i prezentovanje izveštaja pred Komitetom za prava deteta. Projektne aktivnosti obuhvataju osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za proces izveštavanja i organizaciju sastanaka Koalicije s ciljem pripreme izveštaja. Jedna od planiranih projektnih aktivnosti je i uključivanje tri grupe dece i mladih iz Beograda, Užica i Niša, koje su bile uključene u pripremu Izveštaja o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih u obeležavanje godišnjice usvajanja Konvencije o pravima deteta.

  Ostvareni rezultati:

  • u period od oktobra do decembra organizovana su i održana 3 sastanka Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji. Sastanci su organizovani kroz rad u dve podgrupe (grupa za pripremu izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i grupa za pripremu izveštaja o sprovođenju Fakultativnog protokola o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečojoj pornografiji);
  • u nedelji kada se obeležava godišnjica usvajanja Konvencije o pravima deteta, 3 grupe dece i mladih iz Užica, Beograda i Niša organizovale su ukupno 3 debate sa učeničkim parlamentima u osnovnim školama. Teme debata bile su bazirane na rezultatima "Izveštaja o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih". U realizaciju ovih aktivnosti bio je uključen 61 učenik/ca (35 učenika, 26 učenica), dok je 15 zaposlenih u obrazovanju bilo uključeno u organizaciju i realizaciju debate.

  Nastavak aktivnosti planiran je u 2014. godini.

 • Sa reči na dela - podrška u donošenju i primeni Nacionalnog plana akcije za podršku deci sa smetnjama u razvoju

  Vreme realizacije: mart 2012 – februar 2013

  Centar za prava deteta bio je lokalna partnerska organizacija na projektu koga realizuje organizacija LUMOS, a finansira Fond za socijalne inovacije Evropska komisije

  Cilj projekta je bio da se u tri evropske zemlje – Bugarska, Republika Češka i Srbija podrži imlementacija Evropske deklaracije o zdravlju dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica – "Bolje zdravlje, bolji život", donete od strane Svetske zdravstvene organizacije, kroz pripremu Nacionalnih akcionih planova za implementaciju. Takođe, projekat je bio usmeren i na prikupljanje iskustava u ove tri zemlje kako bi se drugim zemljemama dale preporuke za implementaciju.

  Ostvareni rezultati:

  • tokom 2012. godine formirana je radna grupa od strane Ministarstva zdravlja Srbije koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, SIPRO-a, nevladinih organizacija, roditelja i dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju – takozvanih samozastupnika;
  • tokom 2013. godine Radna grupa pripremila je Nacrt Nacionalnog akcioni plan koji predviđa konkretne aktivnosti za sprovođenje 10 principa unapređenja zdravlja i zaštite dece i mladih sa intelektualnim poteškoćama;
  • tokom 2012. godine u okviru projekta organizovana je posebna grupa dece i mladih "Klub za zdrave promene", koja je inkluzivnog karaktera i koja uključuje decu sa smetnjama u razvoju. Nakon što je grupa prošla kroz fazu osnaživanja za učešće u diskusijama, i sama je vodila razgovore o Evropskoj deklaraciji o zdravlju dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica – "Bolje zdravlje, bolji život", dajući svoje predloge kako treba sprovoditi neke od principa. Predstavnici kluba učestvovali su i radnoj grupi za pripremu Nacionalnog akcionog plana, kao i održanog javnog događaja na kome su ova deca oslikavala kocke koja prikazuju njihova razmišljanja i poruke o svetu u kome su svi ravnopravni. Klub je nastavio sa radom i u 2013. godinu, a podržan je od Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International;
  • od strane LUMOSA izdata je publikacija "Naše reči. Naša dela. Stvaranje boljeg života za mlade ljude sa intelektualnim smetanjama u razvoju" u čijoj pripremi su učestvovala i deca iz Srbije (Klub za zdrave promene).
 • Izrada materijala o pravima i obavezama dece koja se nalaze u institucijama (Zavodi za vaspitanje i obrazovanje, Vaspitno popravni dom i Maloletnički zatvor)

  Vreme realizacije: septembar – novembar 2013. godine

  Projekat je realizovala Pravosudna akademija uz finansijsku podršku International Management Group i u saradnji sa Centrom za prava deteta

  Tokom septembra 2013. godine, u sklopu projekta Pravosudne akademije, Centar za prava deteta je realizovao 5 radionica s ciljem pripreme materijala prilagođenog maloletnim licima o pravima i obavezama koje oni imaju u institucijama za izvršenje zavodskih vaspitnih mera i kazne maloletničkog zatvora. Radionicama su prisustvovali maloletni učinioci krivičnih dela kojima je izrečena zavodska vaspitna mera upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanja u vaspitno-popravni dom i kazna maloletničkog zatvora. Ciljevi radionica bili su da se utvrdi koliko i kako maloletni učinioci krivičnih dela razumeju svoja prava i obaveze u institucijama, kakva dodatna pojašnjenja su im potrebna kako bi razumeli koja prava i obaveze imaju i ispita u kojoj formi i na koji način bi voleli da se informišu o svojim pravima i obavezama.

  Na osnovu održanih radionica pripremljeni su prilagođeni materijali, koji su usvojeni od strane Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima.

 • Osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za pripremu drugog i trećeg periodičnog alternatoivnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola uz Konvenciju

  Vreme realizacije: 15. avgust – 15. oktobar 2013. godine

  Centar za prava deteta organizovao je i realizovao trening u saradnji i uz podršku  Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Misija u Srbiji

  Polazeći od toga da Republika Srbija trenutno radi na pripremi drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola, planirano je da Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji započne rad na pripremi Periodičnog alternativnog izveštaja. Kako se organizacije okupljene oko Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji, susreću po prvi put sa procesom periodičnog izveštavanja pred Komitetom, bilo je neophodno upoznati ih sa ovim procesom, ojačati njihove kapacitete i osnažiti ih za dalji rad na ovom polju. Radi toga Centar za prava deteta je uz podršku i u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji razvio paket obuke i 15. i 16. oktobra 2013. godine sproveo obuku sa organizacijama civilnog društva okupljenih oko Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji.

  S ciljem podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za proces monitoringa i izveštavanja pred Komitetom za prava deteta pripremljeni su materijali koji su tokom obuke predstavljeni učesnicima i koji će biti polazna osnova za dalji rad. Razvijeni su sledeći materijali: Prikaz Univerzalnog periodičnog pregleda i analiza preporuka datih Republici Srbiji u okviru drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda s aspekta prava deteta; Pripremni materijal koji je obuhvatio (postupak izveštavanja pred Komitetom za prava deteta; Prilagođene smernice za periodično izveštavanje države pred Komitetom za prava deteta; Matricu za pripremu periodičnog alternativnog izveštaja o primeniKonvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola).

 • Konsultativni sastanak u vezi sa neophodnošću izrade novog strateškog okvira za ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji

  Vreme realizacije: decembar 2013. godine

  Centar za prava deteta organizovao je i realizovao konsultativni sastanak u saradnji i uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Misija u Srbiji

  Centar za prava deteta pokrenuo je inicijativu o neophodnosti izrade novog strateškog okvira za ostvarivanje prava deteta imajući u vidu da postojeći Nacionalni plan akcije za decu ističe 2015. godine te je neophodno pristupiti izradi novog strateškog okvira koji će biti u skladu sa preporukama Komiteta za prava deteta, odnosno koji će na sveobuhvatan i jasan način definisati politiku Republike Srbije prema deci. S ciljem razmatranja koraka neophodnih za pripremu budućeg strateškog dokumenta Centar za prava deteta organizovao je zajednički konsultativni sastanak sa predstavnicima relevantnih ministarstava, institucija, stručnjacima i organizacijama relevantnim za oblast prava deteta. Na sastanku su razmatrana pitanja vezana za formu budućeg strateškog dokumenta, nosioca izrade dokumenta, metodologije rada po kojoj bi se dokument pripremao, zainteresovanosi relevantnih aktera da uzmu učešće u pripremi dokumenta i uključivanja dece i roditelja/staratelja u proces pripreme dokumenta.

 • Obrazovanje za prava deteta

  Vreme realizacije: maj – novembar 2013. godine

  Reč je o projektu koji realizuje Užički centar za prava deteta uz podršku Pestaloci dečje fondacije. Projekat je nastao kao odgovor na potrebu da se obezbedi efikasno i sistemsko obrazovanje o pravima deteta profesionalaca koji rade sa decom, odnosno zaposlenih u obrazovanju. Tokom 2013. godine Centar za prava deteta bio je uključen u realizaciju projekta kroz pripremu dva priručnika: Prava deteta u obrazovanju – Priručnik za obuku zaposlenih u obrazovanju i Priručnik za nastavnike za rad sa decom viših razreda osnovne škole - Prava deteta u obrazovnom sistemu.

  U 2014. godini planirana je obuka partnerskih organizacija na projektu i zaposlenih u obrazovanju.

2012. godina

 • Jačanje sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji

  Projekat "Jačanje sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji" Centar za prava deteta je realizovao u partnerstvu sa UNICEF-om na inicijativu Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima. Realizacija ovog projekta trajala je dve godine i projekat je završen u decembru 2012. godine. Kao rezultat projekta u 2012. godini realizovana su dva istraživanja: Izvršenje vaspitne mere posebne obaveze (samostalno i uz vaspitnu meru pojačanog nadzora) i Statistički podaci o maloletnim učiniocima krivičnih dela za period od 2007. do 2011. godine. Prvo istraživanje predstavlja prikupljanje podataka za teritoriju koju u okviru svoje nadležnosti pokrivaju Viši sud u Beogradu, Viši sud u Nišu i Viši sud u Novom Sadu u periodu od šest godina (od 1. januara 2006. godine do 31. decembra 2011. godine), a koji se odnose na izvršenje vaspitne mere posebnih obaveza kao samostalne krivične sankcije (član 14. Zakona o maloletnicima) i vaspitne mere posebnih obaveza izrečene kumulativno uz vaspitnu meru pojačanog nadzora (član 19. Zakona o maloletnicima). Opšti cilj ovog istraživanja je bio da se, kroz analizu konkretnih predmeta i postupanja u njima, utvrdi realno stanje izvršenja vaspitne mere "posebna obaveza", da se utvrde kapaciteti i prepreke za njenu primenu, te da se na osnovu toga daju preporuke za unapređenje primene ovog instituta. Drugo istraživanje je bilo usmereno ka sagledavanju kriminaliteta maloletnika u celini za period 2007-2011. godina. Rezultati ovog istraživanja nastali su na osnovu zvaničnih statističkih podataka Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije.

  Rezultati oba istraživanja prikazani su u publikaciji "Korak ka preuzimanju odgovornosti" koja je stručnoj i široj javnosti predstavljena na konferenciji za medije održanoj 13. decembra 2012. godine u Medija centru u Beogradu.

  Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, uz podršku Ministarstva pravde, Pravosudne akademije, International Management Group, kancelarije UNICEF-a u Beogradu i Centra za prava deteta organizovao je konferenciju pod nazivom "Dani maloletničkog pravosuđa", koja je održana u periodu od 28. do 30. maja 2012. godine u Beogradu. Cilj konferencije bio je razmena iskustva između stručnjaka iz različitih sistema koji su uključeni u sistem maloletničkog pravosuđa, unapređenje kapaciteta i definisanje preporuka za dalje unapređenje sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji. Učesnici na konferenciji bili su istaknuti stručnjaci iz zemlje i regiona u oblasti maloletničkog pravosuđa. Povodom ovog događanja, 25. maja 2012. godine iz štampe je izašla i Knjiga apstrakata predavanja i radova predstavljenih na konferenciji i publikacija Maloletničko pravosuđe u Republici Srbiji kao zbornik radova sa pomenute konferencije.

 • Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova

  U cilju zaštite deteta žrtve trgovine ljudima Centar za prava deteta je u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji u periodu oktobar - decembar 2012. godine realizovao dva dvodnevna seminara „Zaštita deteta žrtve trgovine ljudskim bićima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova“ za predstavnike policije i predstavnike sistema socijalne zaštite.

  Prvi seminar realizovan je 29. i 30. novembra 2012. godine u Beogradu, hotel "Zira". Na seminaru su učestvovali predstavnici policije - službena lica policije koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i predstavnici sistema socijalne zaštite - predstavnici centara za socijalni rad koji se bave zaštitom dece žrtava trgovine ljudima. Takođe, u realizaciju seminara bili su uključeni i predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

  Seminar je organizovan za predstavnike navedenih sistema iz Šumadijskog okruga (Kragujevac, Knić, Batočina, Lapovo, Rača, Topola, Aranđelovac).

  Drugi seminar realizovan je 11. i 12. decembra 2012. godine u Beogradu, hotelu "Zira". Na seminaru su učestvovali predstavnici policije - službena lica policije koja su stekla posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne zaštite maloletnih lica i predstavnici sistema socijalne zaštite - predstavnici centara za socijalni rad koji se bave zaštitom dece žrtava trgovine ljudima. Takođe, u realizaciju seminara bili su uključeni i predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

  Seminar je organizovan za predstavnike Nišavskog okruga (Svrljig, Merošina, Doljevac, Ražanj, Aleksinac, Gadžin Han, Niš).

  Rezultati seminara ogledaju se u obučenosti i jačanju saradnje predstavnika policije i sistema socijalne zaštite, mogućnosti aktivnog učešća svih polaznika seminara, razmeni iskustava, praktičnoj primeni na konkretnim situacijama, međusobnom upoznavanju i uspostavljanju saradnje predstavnika oba sistema u cilju zaštite deteta žrtve trgovine ljudima.

 • Izrada nacrta podzakonskih akata

  Centar za prava deteta je uz podršku IMG-a (International Management Group) u periodu od marta do septembra 2012. godine pružao konsultantske usluge koje su se odnosile na podršci Radnoj grupi imenovanoj od strane Ministarstva pravde Republike Srbije radi izrade nacrta podzakonskih akata (Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije i statistike o određenim vaspitnim nalozima i izrečenim vaspitnim merama, merama bezbednosti i kazni maloletničkog zatvora, Pravilnika o primeni vaspitnih naloga i Pravilnika o primeni mere pritvora prema maloletniku).

  Radne verzije nacrta dostavljene su resornom ministarstvu i predstavnicima kancelarije IMG-a.

 • "Živeti prava deteta"

  Centar za prava deteta je tokom 2012. godine realizovao projekat "Živeti prava deteta" i to je bila poslednja godina realizacije ovog trogodišnjeg projekta u saradnji sa organizacijom Save the Children. Rezultati projekta tokom 2012. godine su sledeći:

  Održana su četiri redovna godišnja sastanka Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji, od čega su dva bila u formi tematskih treninga. Na prvom treningu članovima Koalicije predstavljen je Prednacrt Zakona o pravima deteta i vođena je diskusija o načinima uključivanja dece u proces definisanja zakonskih rešenja. Takođe je bilo reči i o pripremi priloga Koalicije za Univerzalni periodični pregled. Na drugom treningu članovi Koalicije upoznati su sa značajem Opštih mera primene kao i sa osnovnim zahtevima u procesu njihovog monitoringa.

  Koalicija je u 2012. godini realizovala dve akcije zastupanja. Prva koje se odnosila na pravo deteta na dostupnost obrazovanju, tj. besplatnom prevozu za svu decu, i druga akcija koja se odnosila na unapređenje mehanizama za koordinaciju aktivnostima na unapređivanju ostvarivanja prava deteta u svim oblastima.

  Koalicija je pripremila prilog za UPR (Universal Periodic Review predstavlja jedinstven proces koji uključuje pregled stanja ljudskih prava svih zemalja članica UN) koji je i prosleđen Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

  U decembru 2012. godine, Centar za prava deteta je finalizirao Situacionu analizu – dokument sačinjen prema metodologiji Save the Children. Situaciona analiza je dokument koji prikazuje stanje u oblasti prava deteta sa akcentom na postignutim promenama u prethodnom periodu, ulogama i odnosima najvažnijih aktera.

  Centar za prava deteta je u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta u Srbiji izradio Izveštaj o analizi Opštih mera primene Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Izveštaj predstavlja rezultat procesa koji se realizovao s ciljem ispitivanja i analize koliko se Opšte mere primene Konvencije o pravima deteta sprovode u Republici Srbiji. Proces izrade izveštaja odvijao se u periodu od jula do decembra 2012. godine, a u skladu sa metodologijom razvijenom i korišćenom od strane 5 država članica Evropske unije (Italija, Rumunija, Litvanija, Velika Britanija, Švedska).

  Tokom 2012. godine Republika Srbija započela je proces izrade Drugog i Trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta, konstituisanjem radne grupe 14 novembra. Član Centra kao predstavnik Koalicije za monitoring prava deteta određen je za člana Radne grupe. Nastavak rada planiran je u 2013. godini.

  Tokom 2012. godine Centar je pored tri postojeće grupe dece i mladih iz Beograda, Niša, Užica uključio još dve grupe iz Vrbasa i Zrenjanina. Pet grupa dece i mladih realizovalo je ukupno 10 akcija zastupanja.

  Tri grupe dece i mladih iz Beograda, Niša i Užica su pripremile "Izveštaj  o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih". Izveštaj je pripremljen na osnovu sprovedenog istraživanja koje je obuhvatilo 1358 dece i mladih uzrasta 12 – 18 godina, iz 10 gradova (Beograd, Niš, Užice, Vrbas, Zrenjanin, Novi Sad, Kraljevo, Zaječar, Loznica, Prijepolje). Predstavnici grupa dece i mladih su 21. decembra 2012. godine, na sastanku održanom u Kancelariji za ljudska i manjinska prava predstavili "Izveštaj  o stanju prava deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih". Takođe, na petom redovnom sastanku Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije održanom 18. decembra 2012. godine predsednica Centra za prava deteta informisala je narodne poslanike o pripremljenom izveštaju dece i mladih.

  Prikupljene su informacije i analizirani efekti  promena na osnovu kojih je pripremljen Izveštaj o stanju prava deteta u Srbiji.

 • Sa reči na dela/ Turning words into action

  Realizovane aktivnosti u 2012. godini rezultirale su formiranom radnom grupom od strane Ministarstva zdravlja Srbije koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, SIPRO-a, nevladinih organizacija, roditelja i dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju – takozvanih samozastupnika. Radna grupa tokom 2012. godine radila je na pripremi Nacionalnog akcionog plana u kojem je predvidela konkretne aktivnosti za sprovođenje 10 principa unapređenja zdravlja i zaštite dece i mladih sa intelektualnim poteškoćama. Osam članova radne grupe, kao i samozastupnici uključeni u projekat, učestvovali su na međunarodnom sastanku održanom od 18. do 21. septembra u Sofiji u Bugarskoj. Cilj sastanka je bio da se kroz razmenu iskustava i diskusiju o nedoumicama koje imaju nacionalne radne grupe unapredi razumevanje same deklaracije, kao i razumevanje procesa donošenja akcionog plana, uključivanja dece u taj proces i na taj način rezultati koji se očekuju projektom.

  Aktivnost koja nije planirana u okviru ovog zadatka, a koja predstavlja dodatni benefit je i organizovanje posebne grupe dece i mladih "Klub za zdrave promene", koja je inkluzivnog karaktera i koja uključuje decu sa smetnjama u razvoju. Nakon što je grupa prošla kroz fazu osnaživanja za učešće u diskusijama, i sama je vodila razgovore o Evropskoj deklaraciji o zdravlju dece i mladih sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica – "Bolje zdravlje, bolji život", dajući svoje predloge kako treba sprovoditi neke od principa. Grupa je tokom 2012. godine u kontinuitetu radila, što je rezultiralo i učešćem predstavnika kluba u radnoj grupi za pripremu Nacionalnog akcionog plana, kao i održanog javnog događaja na kome su ova deca oslikavala kocke koje prikazuju njihova razmišljanja i poruke o svetu u kome su svi ravnopravni.

  Projekat je realizovan od januara 2012. godine i nastavljen je u 2013. godini.

 • Institucionalna podrška razvoju organizacionih kapaciteta Centra za prava deteta

  Projekat je realizovan u periodu januar 2012 – decembar 2012. godine uz podršku Save the Children Sweden.

  Kako  je ovaj projekat imao za cilj poboljšanje umrežavanja  sa drugim sličnim organizacijama u Evropi i razmene iskustva realizovano jedanaest međunarodnih poseta i sastanaka u evropskim zemljama.

  Posete Briselu u Eurochild Generalnoj skupštini i sastanak predstavnika Save the Children Europe grupe i drugih organizacija sa sedištem u Briselu u vezi sa pravima deteta doprineli poboljšanju vidljivosti Centra za prava deteta i mogućeg prepoznavanja  Centra kao važnog  izvršnog partnera u regiji Balkana za unapređenje prava deteta. Kao rezultat tih aktivnosti Centar za prava deteta je izradio dokument o pristupu pravdi po meri deteta.

  Prijavom na online verziju uglednog međunarodnog časopisa za dječija prava u decembru 2011. godine i početak njegove upotrebe od januara 2012. godine, Centar je dobio dragocen izvor za sebe, kao i za dalji rad sa svojim korisnicima. Pretplata se nastavlja u 2013. Takođe, Centar prikuplja i ima uvid u sva domaća strateška dokumenta, planove i druga relevantna dokumenta koji se odnose na oblasti prava deteta i deli ih na sajtu, sa korisnicima biblioteke, i putem redovnih sastanaka Koalicije za monitoring prava deteta. U cilju informisanja stručne i šire javnosti o svojim aktivnostima, Centar za prava deteta izdaje kvartalni časopis na srpskom i na engleskom jeziku.

  Ovaj projekat je omogućio unapređenje ukupne efikasnosti rada Centra za prava deteta  kroz usavršavanje i modernizaciju sistema i računarskih operativnih Office paketa, kao i kroz ažuriranje sajta u vizuelnom i tehničkom smislu.

  U izveštajnom periodu Centra je održao sastanke Upravnog i Nadzornog odbora, zatim Skupštine. Osim rešavanju  tehničkih  pitanja, ti događaji služili su kao sredstvo za procenu prethodnog  i  definisanje daljeg rada, kao i jačanju  kohezije grupe.

  Na kraju godine eksterna evaluacije rada Centra je realizovana, a akcioni plan za 2013. godinu je pripremljen i  treba da bude odobren od strane Upravnog  odbora krajem januara 2013.

2011. godina

 • Jačanje uloge zdravstvenog sistema u kontekstu podrške porodicama novorođenčadi sa ili u riziku od smetnji u razvoju

  Osnovni cilj ovog projekta bio je obezbeđivanje podrške porodicama sa novorođenčadi sa ili u riziku od smetnji u razvoju u okviru zdravstvenog sistema, kako bi se smanjio rizik od institucionalizacije ove dece, kao i rizik povrede njihovih prava. Realizacija cilja ostvarena je: jačanjem kapaciteta profesionalaca koji rade u porodilištima i domovima zdravlja kroz 7 seminara/treninga, razvijenim smernicama za komunikacine veštine, organizacijom fokus grupa i okruglih stolova, situacionom analizom, razvojem plana za jačanje kapaciteta/kurikuluma za zdravstvene radnike/pedijatre, kao i dodatnih radnih materijala.

  Projekat je realizovan u periodu jun 2010 – septembar 2011. dogine, a realizaciju aktivnosti podržao je UNICEF.

 • Živeti prava deteta

  Projekat je promovisao participativni model praćenja primene prava deteta kroz razvoj kapaciteta dece i civilnog društva za praćenje i lobiranje za poboljšanje prava deteta, a u partnerstvu dece i odraslih. Partneri na projektnim aktivnostima bili su Koalicija za monitoring prava deteta i dečje grupe koje deluju u okviru partnerskih organizacija.

  U 2011. godini, aktivnosti projekta bazirale su se na jačanju kapaciteta Koalicije i osnaživanju saradnje među članicama, lobiranju za specifična pitanja, povećanju vidljivosti Koalicije na nacionalnom i lokalnom nivou, jačanju partnerstva sa decom u procesima monitoringa i lobiranja, osnaživanju dece za aktvno praćenje i zastupanje u vezi sa poboljšanjem stanja prava deteta, kao i na izradi priloga za UPR – Univerzalni periodični pregled.

  Koalicija za monitoring prava deteta je realizovala dva plana akcije zastupanja, dok su tri grupe dece za monitoring prava deteta u Užicu, Nišu i Beogradu tokom realizacije projekta sprovele 11 lokalnih akcija zastupanja, zajedno sa Koalicijom za monitoring prava deteta aktivno učestvovale u akciji "Svi uključeni" i u organizaciji obeležavanja datuma usvajanja Konvencije o pravima deteta.

  Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. godine, a realizaciju aktivnosti podržao je Save the Children Norway.

 • Dete na hraniteljstvu – podizanje standarda za bolju brigu u Srbiji

  Centar za prava deteta je u saradnji sa Centrom za porodični smeštaj dece i omladine Beograd sproveo projekat namenjen unapređenju položaja i prava deteta smeštenog u hraniteljsku porodicu, tj. poboljšanju kvaliteta zaštite deteta u hraniteljskoj porodici. Projekat se implementirao u sedam mesta: Beogradu, Ćupriji, Beloj Crkvi, Subotici, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.

  Jedna od osnovnih projektnih aktivnosti bila je razvoj minimalnih standarda u radu za profesionalce koji se bave poslovima hraniteljstva dece u smislu procedura koje moraju biti primenjene, kvaliteta usluga koji mora biti obezbeđen, metode i tehnika rada sa korisnicima koje treba poštovati, kao i praćenja i evaluacije efekata i kvaliteta usluga pruženih od strane profesionalaca.

  Nakon toga usledio je krug kampanja sa prigodnim promotivnim materijalima po pomenutim gradovima u cilju promovisanja izrađenih standarda i bližeg upoznavanja hraniteljskih porodica sa istima.

  Projekat je realizovan u periodu decembar 2010 – decembar 2011. godine uz podršku kancelarije Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

 • Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde

  Program obuke i stručnog usavršavanja za predstavnike sistema socijalne zaštite i policijskih službenika koji su posebno obučeni za postupanja sa maloletnim licima koja su oštećena krivičnim delima, i policajaca granične policije nastavljen je i tokom 2011. godine. Realizovana su dva dvodnevna seminara za predstavnike navedenih sistema iz Topličkog, Rasinskog i Jablaničkog okruga. Ciljevi seminara bili su sagledavanje položaja deteta žrtve trgovine ljudima u procesu zaštite, uz primenu procedura Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

  U saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Pravosudnom akademijom, tokom maja 2011. godine održana su dva okrugla stola "Zaštita maloletnih lica žrtava trgovine ljudima". Okrugli stolovi održani su za predstavnike sudova i tužilaštava sa područja četiri Apelaciona centra (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac).

  Težište okruglih stolova bilo je na razmatranju sudskih postupaka zaštite maloletnih lica žrtava trgovine ljudima u cilju unapređenja efikasne i jedinstvene procedure koja će osigurati postojanje brzog i kordiniranog postupka koji štiti maloletna lica žrtve trgovine ljudima od dalje viktimizacije i obezbeđuje im odgovarajuću pomoć, odnosno da doprinese unapređenju efikasnog protoka informacija između pravosudnih i drugih državnih organa i službi uključenih u proces zaštite maloletnih lica žrtava trgovine ljudima.

  Projekat je realizovan u periodu februar 2011 – maj 2011. uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

 • Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

  Tokom 2010. i 2011. godine, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva, Ministarstvom rada i socijalne politike, Službom za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, Višim javnim tužilaštvom iz Beograda, Organizacionom jedinicom INTERPOL-a za Srbiju i udruženjima građana Beosupport, Atina i Astra, Centar za prava deteta finalizovao je izradu Nacrta Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji 2012 - 2016.

  Nacrt strategije dostavljen je Ministarstvu unutrašnjih poslova na dalje razmatranje, u cilju njenog usvajanja od strane Vlade Republike Srbije. Takođe, dokument je publikovan i predstavljen javnosti.

  Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. u okviru Regionalnog programa borbe protiv trgovine decom, koordinisanog od strane Save the Children Norway, a uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Norveške i OAK fondacije.

 • Institucionalni odgovor na problem seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja dece putem informacionih i komunikacionih tehnologija

  Centar za prava deteta koordinisao je procesom izrade "Nacrta Akcionog plana za prevenciju i zaštitu dece od iskorišćavanja u pornografiji zloupotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija (2012 – 2014)". Nacrt Akcionog plana sačinila je međuresorna radna grupa koju su činili predstavnici relevantnih ministarstava, državnih institucija i udruženja građana (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Centar za prava deteta, Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih - TARGET). Dokument je dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na dalje postupanje.

  Projekat je realizovan u periodu oktobar 2011 – decembar 2011. uz podršku organizacije Save the Children Norway.

 • Prevencija konflikata i nasilnog ponašanja prema i među decom i mladima u sportu kao delu lokalne zajednice

  Projekat je realizovan u saradnji sa Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju GIZ (GmbH) – projekat "Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji" i Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije. Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja, čiji rezultati treba da budu osnova za planiranje i kreiranje programa prevencije konflikata i nasilnog ponašanja prema i među decom i mladima u sportu. Sport je izabran kao aktivnost koja ima veliki potencijal da doprinese formiranju karaktera i dobrih navika u ponašanju mladih pa predstavlja dobru sredinu za sticanje veština nenasilnog rešavanja konfliktnih situacija i unapređenju komunikacije i tolerancije među decom i mladima.

  Istraživanje je sprovedeno među mladim sportistima i sportistkinjama u tri kontaktna timska sporta koji su najzastupljeniji u našoj sredini: košarci, fudbalu i rukometu. Uzorak na kojem je vršena statistička obrada iznosio je 399 ispitanika, od čega 32% ženskog i 68% muškog pola, uzrasta od 13 do 17 godina.

  Istraživanje je sprovedeno u 6 regiona i obuhvatilo je 10 lokacija: Novi Sad, Subotica, Beograd (Zemun), Kragujevac, Čačak, Niš, Novi Pazar, Leskovac, Užice (Požega) i Pirot.

  Rezultati istraživanja predstavljeni su na javnoj prezentaciji održanoj u Dečjem kulturnom centru 24. novembra 2011. godine.

  Projekat je realizovan u periodu 15. februar 2011 – 15. novembar 2011, u saradnji sa GIZ – Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju.

 • Jačanje kapaciteta sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji

  Glavni cilj ovog projekta predstavljalo je jačanje kapaciteta sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji i s tim u vezi nastavak i intenziviranje rada kako bi se osigurala primena standarda u oblasti maloletničkog pravosuđa. Posebni ciljevi projekta bili su: 1. pružanje pomoći Radnoj grupi oformljenoj pri Ministarstvu pravde u izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica na participativan način, baziranoj na gledištima i preporukama ključnih aktera, uključujući stručna lica iz različitih sektora; 2. izrada preporuke za poboljšanje sistema prikupljanja i praćenja podataka relevantnih za sistem maloletničkog pravosuđa u Srbiji, i procena podesnosti preporuka kroz istraživanje.

  Tokom 2011. godine, u okviru ovog projekta, a kroz rad posebno oformljene radne grupe, razvijene su Preporuke za poboljšanje sistema za prikupljanje i praćenje podataka od značaja za sistem maloletničko pravosuđe, kao i Nacrt izmena i dopuna formulara SK3 i SK4. Finalizirani dokumenti podneti su Savetu za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima (u daljem tekstu: Savet), koji ih je i usvojio u novembru 2011. godine. Od strane predsednika Saveta sačinjeni i usvojeni predlozi i preporuke dostavljeni su svim relevantnim subjektima.

  Počev od januara 2012. godini, usledilo je istraživanje o određenom broju indikatora koje je realizovano za područje tri viša suda (Beograd, Novi Sad i Niš).

  Projekat je realizovan u periodu oktobar 2010 - oktobar 2012. godine uz podršku kancelarije Unicefa u Beogradu.

 • Institucionalna podrška razvoju organizacionih kapaciteta Centra za prava deteta

  U okviru ovog projekta Centar je prošao kroz proces izuzetno važnog strateškog planiranja koji je rezultirao dokumentom pod nazivom Strateški plan razvoja Centra za prava deteta za period 2012-2016. godine. Nakon usvajanja dokumenta od strane Upravnog odbora Centra za prava deteta, započeo je proces akcionog planiranja aktivnosti organizacije za 2012. godinu, koje su direktno proistekle iz Strateškog dokumenta. Takođe, ustanovljeni su detaljni opisi poslova za svaku poziciju u Centru za prava deteta.

  Projekat je, takođe, imao za cilj poboljšanje kapaciteta Centra za prava deteta kroz redovnu komunikaciju sa sličnim organizacijama u Evropi i učešće u važnim događajima na evropskom nivou – uz podršku ovog projekta predstavnice Centra za prava deteta učestvovale su na sastanku partnera organizacije Save the Children Sweden u Švedskoj, godišnjoj konferenciji evropske mreže Eurochild u Velsu i radionici sa temom dečjeg učešća u praćenju primene Konvencije o pravima deteta u Rumuniji.

  Projekat se odnosio i na poboljšanje kapaciteta organizacije nabavkom knjiga i pretplatom na renomirani stručni časopis International Journal of Children Rights. Osim toga, projekat je unapredio aktivnosti u vezi sa odnosima s javnošću i povećanjem vidljivosti organizacije na nacionalnom i međunarodnom nivou.

  Projekat je realizovan u periodu januar 2011 – decembar 2011. godine uz podršku Save the Children Sweden.

2010. godina

 • "Živeti prava deteta - dečji monitoring"

  "Živeti prava deteta – dečji monitoring" predstavljao je potprojekat koji je sprovođen u okviru projekta Živeti prava deteta, i realizovao ga je Centar za prava deteta u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta.

  Projekat "Živeti prava deteta – dečji monitoring" tokom 2010. godine realizovao se kroz dve projektne faze.

  Prva projektna faza odnosila se na osnaživanje predstavnika dečje koalicije za proces izveštavanja po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta pred Komitetom za prava deteta i podizanje nivoa informisanosti dece o stanju prava deteta u Srbiji. Tokom ove projektne faze dva predstavnika dečje koalicije predstavili su članovima Komiteta za prava deteta rezultate monitoringa dečje koalicije u vezi sa ostvarivanjem Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta.
  Nakon povratka iz Ženeve projektni tim Centra za prava deteta i članovi dečje koalicije radili su aktivno na pripremi programa i organizaciji jednodnevnih radionica čiji je cilj bio da se deca i mladi upoznaju sa rezultatima monitoringa dečje koalicije u vezi sa ostvarivanjem Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta. Cilj ovih radionica bio je da se od učesnika prikupe ideje i preporuke za moguće akcije usmerene ka rešavanju uočenih problema. Održano je šest radionica u kojima je učestvovalo ukupno 82 dece i mladih od 12 do 18 godina, od čega 49 devojčica i 33 dečaka. Iz radionica je proisteklo ukupno 57 različitih predloga za moguće akcije na raznim nivoima.
  Ova projektna faza završena je u junu 2010. godine.

  Druga projektna faza obuhvatila je rad sa grupama dece i mladih koje aktivno deluju u okviru partnerskih organizacija uključenih u rad Koalicije za monitoring prava deteta, a u cilju osnaživanja za aktivan odnos prema unapređenju položaja dece i praćenju prava deteta kroz razvoj partnerstva dece i odraslih u procesu zastupanja. U realizaciju projekta bile su uključene tri grupe dece i mladih iz Užica, Niša i Beograda. Reč je o grupama dece koje već funkcionišu u okviru partnerskih organizacija, ali imajući u vidu projektne zadatke kao i smenu generacija u grupama, postojeće grupe su osnažene uključivanjem novih članova. Na ovaj način uključeno je bilo ukupno 78 dece i mladih. Nakon oformljavanja grupa, održane su obuke za koordinatore grupa, kao i za samu decu i mlade. Obuke su imale za cilj osnaživanje dece za aktivno učešće u praćenju i zastupanju radi unapređenja prava deteta. Na sastanku Koalicije za monitoring prava deteta definisan je tematski okvir za planiranje i izradu prvih akcija zastupanja grupa dece i odraslih. Sve tri grupe dece izradile su nacrt lokalnih akcija, koje su realizovane tokom 2011. godine.

 • Učešće dece u procesu izveštavanja pred Komitetom za prava deteta - Modeli dobre prakse

  Centar za prava deteta je u periodu od 2007. do 2010. godine radio na podršci i uključivanju dece u proces izveštavanja pred Komitetom za prava deteta. U tom smislu Centar je razvio metodologiju po kojoj su deca uključena u proces izveštavanja pred Komitetom. Koalicija dece je izradila Izveštaj o sprovođenju Konvencije o pravima deteta i predstavila ga na posebnoj sesiji Komiteta. Takođe, Koalicija dece je u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta učestvovala u izradi Izveštaja po Fakultativnim protokolima. Imajući u vidu da su iskustvo i rad koalicije dece od strane Komiteta ocenjeni kao model dobre prakse koji odražava punu participaciju dece i mladih, Centar za prava deteta i predstavnici koalicije dece su tokom 2010. godine izradili publikacije putem koje su iskustvo stečeno u procesu izveštavanja podelili sa svojim vršnjacima i organizacijama i inistitucijama koje se zalažu za ostvarivanje prava deteta kako u Srbiji tako i u drugim zemljama.

 • Unapređenje modela informisanja mladih u lokalnoj zajednici putem vršnjačke edukacije

  Projekat koji je Centar za prava deteta realizovao u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GIZ (GmbH) – projekat "Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji", Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i četiri opštine u Srbiji (Obrenovac, Vračar, Kikinda, Ruma). Projekat je bio namenjen kancelarijama za mlade (koordinatorima kancelarija za mlade, aktivistima kancelarija za mlade, korisnicima postojećih programa kancelarija za mlade), s ciljem unapređenja modela informisanja mladih o mogućnostima i prilikama za mlade u lokalnoj sredini, osnaživanja mladih da aktivno participiraju u kreiranju info servisa i da putem vršnjačke edukacije prenose informacije svojim vršnjacima.

  Realizacija projekta rezultirala je izradom četiri lokalna informatora za mlade. Na ovaj način obezbeđen je pristup informacijama o aktivnostima i programima kancelarija za mlade i drugim mogućnostima koje se nude mladima u lokalnoj zajednici.

  Realizacija aktivnosti odvijala se u saradnji sa GIZ – Nemačkom organizacijom za internacionalnu saradnju.

  Projekat je realizovan od 1 aprila do 15. novembra 2010. godine.

 • Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

  Prva faza ovog projekta realizovana je tokom 2009. godine i rezultirala je razvojem Modela Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji. Druga faza projekta realizovana je tokom 2010. godine s ciljem lobiranja za usvajanje Modela Strategije, odnosno uključivanje modela Strategije kao integrativnog dela Strategije borbe protiv trgovine ljudima. Centar za prava deteta je u saradnji sa Nacionalnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima realizovao 3 okrugla stola s ciljem: predstavljanja modela Strategije Republičkom timu za borbu protiv trgovine ljudima i Savetu za prava deteta; rada sa vodećim međunarodnim organizacijama koje aktivno deluju na polju prevencije i zaštite žrtava trgovine ljuima u Republici Srbiji u cilju sagledavanja problema trgovine ljudima sa aspekta prava deteta; uključivanja Koalicije za monitoring prava deteta u proces lobiranja za usvajanje Modela Strategije, odnosno uključivanje Modela Strategije kao integrativnog dela Strategije borbe protiv trgovine ljudima.

  Na okruglim stolovima ukupno je učestvovalo 63 učesnika. Učesnici okruglih stolova prepoznali su važnost usvajanja Modela strategije u cilju unapređenja sistema prevencije i zaštite dece od prodaje i iskorišćavanja u pornografiji i prostituciji, dok je Koalicija za monitoring prava deteta identifikovala problem neusklađenosti postojećih strateških dokumenata sa Fakultativnim protokolom uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji, dečjoj pornografiji i izradila nacrt dva plana akcije zastupanja čiji se ciljevi odnose na unapređenje sistema u ovoj oblasti.

  Realizacija projekta podržana je od strane Save the Children Norway.

  Godina 2010. bila je druga od tri u kojima se projekat realizuje (2009-2011).

 • Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite

  Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije je u decembru 2009. godine započelo realizaciju projekta "Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite" s ciljem širenja informacija o Evrospkoj uniji i nacionalnoj politici i propisima u oblasti zabrane diskriminacije, u saradnji sa Centrom za prava deteta i drugim partnerskim organizacijama. Projekat je bio podržan od strane Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti EU, u okviru Programa za zapošljavanje i socijalnu solidarnost Evropske zajednice – PROGRES. Projekat je, između ostalog, imao za cilj promociju društvene vrednosti nediskriminacije među opštom populacijom, a posebno među decom i mladima školskog uzrasta. Imajući u vidu pomenuto, jedna od projektnih aktivnosti bila je i sprovođenje istraživanja s ciljem ispitivanja položaja i stavova dece i mladih u odnosu na pitanje zabrane diskriminacije.

  Centar za prava deteta, kao partnerska organizacija na projektu sprovela je istraživanje "Ispitivanje stavova dece i mladih u odnosu na pitanje zabrane diskriminacije" u periodu od 3. decembra 2009. godine do 10. aprila 2010. godine. Istraživanjem su obuhvaćena deca i mladi uzrasta 15 – 19 godina, a polazeći od zahteva da se dobiju koherentni rezultati koji daju reprezentativnu sliku stavova ove populacije u odnosu na pitanja zabrane diskriminacije, na osnovu koga je moguće dalje planiranje održivih inicijativa u vezi sa za sprovođenjem antidiskriminacione politike.

  Istraživanje je sprovedeno na 10 lokacija u Republici Srbiji: Novi Sad, Vrbas, Zrenjanin, Beograd, Užice, Kraljevo, Zaječar, Niš, Vranje i Novi Pazar. Ukupan broj realizovanih anketiranja bio je 1060, od čega 520 osoba muškog pola i 540 ženskog pola.

  Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike Republike Srbije.

 • Praćenje i izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza

  Beogradski centar za ljudska prava koordinirao je projektom "Izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza" (MORE – Monitoring and Reporting about the Implementation of International Obligations (NGOs' capacity building), koji je finansirala Delegacija Evropske komisije. U 2009. i 2010. godini Beogradski centar za ljudska prava, Centar za prava deteta i Pravno-informacijski centar iz Ljubljane organizovali su seminare u Nišu, Užicu, Novom Pazaru i Novom Sadu čiji je cilj bio da se predstavnici lokalnih nevladinih organizacija i lokalnih ombudsmana, kao i ostalih lokalnih institucija koje se bave ljudskim pravima (novinari, centri za socijalni rad, i sl) obuče da prate stanje ljudskih prava u svojoj sredini i da o tome izveštavaju.

  Projekat je realizovan u 2009. i 2010. godini uz podršku Evropske komisije.

 • Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – izgradnja kapaciteta interesektorskih timova za zaštitu dece za primenu Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

  Osnovni dugoročni cilj ovog projekta predstavljala je primena sveobuhvatnog sistema zaštite deteta od zlostavljanja i zanemarivanja u Srbiji, u skladu s Konvencijom o pravima deteta, doprinoseći primeni Nacionalnog i Lokalnih planova akcije za decu i Nacionalne strategije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Projektne aktivnosti realizovale su se putem serije treninga za pripadnike zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite, policiju i sudstvo.

  Treninzi su održani u 5 opština u Srbiji: Beograd, Šabac, Ćuprija, Loznica i Valjevo.

  Po završetku realizacije projekta, objavljeno je dopunjeno izdanja publikacije "Priručnik za primenu Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja", koju je Centar izdao 2006. godine.

  Projekat je realizovan u periodu septembar 2009 – februar 2011. godine uz podršku kancelarije UINICEF-a iz Beograda.

 • KOMORA - KOnferencija Mladih za Održivi RAzvoj

  "KOMORA - KOnferencija Mladih za Održivi RAzvoj" je projekat Centra za prava deteta kroz koji su, u partnerstvu sa pet lokalnih organizacija, u pet gradova Srbije (Beograd, Vrbas, Zaječar, Kraljevo, Užice) lokalne grupe srednjoškolskih aktivista obavile istraživanje upravljanja otpadom u svom gradu, kao i ispitivanje stavova i informisanosti svojih vršnjaka o tretmanu otpada. Prikupljeni podaci i rezultati objavljeni su u posebnom izveštaju.

  Projekat je realizovan u 2009. i 2010. godini uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

 • Analiza zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta

  Analiza zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta urađena je sa ciljem da posluži kao referentni dokument za dodatne analize i praktičnu primenu u donošenju novih ili izmeni i dopuni postojećih zakona i politika, a namenjena je je svima koji se bave ostvarivanjem i promovisanjem prava deteta – akademskim institucijama, civilnom sektoru, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, medijima, nezavisnim nadzornim telima i slično.

  Analiza je pokazala da je u Republici Srbiji preko 80 zakona trenutno relevantno u odnosu na prava deteta. Situacija je, međutim, podložna promenama usled donošenja novih i izmena i dopuna postojećih zakonskih rešenja, tako da će se i ovaj dokument kontinuirano menjati i dopunjavati.

  Analizu zakonodavstva Republike Srbije iz perspektive prava deteta na zahtev Kancelarije UNICEF-a u Srbiji uradio je stručni tim Centra za prava deteta u sastavu: Milena Banić, Marija Petrović i dr Ivana Stevanović.

  Projekat je realizovan uz finansijku podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda u periodu od 8. marta do 31. decembra 2010. godine.

 • Organizaciona i logistička podrška radu Radne grupe za izradu podzakonskih akata uz Zakon o socijalnoj zaštiti

  Uz podršku EU, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike UNICEF je realizovao projekat pod nazivom Developing Community-based Services for Children with Disabilities and their Families, sa ciljem jačanja okvira politike, institucionalnih mehanizama i kapaciteta, kako bi se razvili servisi za podršku deci sa smetnjama u razvoju i postali odgovarajući potrebama ove dece i njihovih porodica u lokalnoj zajednici. Kroz ovaj projekat UNICEF je pružio podršku Ministarstvu rada i socijalne politike da sačini nacrte podzakonskih akata uz Zakon o socijalnoj zaštiti, koji bi predstavljali polaznu osnovu razvoja kvalitetnih lokalnih servisa za decu sa smetnjama u razvoju a koji su preduslov za implementaciju ovog zakona.

  Centar za prava deteta je u projektu imao ulogu implementirajućeg partnera koji je pružio organizacionu i logističku podršku ovom procesu kroz angažovanje, sastavljanje ugovora, isplatu članova timova u oviru Radne grupe; organizaciju konsultativnih sastanaka svih aktera u procesu; obezbeđivanje celokupne dokumentacije u vezi sa procesom; prevod podzakonskih akata i preporuka na engleski jezik; omogućavanje redovne razmene informacija i konsultacija među svim relevantnim činiocima u procesu; izveštavanje o procesu.

  Projekat je realizovan u periodu maj 2010 - maj 2011. godine uz podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu.

 • Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa

  Centar za prava deteta bio je uključen u deo projekta koji se bavi unapređenjem podrške zdravstvenog sistema porodicama sa decom u riziku od smeštaja u rezidencijalne ustanove. Ovaj segment projekta ima za cilj unapređenje standarda i procedura vezanih za prevenciju necelishodne institucionalizacije dece sa rizikom/smetnjama i obuke za primenu novih rešenja kao i pronalaženje novih modaliteta podrške porodici sa detetom u riziku u okviru patronažne službe i razvoj programa i obuke u tom smeru.

  Realizacija projektnih aktivnosti započela je u 2008, a završila se u maju 2011. godine. Nosilac projekta je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom zdravlja, Centrom za porodični smeštaj i organizacijama koje pružaju logističku podršku projektu: Republički i pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Centar za liberalno demokratske studije, Centar za prava deteta i LEKS – Liga eksperata.

  Tokom 2010. godine u okviru projekta realizovana je edukacija lekara u porodilištima i specijalizovanim medicinskim ustanovama za decu i to prvostepeno namenjena upoznavanju lekara sa osnovama saopštavanja neočekivanih vesti kroz koju je prošlo oko 150 lekara, kao i drugostepenu u kojoj su zainteresovani lekari imali priliku da se bliže upoznaju sa savetodavnim radom sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju. Takođe, pripremljen je i publikovan priručnik pod nazivom: "Detetu je mesto u porodici – priručnik za savetodavni rad sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju u porodilištima i specijalizovanim zdravstvenim ustanovama za decu".

  Projekat je realizovan uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda, u periodu 2008 – jul 2011.

 • Saradnja sa organizacijama civilnog društva na stvaranju mreže za decu

  Organizacija civilnog društva Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša, u 2010. godini realizovala je projekat "Mreže organizacija za decu u Srbiji" koja je okupila veliki broj organizacija koje se bave decom u Srbiji. Centar je član inicijativnog odbora i učestvoao je na više sastanaka na kojima se diskutovalo o tome na koji način je najcelihodnije urediti buduću mrežu. Mreža je pripremila i platformu – dokument koji u najkraćem sadrži osnovne principe i pravce delovanja mreže a koja je poslužila za predstavljanje mreže drugim društvenim subjektima.

2008-2009. godina

 • Ka implementaciji prava deteta
  • Monitoring prava deteta

  Na inicijativu Centra za prava deteta i uz podršku regionalnih kancelarija Save the Children Norway i Save the Children Sweden i kancelarije UNICEF-a, u Beogradu je 2007. godine formirana Koalicija 16 organizacija civilnog društva koje se u celosti ili delom bave pitanjem unapređenja, promovisanja i zaštite ljudskih prava i prava deteta. Koalicija je tokom 2007. godine sačinila Alternativni izveštaj o primeni prava deteta u Srbiji po Konvenciji o pravima deteta.

  Alternativni izveštaj je predstavljen Komitetu za prava deteta 4. februara 2008. godine. Delegacija Koalicije bila je sačinjena od jednog predstavnika Centra za prava deteta, 3 predstavnika drugih članova koalicije i dva predstavnika Dečje koalicije. Delegacija Centra bila je prisutna i na predstavljanju državnog izveštaja Komitetu u maju 2008. godine. Nakon toga Centar je radio na upoznavanju stručne i opšte javnosti sa Preporuka komiteta zajedno sa svojim koalicionim partnerima.

  U 2009. godini realizacija projekta se nastavila preko praćenja i izveštavanja o primeni Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta, odnosno praćenja primene Preporuka Komiteta za prava deteta, tako da je u decembru 2009. godine Centar za prava deteta, zajedno sa još sedam organizacija iz Koalicije podneo Komitetu za prava deteta Alternativni izveštaj o primeni Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta, koji su 2. februara 2010. godine i predstavljeni Komitetu.

  • Glasovi dece

  "Stvarnost i naše mesto u njoj"

  Regionalni projekat koji je podržala fondacija Save the Children iz Norveške i Švedske, realizovan u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Projekat je bio namenjen učenicima viših razreda osnovne škole i nastavnicima / razrednim starešinama i stručnim saradnicima, a ciljeve projekta predstavljali su podsticanje osetljivosti za šire socijalno okruženje i položaj dece, jačanje kapaciteta dece za unapređenje međusobnih odnosa, razvoj veština analiziranja i izveštavanja o pravima deteta kao i razvoj veština zastupanja i aktivnog odnosa prema unapređenju položaja dece. Ovim projektom je obuhvaćeno ukupno 14 osnovnih škola u Beogradu.

  U okviru ovog projekta u septembru 2009. godine osnovana je Dečja koalicija za učešće u izveštavanju po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta. U radu Dečje koalicije učestvovali su: članovi kluba DX (grupa dece i mladih koja aktivno deluje u okviru Centra za prava deteta), deca iz beogradskih osnovnih škola koja su bila uključena u projekat "Stvarnost i naše mesto u njoj", deca obuhvaćena programima organizacija VelikiMali i Centar za integraciju mladih, Kancelarije za mlade opštine Palilula i Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj. Tokom oktobra 2009. godine članovi Dečje koalicije sproveli su istraživanje u okviru koga su realizovali 6 fokus grupa. U fokus grupama je učestvovalo ukupno 53 dece i mladih uzrasta između 12 i 18 godina. Osim istraživanja stavova dece kroz fokus grupe, članovi Dečje koalicije obavili su i analizu uključenosti dece u Fejsbuk grupe sa sadržajima relevantnim za tematiku. Rezultati dobijeni istraživanjem stavova koje je Dečja koalicija sprovela sastavni su deo Alternativnih izveštaja po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta.

  Realizacija projekta nastavljenaa je i u 2010. godini pod nazivom Living Child Rights

 • Živeti prava deteta 2010-2012

  Namera ovog projekta bila je da promoviše participativni model praćenja primene prava deteta kroz razvoj kapaciteta dece i civilnog društva za praćenje i lobiranje za poboljšanje prava deteta, a u partnerstvu dece i odraslih. Partneri na projektnim aktivnostima bili su Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji i dečje grupe koje deluju u okviru partnerskih organizacija.

  U prvoj godini realizacije projektnih aktivnosti kao cilj postavljen je razvoj partnerstva između dece i odraslih u aktivnostima koje se tiču monitoringa i zagovaranja, da bi se u naredne dve godine ciljevi odnosili još i na podizanje svesti kod donosilaca odluka o značaju učešća dece u pripremi Državnih izveštaja o primeni prava deteta, kao i na izgradnju operativne Koalicije za praćenje prava deteta za monitoring i zagovaranje kako bi se poboljšalo stanje prava deteta.

  Realizaciju aktivnosti podržali su Save the Children Norway i Save the Children Sweden.

 • Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

  S obzirom na to da je Komitet za prava deteta u svojim Preporukama za Srbiju eksplicitno naveo da bi država trebalo da "razvije sveobuhvatnu nacionalnu strategiju s ciljem prevencije trgovine i seksualne eksploatacije dece", Centar za prava deteta je oformio devetočlanu radnu grupu sastavljenu od predstavnika vladinog i nevladinog sektora, koja je razvila Model Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pronografiji i prostituciji.

  Projekat je predstavljao deo regionalnog projekta pod nazivom "Program za borbu protiv trgovine decom u Jugoistočnoj Evropi" a u Srbiji ga je podržala organizacija Save the Children UK.

  Prva faza projekta realizovana je u periodu 1. april – 30. novembar 2009. a druga je bila nastavljena u 2010. godini s ciljem lobiranja za usvajanje Modela Strategije, odnosno uključivanje modela Strategije kao integrativnog dela Strategije borbe protiv trgovine ljudima.

 • Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja – izgradnja kapaciteta interesektorskih timova za zaštitu dece za primenu Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

  Osnovni dugoročni cilj ovog projekta bio je primena sveobuhvatnog sistema zaštite deteta od zlostavjanja i zanemarivanja u Srbiji, u skladu s Konvencijom o pravima deteta, doprinoseći primeni Nacionalnog i Lokalnih planova akcije za decu i Nacionalne strategije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Projektne aktivnosti realizovane su putem serije treninga za pripadnike zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite, policiju i sudstvo.

  Projekat je realizovan u periodu septembar 2009 – novembar 2010 uz podršku kancelarije UNICEF-a iz Beograda.

 • KOMORA - KOnferencija Mladih za Održivi RAzvoj

  "KOMORA - KOnferencija Mladih za Održivi RAzvoj" je projekat Centra za prava deteta kroz koji su, u partnerstvu sa pet lokalnih organizacija u pet gradova Srbije (Beograd, Vrbas, Zaječar, Kraljevo, Užice) lokalne grupe srednjoškolskih aktivista obavile istraživanje upravljanja otpadom u svom gradu, kao i ispitivanje stavova i informisanosti svojih vršnjaka o tretmanu otpada. Prikupljeni podaci i rezultati objavljeni su u posebnom izveštaju, koji je u maju 2010. predstavljen i pred Komisijom UN za održivi razvoj u Njujorku.

  Projekat je realizovan u 2009. i 2010. godini uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

 • Praćenje i izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza

  Beogradski centar za ljudska prava koordinisao je projekat "Izveštavanje o poštovanju međunarodnih obaveza" (MORE – Monitoring and Reporting abouth the Implementation of International Obligations (NGOs' capacity building)), koji je finansirala Delegacija Evropske unije u Srbiji. Projektom je bilo predviđeno da Beogradski centar za ljudska prava, Centar za prava deteta i Pravno-informacijski centar iz Ljubljane organizuju seriju seminara čiji je cilj bio da se predstavnici lokalnih nevladinih organizacija i lokalnih ombudsmana, kao i ostalih lokalnih institucija koje se bave ljudskim pravima (novinari, centri za socijalni rad i sl.) obuče da prate stanje ljudskih prava u svojoj sredini i da o tome izveštavaju.

  Tokom 2009. i 2010. godine održani su seminari u Nišu, Užicu, Novom Pazaru i Novom Sadu.

  Projekat je realizovan u 2009. i 2010. godini uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

 • Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvijanje održivih alternativa

  Centar za prava deteta bio je uključen u deo projekta koji se bavio unapređenjem podrške zdravstvenog sistema porodicama sa decom u riziku od smeštaja u rezidencijalne ustanove. Ovaj segment projekta imao je za cilj unapređenje standarda i procedura vezanih za prevenciju necelishodne institucionalizacije dece sa rizikom/smetnjama i obuke za primenu novih rešenja kao i pronalaženje novih modaliteta podrške porodici sa detetom u riziku u okviru patronažne službe i razvoj programa i obuke u tom smeru.

  Realizacija projektnih aktivnosti započela je 2008. godine, a završila se u maju 2010. godine. Nosilac projekta bio je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom zdravlja, Centrom za porodični smeštaj i organizacijama koje pružaju logističku podršku projektu: Republički i pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Centar za liberalno demokratske studije, Centar za prava deteta i LEKC – Liga eksperata.

 • Izveštaj dece o sprovođenju Konvencije o pravima deteta
  • Prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla

  Vođen participativnim modelom Centar za prava deteta je u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GTZ (GmbH) - projekat "Transformacija sukoba i osnaživanje mladih" (sadašnji GIZ – Nemačka organizacija za internacionalnu saradnju) i članovima grupe DX oformio koaliciju dece/mladih koja je izradila Izveštaj o stanju prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla.

  Članovi DX-a su u saradnji sa predstavnicima Centra organizovali seminar "Prava deteta u Srbiji iz dečjeg ugla". Cilj seminara bio je da se kod dece izgradi kapacitet za samostalnu procenu stanja u pojedinim oblastima koje se njih neposredno tiču, kao i da se članovi koalicije osnaže za grupni rad. Izveštaj dece o sprovođenju Konvencije o pravima deteta pisan je kao poseban dokument i predstavljen je 4. februara 2008. godine članovima Komiteta za prava deteta u Ženevi. Izveštaj su predstavili članovi dečje koalicije Dunja Begović i Vukan Marković. Komitet za prava deteta je izveštaj ocenio pozitivno uz obrazloženje da ovakav način rada predstavlja odraz istinske - prave participacije dece i mladih i dao preporuku da bi sa njim trebalo upoznati što veći broj dece i na temelju njegovog istraživanja planirati i realizovati dalje akcije koje će doprineti što potpunijem ostvraivanju prava deteta u Srbiji.

  • Prava deteta u Srbiji - kako to vide deca (promocija dečjeg izveštaja)

  U periodu jun - oktobar 2008. godine Centar za prava deteta u saradnji sa GTZ i članovima dečje koalicije organizovao je 23 jednodnevne radionice, od toga 10 na području grada Beograda, a 13 u gradovima širom zemlje: Vrbasu, Knjaževcu, Aleksincu, Zaječaru, Kraljevu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Inđiji, Loznici, Požegi, Užicu i Zrenjaninu.

  Radionice su imale za cilj da podignu nivo informisanosti dece o stanju prava deteta u Srbiji kroz predstavljanje rezultata istraživanja u okviru dečjeg izveštaja i identifikaciju tema za lokalne akcije zasnovane na temelju preporuka koje su proizišle iz Izveštaja.

  Tokom radionica učesnici su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem i rezultatima izveštaja, i da kroz grupni rad diskutuju i identifikuju teme na osnovu kojih je moguće kreirati i realizovati lokalne i nacionalne akcije.

 • Učešće mladih u kreiranju programa lokalnih kancelarije za mlade

  Centar za prava deteta u saradnji sa nemačkom Organizacijom za tehničku saradnju GTZ (GmbH) - projekat "Transformacija sukoba i osnaživanje mladih", Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije i pet opština u Srbiji (Zvezdara, Barajevo, Ruma, Osečina, Veliko Gradište) realizovao je od 1. aprila do 20. oktobra 2009. godine projekat "Učešće mladih u kreiranju programa lokalnih kancelarija za mlade".

  Projekat je bio namenjen kancelarijama za mlade, s ciljem jačanja kapaciteta mladih za učešće u programskom planiranju i povećanju vidljivosti kancelarija za mlade u lokalnim sredinama.

  Tokom juna 2009. godine u saradnji sa kancelarijama za mlade i oformljenim omladinskim programskim forumima, u navedenim opštinama sprovedeno je istraživanje o potrebama i interesovanjima mladih za programskim sadržajima u lokalnoj sredini.

  Svrha ovog istraživanja bila je sticanje uvida u potrebe i interesovanja mladih, na osnovu čega se kancelarijama za mlade u ovih pet opština pomoglo da osmisle programsku ponudu koja bi u što većoj meri korespondirala sa realnim potrebama i specifičnim interesovanjima mladih u svakoj konkretnoj lokalnoj sredini. Rezultati istraživanja prezentovani su na konferenciji za novinare i podneti Ministarstvu omladine i sporta.

 • Pravni i etički okvir za istraživanje HIV-a i programa prevencije za decu i adolescente u najvećem riziku od HIV-a

  Realizacija projekta započeta je u maju 2009. a završena u decembru 2009. godine uz podršku beogradske kancelarije UNICEF-a.

  Osnovni cilj ovog projekta predstavljao je bolje razumevanje prava deteta koja su u najvećem riziku od HIV-a i njihova primena. Takođe, projekat je imao za cilj i poboljšanje/definisanje procedura za istraživanje HIV-a i programa prevencije za decu i adolescente.

  Projekat je realizovan u dve faze.

  Tokom prve faze realizacije projekta ekspertski tim je radio na identifikaciji, pregledu i analizi pravnog i etičkog okvira u vezi sa istraživanjem HIV-a, prevencijom i lečenjem dece i adolescenata u najvećem riziku od HIV-a.

  Kao rezultat ove faze eksperti su pripremili širu analizu pravnog i etičkog okvira i standarda za istraživanje HIV-a i utvrđivanje programa sa ciljnim grupama – decom i adolescentima u najvećem riziku. Analiza je uključila skup preporuka za pravne i/ili etičke promene u cilju zaštite prava, naročito prava deteta i adolescenata u riziku od HIV-a, na pristup zdravstvenim službama.

  Rezultat druge faze predstavljaju smernice za istraživanje HIV-a i utvrđivanje programa sa ciljnim grupama – decom i adolescentima u najvećem riziku. Smernice predstavljaju objašnjenje pravnog i etičkog okvira relevantnog za oblast, uputstva za rad u konkretnim situacijama, objašnjenja najvažnijih institucija, prava i standarda, i predloge mera i edukacija za one koji će primenjivati smernice.

 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta

  Cilj ovog projekta predstavljalo je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje primene prava deteta, kao i njihove međusobne saradnje putem sastanaka, treninga, i pripreme i dostavljanja raznovrsnog materijala partnerskim organizacijama.

  Održana su tri celodnevna sastanka/treninga. Odabran je i pripremljen materijal relevantan za problematiku praćenja primene prava deteta, kao i onaj u vezi sa jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima prava deteta. Preveden je Vodič za organizacije civilnog društva za izveštavanje pred Komitetom za prava deteta, kao i Opšti komentari Komiteta za prava deteta koji do sada nisu bili prevođeni, i ti dokumenti su dostavljeni na tim sastancima. Sačinjene su pravne analize oba Fakultativna protokola, kao i ostalih pravnih instrumenata neophodnih za primenu Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji.

  Koalicija organizacija za praćenje primene prava deteta razvila je matricu za prikupljanje i diseminaciju prikupljenih podataka u vezi sa stanjem prava deteta u Srbiji. Uspostavljena je i Google grupa za članice Koalicije radi lakše i brže komunikacije među njima.

  Realizaciju aktivnosti u okviru ovog desetomesečnog projekta godini podržao je OEBS.

 • Razvoj kurikuluma za master za prava deteta Srbija i Moldavija - CREDMOS

  U periodu septembar 2007 - avgust 2009. godine u saradnji sa Evropskom mrežom mastera za prava deteta (ENMCR) Centar za prava deteta učestvovao je u ovom projektu. Uloga Centra bila je da kao neakademski član konzorcijuma, organizacija koja se u svakodnevnom radu bavi pravima deteta, obezbedi vezu između potreba prakse i akademskih institucija - fakulteta. Svojim učešćem Centar je uticao na to da studenti dobiju praktično znanje neophodno u svakodnevnom radu u oblasti prava deteta, ali i da studentima učini dostupnim svoje kapacitete, najpre bibilioteku sa uskostručnom literaturom iz ove oblasti.

 • Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva unutrašnjih poslova

  U saradnji sa Misijom OEBS-a pri Srbiji, Ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom unutrašnjih poslova u periodu od 2007. do marta 2009. godine Centar za prava deteta je organizovao program obuke i stručnog usavršavanja za predstavnike sistema socijalne zaštite i policijskih službenika koji su posebno obučeni za postupanja sa maloletnim licima koja su oštećena krivičnim delima, kao i policajaca granične policije.

  Ciljevi seminara bili su sagledavanje položaja deteta žrtve trgovine ljudima u procesu zaštite, uz primenu procedura Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Ukupno je organizovano 11 seminara na kojima je učestvovalo 124 policijska službenika i 81 predstavnik sistema socijalne zaštite.

 • Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja - Trening za lokalne timove za zaštitu dece o primeni Opšteg protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece

  Projekat je bio deo dugoročne Strategije za reformu sistema socijalne zaštite koju je, uz podršku UNICEF-a, sprovodilo Ministarstvo rada i socijalne politike RS, s ciljem da se u Srbiji razvije sveobuhvatni sistem zaštite prava deteta od zlostavljanja i zanemarivanja, zasnovan na Konvenciji o pravima deteta, kao i da se doprinese razvoju Lokalnih planova akcije za decu.

  Cilj projekta bio je izgradnja kapaciteta lokalnih intersektorskih timova za zaštitu dece putem nastave i obuke, osiguravajući detaljnu i sistematičnu primenu mera definisanih Opštim protokolom.

  U periodu oktobar 2006 – mart 2009. g. projektne aktivnosti su se sprovodile u 18 opština u kojima se primenjuju Lokalni planovi akcije za decu: Kragujevac, Sjenica, Pirot, Senta, Kanjiža, Valjevo, Ljubovija, Osečina, Nova Varoš, Prijepolje, Priboj, Kruševac, Prokuplje, Bela Palanka, Lebane, Vranje, Bečej i Kraljevo.

 • Živeti zajedno (druga faza)

  Nakon trogodišnjeg perioda implementacije interkulturalnog obrazovanja, projekat podržan od strane The Pestalozzi Children's Foundation je u 2008. godini ušao u svoju drugu fazu – institucionalizacija interkulturalnog obrazovanja. U ovom projektu Centar je bio nosilac partnerske uloge sa još 9 lokalnih organizacija građanskog društva, s planom da aktivnosti obuhvate aktivno učešće ukupno 10 organizacija kao i barem 10 srednjih škola.

  Projekat je direktno bio namenjen srednjoškolcima koji preko interkulturalnih radionica i omladinskih klubova postaju aktivni promoteri miroljubive interkulturalne kohabitacije, kao i jačanju kapaciteta lokalnih organizacija građanskog društva i profesorima srednjih škola za širenje prostora za održivi prenos znanja i metodologija.

 • Razvoj Posebnog protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u pravosudnom sistemu

  Glavni cilj ovog projekta bio je jačanje pravosudnog sistema u Srbiji u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja putem razjašnjenja uloga različitih činilaca u okviru pravosudnog sistema, kao i razgraničenje odgovornosti u vezi s koordinacijom s drugim institucijama koje imaju ključnu ulogu u zaštiti dece.

  Specifični cilj projekta bio je pomoć Ministarstvu pravde u pripremi nacrta Posebnog protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u pravosudnom sistemu na način koji je participatoran i uzima u obzir poglede ključnih činilaca. Projekat je realizovan u saradnji sa Pravosudnim centrom za obuku i stručno usavršavanje (sadašnja Pravosudna akademija) tokom 2008. i 2009. godine a finansijski podržan od strane kancelarije UNICEF-a iz Beograda.

 • Komparativna analiza zakonodavstva u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju

  Tročlani tim Centra za prava deteta sačinio je analizu relevantnih zakonskih odredaba Slovenije, Hvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije u oblasti obrazovanja za decu sa smetnjama u razvoju, uključujući i analizu zakonodavstva EU. U analizi smo se osvrnuli i na politiku i usvojene strateške dokumente u predmetnoj oblasti za Republiku Srbiju, odnosno predložili listu preporuka u cilju usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju sa zakonodavstvom i standardima EU. Analiza je sačinjena na srpskom i engleskom jeziku i objavljena je u 2009. godini.

  Projekat je realizovan uz podršku kancelarije Save the Children UK iz Beograda u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2008. godine.

 • Komparativna analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva Crne Gore sa "Konvencijom o pravima djeteta"

  Radna grupa Centra za prava deteta iz Beograda u sastavu: dr Nevena Vučković Šahović, Vesna Dejanović, prof. dr Nevena Petrušić, Vladan Jovanović, prof. dr Milan Škulić, prof. dr Viktorija Cucić, Marija Petrović i mr Ivana Stevanović 2007. godine sačinila je celovitu analizu važećih zakonskih tekstova ali i onih u pripremi (predloga i nacrta) dostavljenih od strane kancelarije UNICEF-a u Podgorici, sa ciljem razmatranja njihove usklađenosti sa Konvencijom o pravima deteta i drugim relevantnim međunarodnim instrumentima koji sadrže norme i standarde za unapređenje i ostvarivanje prava deteta.

  Cilj radne grupe, pored same analize, bio je i da predloži neka od rešenja koja bi mogla da doprinesu unapređenju položaja deteta na nivou zakonodavstva, pogotovo imajući u vidu da su se pred zakonodavcem Crne Gore nalazili brojni zakonski predlozi koji je trebalo da omoguće adekvatniju primenu prava deteta u praksi.

  U 2008. godini urađena je revizija sačinjenog teksta usled određenih zakonskih izmena koje su u međuvremenu usledile. Projekat je podržan od strane kancelarije UNICEF-a iz Podgorice.