Glyph

Objavljen godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije 

Evropska komisija (EK) objavila je godišnji izveštaj o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji 17. aprila 2018. godine.

U izveštaju se navodi da je zakonski i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava  uspostavljen, ali da je neophodna dosledna i efikasna primena zakona i politika širom zemlje.

U izveštaju je naglašeno da je neophodno dati veći prioritet pravima deteta što podrazumeva:

  • Pripremu nacionalnog akcionog plana za decu i akcionog plana za suzbijanje nasilja nad decom;
  • Poboljšanje koordinacije i nadzora nad sistemom zaštite deteta i osiguranje primene postojećih zakona i politika;
  • Efikasnije praćenje kršenja prava deteta u institucijama.

U izveštaju EK navodi se da je Nacionalni akcioni plan za decu istekao 2015. godine. Ocenjeno je da je rad Saveta za prava deteta bio neredovan te da je važno obezbediti efikasniju koordinaciju i nadzor nad sistemom za zaštitu dece koji treba da bude prioritet i uložiti napore kako bi se osiguralo ujednačeno sprovođenje politika. Statistički podaci o ugroženim grupama i dalje nisu razvrstani, posebno kada su u pitanju romska deca i deca sa smetnjama u razvoju.

Izveštaj navodi da je nasilje nad decom i dalje zabrinjavajuća tema, a da nacionalna strategija koja bi se bavila ovim pitanjem nije kreirana. Od jula 2016. godine Zaštitnik građana je primio 109 žalbi u vezi sa nasiljem, zlostavljanjem ili zanemarivanjem dece, od kojih se većina odnosila na nasilje u školama.

Novi Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica  još uvek nije usvojen. Potrebno je ponovo uspostaviti i Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima i obezbediti njegovo funkcionisanje. Takođe, treba obezbediti bolju zaštitu dece žrtava koja svedoče u krivičnom postupku.

U izveštaju EK navodi se i da postoje ozbiljne zabrinutosti zbog kršenja prava deteta u velikim ustanovama za decu, posebno kada su u pitanju deca sa invaliditetom, koja se suočavaju i sa izazovima u pogledu pristupa obrazovanju te da je u tom smislu potrebno dalje razvijati usluge u zajednici.

Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji pripremila je prilog o ostvarenosti prava deteta i dostavila ga Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji u oktobru 2017. godine.  Koaliciju za monitoring prava deteta čine Centar za prava deteta, Užički centar za prava deteta, ASTRA, Beogradski centar za ljudska prava i Centar za socijalnu politiku.