Glyph

Održana konferencija „Unapređenje sistema pravosuđa po meri deteta kroz multisektorskipristup“ Saveta za  praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima

17.11.2018.

Konferencija „Unapređenje sistema pravosuđa po meri deteta kroz multisektorski pristup“ Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima („Savet za maloletnike“) održana je 15. i 16. novembra 2018. godine.

Savet za maloletnike je formiran u martu 2018. godine odlukom Ministarstva pravde i Vrhovnog kasacionog suda, u skladu sa odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Delokrug rada Saveta za maloletnike je podnošenje inicijativa, predloga, mišljenja i analiza Ministarstvu pravde i Vrhovnom kasacionom sudu u cilju unapređenja zakona, politike i prakse u sistemu maloletničkog pravosuđa.

Teme koje su posebno bile razmatrane su: reforma normativnog okvira, primena vaspitnih naloga i posebnih obaveza, razvijanje alternativnih mera pritvoru i zaštita dece kao žrtava i svedoka krivičnih dela.Kao rezultat ove konferencije, pripremljene su preporuke za unapređenje sistema u cilju unapređenja položaja maloletnika kao učinilaca krivičnih dela i zaštite dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku.

  

Ova konferencija predstavlja prvi u nizu skupova koji će se održavati pod okriljem Saveta za maloletnike i ima za cilj da okupi stručnjake zaposlene u sistemu maloletničkog pravosuđa iz različitih sektora, kako bi se razmenila iskustva i zajednički definisale preporuke za postizanje daljeg napretka u ovoj oblasti kroz multisektorski pristup.

Konferencija je podržana kroz projekat “Unapređenje prava deteta u sudskim postupcima“ koji sprovodi Centar za prava deteta u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF u Srbiji.