Glyph

Održana prva radionica sa Klubom DX na projektu „Promocija pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji“

12.05.2020.

Dana 4. maja 2020. godine, održana je prva u nizu radionica sa Klubom DX, kao deo aktivnosti projekta „Promocija pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji“, koji Centar za prava deteta sprovodi u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, a koji je finansijski podržan u okviru Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo.

Radionica je održana putem online platforme, a prisustvovalo je 13 članova/ica Kluba DX, koji su prethodno izrazili interesovanje za temu maloletničkog pravosuđa, vođeni trenutnim ličnim aspiracijama, prethodnim iskustvima, ali i budućim profesionalnim orijentacijama kojima streme. Imajuću u vidu da je ideja projekta usmerena na unapređenje položaja i prava deteta kroz promovisanje pristupa pozitivnog maloletničkog pravosuđa za decu u sukobu sa zakonom i decu sa izazovima u ponašanju, kao posebno ranjivu grupu dece koja često potiču iz marginalizovanih i ranjivih kategorija društva, cilj ove radionice bio je da se učesnici/e detaljnije upoznaju kako sa terminom maloletničkog pravosuđa, tako i sa detaljnim pregledom projektnih aktivnosti.

Radionicu je vodio koordinator Kluba DX u saradnji sa koordinatorkom projekta. Nakon uvodnog predstavljanja, učesnici/e su imali prilike da se detaljnije upoznaju sa ciljevima i aktivnostima projekta. U diskusiji koja je usledila, deca su iznosila svoja očekivanja i strahove koji bi ih omeli u ostvarivanju ciljeva projekta. Većina je navela da očekuju da će naučiti više o temi maloletničkog pravosuđa, da će im ta saznanja pomoći da dalje šire svest o važnosti poštovanja prava maloletnika u kontaktu sa zakonom i da na taj način doprinesu unapređenju njihovog položaja, ali i pri odabiru buduće profesije. Neke od njih plaši da ih predstavnici vlasti neće čuti i uvažiti njihovo mišljenje samo zato što su deca i da njihov glas neće biti dovoljan da se pokrenu promene neophodne da se unapredi položaj i prava deteta u sukobu sa zakonom. Istovremeno, neke raduje mogućnost da nauče više o pravima deteta i mogućnostima kako mogu da doprinesu da se život njihovih vršnjaka unapredi na način da se i njihov glas čuje i uvaži u donošenju odluka koje ih se tiču.

U narednom periodu će se održati jedna pripremna radionica tokom koje će se učesnici/e podrobnije pripremiti za vršnjačku edukaciju koju će potom sprovoditi u Zavodima za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Nišu i Knjaževcu.

Medijske objave:

Istočne VESTI