Glyph

Osnaživanje Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji za pripremu drugog i trećeg periodičnog alternatoivnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola uz Konvenciju

Vreme realizacije: 15. avgust – 15. oktobar 2013. godine

Centar za prava deteta organizovao je i realizovao trening u saradnji i uz podršku  Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Misija u Srbiji

Polazeći od toga da Republika Srbija trenutno radi na pripremi drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola, planirano je da Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji započne rad na pripremi Periodičnog alternativnog izveštaja. Kako se organizacije okupljene oko Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji, susreću po prvi put sa procesom periodičnog izveštavanja pred Komitetom, bilo je neophodno upoznati ih sa ovim procesom, ojačati njihove kapacitete i osnažiti ih za dalji rad na ovom polju. Radi toga Centar za prava deteta je uz podršku i u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji razvio paket obuke i 15. i 16. oktobra 2013. godine sproveo obuku sa organizacijama civilnog društva okupljenih oko Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji.

S ciljem podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za proces monitoringa i izveštavanja pred Komitetom za prava deteta pripremljeni su materijali koji su tokom obuke predstavljeni učesnicima i koji će biti polazna osnova za dalji rad. Razvijeni su sledeći materijali: Prikaz Univerzalnog periodičnog pregleda i analiza preporuka datih Republici Srbiji u okviru drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda s aspekta prava deteta; Pripremni materijal koji je obuhvatio (postupak izveštavanja pred Komitetom za prava deteta; Prilagođene smernice za periodično izveštavanje države pred Komitetom za prava deteta; Matricu za pripremu periodičnog alternativnog izveštaja o primeniKonvencije o pravima deteta i Fakultativnih protokola).

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina