Glyph

Institucionalni odgovor na problem seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja dece putem informacionih i komunikacionih tehnologija

Centar za prava deteta koordinisao je procesom izrade „Nacrta Akcionog plana za prevenciju i zaštitu dece od iskorišćavanja u pornografiji zloupotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija (2012 – 2014)“. Nacrt Akcionog plana sačinila je međuresorna radna grupa koju su činili predstavnici relevantnih ministarstava, državnih institucija i udruženja građana (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo prosvete i nauke, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Odeljenje za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Centar za prava deteta, Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih – TARGET). Dokument je dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na dalje postupanje.

Projekat je realizovan u periodu oktobar 2011 – decembar 2011. uz podršku organizacije Save the Children Norway.

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina