Glyph

Institucionalna podrška razvoju kapaciteta Centra za prava deteta

Vreme realizacije: 2013 – 2015. godina

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Swedish International Development Cooperation Agency preko Save the Children International

Reč je o nastavku istoimenih projekata implementiranih tokom 2011. i 2012. godine, podržanih od Save the Children Sweden. Projekat treba da doprinese razvoju Centra za prava deteta kao vodeće organizacije za praćenje prava deteta u Srbiji i na zapadnom Balkanu.

Tokom 2013. godine projekat je bio usmeren ka izgradnji organizacije kroz poboljšanje i širenje saradnje i umrežavanje sa drugim organizacijama na nacionalnom i evropskom nivou, poboljšanju mehanizama za punu primenu zakonodavnih rešenja u oblasti prava deteta, razvoju relevantnih tematskih izvora i materijala kako za Centar za prava deteta tako i za ostale organizacije u Srbiji, povećanju participacije dece u procesu praćenja i izveštavanja o primeni Konvencije o pravima deteta i Univerzalnog periodičnog pregleda, unapređenju sistema informisanja šire javnosti, posebno dece i relevantinih društvenih činilaca o aktivnostima koje Centar sprovodi, kao i jačanju unutrašnje strukture i dostizanja efikasnije organizacije delovanja Centra za prava deteta.

Ostvareni rezultati:

  • s ciljem lobiranja i zastupanja u vezi sa priznavanjem i poboljšanjem pravosuđa po meri deteta u zakonodavstvu i praksi u Srbiji, pripremljen je i odštampan Policy paper „Pravosuđe po meri deteta u Republici Srbiji“. Dokument je distribuiran relevantnim akterima u Srbiji i relevantnim odeljenjima u Evropskoj komisiji u Beogradu i Briselu, kao i na različitim stručnim skupovima. S tim u vezi održana su3 sastanka sa relevantnim predstavnicima Evropske komisije, dokument je predstavljen na 4 stručna skupa čiji fokus je bio na unapređenju sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji, dok je distribuiran i ostalim relevantnim akterima i profesionlcima u Srbiji koji se bave predmetnom temom;
  • s ciljem uspostavljanja i unapređenja saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji i regionu organizovano je više različitih događaja (održan trening za jačanje kapaciteta Koalicije za monitoring prava deteta za proces periodičnog izveštavanja pred Komitetom za prava deteta, održana 3 sastanka Koalicije za monitoring prava deteta, održana regionalna konferencija s ciljem prezentovanja i razmatranja Opštih mera primene Konvencije o pravima deteta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori),
  • predstavnici Centra učestvovali su na ukupno 55 stručnih skupova (51 u zemlji i 4 inostranstvu);
  • u vezi sa temom prava deteta prikupljeno je klasifikovano i stavljeno u upotrebu35 materijala;
  • publikovano je i distribuirano ukupno 6 naslova;
  • baza releveantnih zakona postavljena na internet prezentaciji Centra, dopunjena je sa 4 nova zakonska teksta;
  • predstavnici omladinske grupe DX predstavili su svojim vršnjacima Izveštaj o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih i Preporuke Saveta za ljudska prava UN povodom drugog procesa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u Republici Srbiji sa aspekta prava deteta na ukupno 4radionice;
  • uspostavljena je zajednička saradnja Kluba za zdrave promene i DX kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti (organizacija tematskih sastanaka i radionica, zajedničko razmatranje rezultata Izveštaja o pravima deteta u Republici Srbiji iz ugla dece i mladih, organizovanje zajedničkih izleta i organizovanih poseta kulturnim događajima u gradu, i dr.);
  • razvijena i od strane Upravnog odbora usvojena Komunikacijska strategija Centra za prava deteta za period 2014-2016;
  • izrađena Situaciona analiza stanja prava deteta u četiri opštine na severu Kosova (Leposavić, Zvečan, Severna Mitrovica, Zubin Potok).

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina