Glyph

Jačanje sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji

Projekat „Jačanje sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji“ Centar za prava deteta je realizovao u partnerstvu sa UNICEF-om na inicijativu Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima. Realizacija ovog projekta trajala je dve godine i projekat je završen u decembru 2012. godine. Kao rezultat projekta u 2012. godini realizovana su dva istraživanja: Izvršenje vaspitne mere posebne obaveze (samostalno i uz vaspitnu meru pojačanog nadzora) i Statistički podaci o maloletnim učiniocima krivičnih dela za period od 2007. do 2011. godine. Prvo istraživanje predstavlja prikupljanje podataka za teritoriju koju u okviru svoje nadležnosti pokrivaju Viši sud u Beogradu, Viši sud u Nišu i Viši sud u Novom Sadu u periodu od šest godina (od 1. januara 2006. godine do 31. decembra 2011. godine), a koji se odnose na izvršenje vaspitne mere posebnih obaveza kao samostalne krivične sankcije (član 14. Zakona o maloletnicima) i vaspitne mere posebnih obaveza izrečene kumulativno uz vaspitnu meru pojačanog nadzora (član 19. Zakona o maloletnicima). Opšti cilj ovog istraživanja je bio da se, kroz analizu konkretnih predmeta i postupanja u njima, utvrdi realno stanje izvršenja vaspitne mere „posebna obaveza“, da se utvrde kapaciteti i prepreke za njenu primenu, te da se na osnovu toga daju preporuke za unapređenje primene ovog instituta. Drugo istraživanje je bilo usmereno ka sagledavanju kriminaliteta maloletnika u celini za period 2007-2011. godina. Rezultati ovog istraživanja nastali su na osnovu zvaničnih statističkih podataka Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije.

Rezultati oba istraživanja prikazani su u publikaciji „Korak ka preuzimanju odgovornosti“ koja je stručnoj i široj javnosti predstavljena na konferenciji za medije održanoj 13. decembra 2012. godine u Medija centru u Beogradu.

Savet za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, uz podršku Ministarstva pravde, Pravosudne akademije, International Management Group, kancelarije UNICEF-a u Beogradu i Centra za prava deteta organizovao je konferenciju pod nazivom „Dani maloletničkog pravosuđa“, koja je održana u periodu od 28. do 30. maja 2012. godine u Beogradu. Cilj konferencije bio je razmena iskustva između stručnjaka iz različitih sistema koji su uključeni u sistem maloletničkog pravosuđa, unapređenje kapaciteta i definisanje preporuka za dalje unapređenje sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji. Učesnici na konferenciji bili su istaknuti stručnjaci iz zemlje i regiona u oblasti maloletničkog pravosuđa. Povodom ovog događanja, 25. maja 2012. godine iz štampe je izašla i Knjiga apstrakata predavanja i radova predstavljenih na konferenciji i publikacija Maloletničko pravosuđe u Republici Srbiji kao zbornik radova sa pomenute konferencije.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina