Glyph

Ka implementaciji prava deteta

  • Monitoring prava deteta

Na inicijativu Centra za prava deteta i uz podršku regionalnih kancelarija Save the Children Norway i Save the Children Sweden i kancelarije UNICEF-a, u Beogradu je 2007. godine formirana Koalicija 16 organizacija civilnog društva koje se u celosti ili delom bave pitanjem unapređenja, promovisanja i zaštite ljudskih prava i prava deteta. Koalicija je tokom 2007. godine sačinila Alternativni izveštaj o primeni prava deteta u Srbiji po Konvenciji o pravima deteta.

Alternativni izveštaj je predstavljen Komitetu za prava deteta 4. februara 2008. godine. Delegacija Koalicije bila je sačinjena od jednog predstavnika Centra za prava deteta, 3 predstavnika drugih članova koalicije i dva predstavnika Dečje koalicije. Delegacija Centra bila je prisutna i na predstavljanju državnog izveštaja Komitetu u maju 2008. godine. Nakon toga Centar je radio na upoznavanju stručne i opšte javnosti sa Preporuka komiteta zajedno sa svojim koalicionim partnerima.

U 2009. godini realizacija projekta se nastavila preko praćenja i izveštavanja o primeni Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta, odnosno praćenja primene Preporuka Komiteta za prava deteta, tako da je u decembru 2009. godine Centar za prava deteta, zajedno sa još sedam organizacija iz Koalicije podneo Komitetu za prava deteta Alternativni izveštaj o primeni Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta, koji su 2. februara 2010. godine i predstavljeni Komitetu.

  • Glasovi dece

„Stvarnost i naše mesto u njoj“

Regionalni projekat koji je podržala fondacija Save the Children iz Norveške i Švedske,  realizovan u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Projekat je bio namenjen učenicima viših razreda osnovne škole i nastavnicima / razrednim starešinama i stručnim saradnicima, a ciljeve projekta predstavljali su podsticanje osetljivosti za šire socijalno okruženje i položaj dece, jačanje kapaciteta dece za unapređenje međusobnih odnosa, razvoj veština analiziranja i izveštavanja o pravima deteta kao i razvoj veština zastupanja i aktivnog odnosa prema unapređenju položaja dece. Ovim projektom je obuhvaćeno ukupno 14 osnovnih škola u Beogradu.

U okviru ovog projekta u septembru 2009. godine osnovana je Dečja koalicija za učešće u izveštavanju po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta. U radu Dečje koalicije učestvovali su: članovi kluba DX (grupa dece i mladih koja aktivno deluje u okviru Centra za prava deteta), deca iz beogradskih osnovnih škola koja su bila uključena u projekat „Stvarnost i naše mesto u njoj“, deca obuhvaćena programima organizacija VelikiMali i Centar za integraciju mladih, Kancelarije za mlade opštine Palilula i Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj. Tokom oktobra 2009. godine članovi Dečje koalicije sproveli su istraživanje u okviru koga su realizovali 6 fokus grupa. U fokus grupama je učestvovalo ukupno 53 dece i mladih uzrasta između 12 i 18 godina. Osim istraživanja stavova dece kroz fokus grupe, članovi Dečje koalicije obavili su i analizu uključenosti dece u Fejsbuk grupe sa sadržajima relevantnim za tematiku. Rezultati dobijeni istraživanjem stavova koje je Dečja koalicija sprovela sastavni su deo Alternativnih izveštaja po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta.

Realizacija projekta nastavljenaa je i u 2010. godini pod nazivom Living Child Rights

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina