Glyph

Ka pravosuđu po meri deteta – Položaj deteta u sudskim postupcima – poštovanje i ostvarivanje prava na participaciju i najbolji interes deteta u sudskim postupcima

Vreme realizacije: jul 2013. – maj 2014. godine

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a  u Beogradu. Partneri na projektu su bili i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

Osnovni cilj projekta bio je da doprinese razvoju pravosuđa po meri deteta kao važnom koraku ka ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji. Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja sa ciljem formulisanja preporuka za unapređenje sudske prakse sa namerom da se obezbedi donošenje odluka u najboljem interesu deteta i uz puno poštovanje prava deteta na participaciju u građanskim i krivičnim sudskim postupcima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina