Glyph

Ka pravosuđu po meri deteta – Položaj deteta u sudskim postupcima – poštovanje i ostvarivanje prava na participaciju i najbolji interes deteta u sudskim postupcima

Vreme realizacije: jul 2013. – maj 2014. godine

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a  u Beogradu. Partneri na projektu su bili i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

Osnovni cilj projekta bio je da doprinese razvoju pravosuđa po meri deteta kao važnom koraku ka ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji. Težište projekta bilo je na sprovođenju istraživanja sa ciljem formulisanja preporuka za unapređenje sudske prakse sa namerom da se obezbedi donošenje odluka u najboljem interesu deteta i uz puno poštovanje prava deteta na participaciju u građanskim i krivičnim sudskim postupcima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina