Glyph

Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji

Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji osnovana je 2007. godine na inicijativu Centra za prava deteta, koji koordinira njenim aktivnostima. Koalicija se zalaže za ostvarivanje svih prava sadržanih u Konvenciji o pravima deteta.

Prva zajednička aktivnost Koalicije bila je izrada Alternativnog inicijalnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Srbiji. Aktivnosti Koalicije nastavljene su i nakon podnošenja i predstavljanja izveštaja pred UN Komitetom za prava deteta kroz izradu Alternativnih izveštaja o sprovođenju Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta i njihovom predstavljanju pred Komitetom za prava deteta.

Koalicija je pripremila i pred Komitetom za prava deteta predstavila Drugi i treći alternativni periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji 2008-2014, u čijoj izradi je učestvovalo 16 organizacija civilnog društva. Takođe, Koalicija je učestvovala u drugom i trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda u okviru kojeg je pripremila izveštaje Savetu za ljudska prava, kao i priloge za izveštaje o napretku Republike Srbije u postupku pridruživanja Evropskoj uniji.

Koaliciju čini pet organizacija civilnog društva visoko profilisanih u praćenju i izveštavanju u različitim oblastima ostvarivanja prava deteta: Centar za prava deteta, Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA — Akcija protiv trgovine ljudima i Centar za socijalnu politiku.

Publikacije koje je Centar za prava deteta pripremio u saradnji sa Koalicijom:

 Vesti Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji:

TEKUĆI PROJEKTI

PROJEKTI U 2024.

PROJEKTI U 2023

PROJEKTI U 2022

PROJEKTI U 2021.

PROJEKTI U 2020.

PROJEKTI U 2019.

PROJEKTI U 2018.

PROJEKTI U 2017.

PROJEKTI U 2016.

PROJEKTI U 2015.

PROJEKTI U 2014.

PROJEKTI U 2013.

PROJEKTI U 2012.

PROJEKTI U 2011.

PROJEKTI U 2010.

Projekti u 2008-2009.