Glyph

Komparativna analiza usklađenosti nacionalnog zakonodavstva Crne Gore sa „Konvencijom o pravima djeteta“

  • Radna grupa Centra za prava deteta iz Beograda u sastavu: dr Nevena Vučković Šahović, Vesna Dejanović, prof. dr Nevena Petrušić, Vladan Jovanović, prof. dr Milan Škulić, prof. dr Viktorija Cucić, Marija Petrović i mr Ivana Stevanović 2007. godine sačinila je celovitu analizu važećih zakonskih tekstova ali i onih u pripremi (predloga i nacrta) dostavljenih od strane kancelarije UNICEF-a u Podgorici, sa ciljem razmatranja njihove usklađenosti sa Konvencijom o pravima deteta i drugim relevantnim međunarodnim instrumentima koji sadrže norme i standarde za unapređenje i ostvarivanje prava deteta.

    Cilj radne grupe, pored same analize, bio je i da predloži neka od rešenja koja bi mogla da doprinesu unapređenju položaja deteta na nivou zakonodavstva, pogotovo imajući u vidu da su se pred zakonodavcem Crne Gore nalazili brojni zakonski predlozi koji je trebalo da omoguće adekvatniju primenu prava deteta u praksi.

    U 2008. godini urađena je revizija sačinjenog teksta usled određenih zakonskih izmena koje su u međuvremenu usledile. Projekat je podržan od strane kancelarije UNICEF-a iz Podgorice.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina