Glyph

Organizaciona i logistička podrška radu Radne grupe za izradu podzakonskih akata uz Zakon o socijalnoj zaštiti

Uz podršku EU, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike UNICEF je realizovao projekat pod nazivom Developing Community-based Services for Children with Disabilities and their Families, sa ciljem jačanja okvira politike, institucionalnih mehanizama i kapaciteta, kako bi se razvili servisi za podršku deci sa smetnjama u razvoju i postali odgovarajući potrebama ove dece i njihovih porodica u lokalnoj zajednici. Kroz ovaj projekat UNICEF je pružio podršku Ministarstvu rada i socijalne politike da sačini nacrte podzakonskih akata uz Zakon o socijalnoj zaštiti, koji bi predstavljali polaznu osnovu razvoja kvalitetnih lokalnih servisa za decu sa smetnjama u razvoju a koji su preduslov za implementaciju ovog zakona.

Centar za prava deteta je u projektu imao ulogu implementirajućeg partnera koji je pružio organizacionu i logističku podršku ovom procesu kroz angažovanje, sastavljanje ugovora, isplatu članova timova u oviru Radne grupe; organizaciju konsultativnih sastanaka svih aktera u procesu; obezbeđivanje celokupne dokumentacije u vezi sa procesom; prevod podzakonskih akata i preporuka na engleski jezik; omogućavanje redovne razmene informacija i konsultacija među svim relevantnim činiocima u procesu; izveštavanje o procesu.

Projekat je realizovan u periodu maj 2010 – maj 2011. godine uz podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina