Glyph

Prava deteta u politikama i praksi

Centar za prava deteta u saradnji sa Save the Children International, sprovodi projekat „Prava deteta u politikama i praksi“. Projekat se realizuje uz podršku Swedish Development Aid.

Reč je regionalnom projektu koji će se realizovati u periodu 2017-2021. godine. Pored Centra za prava deteta iz Srbije, partneri na projektu su i organizacija the Children’s Rights Information Centre, Moldavija i Women’s Consortium Ukraine, Ukrajina.

Ovaj projekat usmeren je ka unapređenju sistema zaštite dece, kao i struktura i mehanizama za praćenje i primenu prava deteta uključujući i participaciju dece u ovim procesima.

Kroz projekat „Prava deteta u politikama i praksi“ Centar za prava deteta će u narednom periodu zagovarati i inicirati aktivnosti kako bi se ukazalo na:

  • Neophodnost usvajanja državne politike prema deci jer je Nacionalni plan akcije prestao da važi 2015. godine;
  • Neophodnost operativnosti Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije;
  • Uspostavljanje budžeta sa jasno vidljivim izdvajanjima namenjenim deci;
  • Usvajanje Zakona o zaštitniku prava deteta (ombudsmanu);
  • Zabranu telesnog kažnjavanja u svim okruženjima, uključujući porodicu;
  • Ratifikaciju Trećeg fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o proceduri podnošenja pritužbi Komitetu za prava deteta.

U partnerstvu sa članicama Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji, Centar će kontinuirano raditi na praćenju stanja prava deteta i o tome izveštavati: UN Komitet za prava deteta, Savet za ljudska prava, Evropska komisija, i dr.

U okviru projekta radiće se i na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, a kroz uticaj na uspostavljanje pravnog okvira kojim će se definisati eksplicitna zabrana telesnog kažnjavanja dece u svim sredinama i podizanja svesti o nenasilnim metodama vaspitanja.

Jedan od važnih segmenata projekta odnosi se i na povećanje učešća dece i mladih u donošenju odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Stoga će Centar zajedno sa klubom DX – dečji informativno kulturni servis i Klubom za zdrave promene kontinuirano sprovoditi aktivnosti kroz koje će decu i mlade informisati o njihovim pravima i načinima na koje mogu da ih ostvare.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina