Glyph

Pravni i etički okvir za istraživanje HIV-a i programa prevencije za decu i adolescente u najvećem riziku od HIV-a

Realizacija projekta započeta je u maju 2009. a završena u decembru 2009. godine uz podršku beogradske kancelarije UNICEF-a.

Osnovni cilj ovog projekta predstavljao je bolje razumevanje prava deteta koja su u najvećem riziku od HIV-a i njihova primena. Takođe, projekat je imao za cilj i poboljšanje/definisanje procedura za istraživanje HIV-a i programa prevencije za decu i adolescente.

Projekat je realizovan u dve faze.

Tokom prve faze realizacije projekta ekspertski tim je radio na identifikaciji, pregledu i analizi pravnog i etičkog okvira u vezi sa istraživanjem HIV-a, prevencijom i lečenjem dece i adolescenata u najvećem riziku od HIV-a.

Kao rezultat ove faze eksperti su pripremili širu analizu pravnog i etičkog okvira i standarda za istraživanje HIV-a i utvrđivanje programa sa ciljnim grupama – decom i adolescentima u najvećem riziku. Analiza je uključila skup preporuka za pravne i/ili etičke promene u cilju zaštite prava, naročito prava deteta i adolescenata u riziku od HIV-a, na pristup zdravstvenim službama.

Rezultat druge faze predstavljaju smernice za istraživanje HIV-a i utvrđivanje programa sa ciljnim grupama – decom i adolescentima u najvećem riziku. Smernice predstavljaju objašnjenje pravnog i etičkog okvira relevantnog za oblast, uputstva za rad u konkretnim situacijama, objašnjenja najvažnijih institucija, prava i standarda, i predloge mera i edukacija za one koji će primenjivati smernice.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina