Glyph

Pravni i etički okvir za istraživanje HIV-a i programa prevencije za decu i adolescente u najvećem riziku od HIV-a

Realizacija projekta započeta je u maju 2009. a završena u decembru 2009. godine uz podršku beogradske kancelarije UNICEF-a.

Osnovni cilj ovog projekta predstavljao je bolje razumevanje prava deteta koja su u najvećem riziku od HIV-a i njihova primena. Takođe, projekat je imao za cilj i poboljšanje/definisanje procedura za istraživanje HIV-a i programa prevencije za decu i adolescente.

Projekat je realizovan u dve faze.

Tokom prve faze realizacije projekta ekspertski tim je radio na identifikaciji, pregledu i analizi pravnog i etičkog okvira u vezi sa istraživanjem HIV-a, prevencijom i lečenjem dece i adolescenata u najvećem riziku od HIV-a.

Kao rezultat ove faze eksperti su pripremili širu analizu pravnog i etičkog okvira i standarda za istraživanje HIV-a i utvrđivanje programa sa ciljnim grupama – decom i adolescentima u najvećem riziku. Analiza je uključila skup preporuka za pravne i/ili etičke promene u cilju zaštite prava, naročito prava deteta i adolescenata u riziku od HIV-a, na pristup zdravstvenim službama.

Rezultat druge faze predstavljaju smernice za istraživanje HIV-a i utvrđivanje programa sa ciljnim grupama – decom i adolescentima u najvećem riziku. Smernice predstavljaju objašnjenje pravnog i etičkog okvira relevantnog za oblast, uputstva za rad u konkretnim situacijama, objašnjenja najvažnijih institucija, prava i standarda, i predloge mera i edukacija za one koji će primenjivati smernice.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina