Glyph

Razvoj Modela Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine decom

Prva faza ovog projekta realizovana je tokom 2009. godine i rezultirala je razvojem Modela Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od trgovine i iskorišćavanja dece u pornografiji i prostituciji. Druga faza projekta realizovana je tokom 2010. godine s ciljem lobiranja za usvajanje Modela Strategije, odnosno uključivanje modela Strategije kao integrativnog dela Strategije borbe protiv trgovine ljudima. Centar za prava deteta je u saradnji sa Nacionalnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima realizovao 3 okrugla stola s ciljem: predstavljanja modela Strategije Republičkom timu za borbu protiv trgovine ljudima i Savetu za prava deteta; rada sa vodećim međunarodnim organizacijama koje aktivno deluju na polju prevencije i zaštite žrtava trgovine ljuima u Republici Srbiji u cilju sagledavanja problema trgovine ljudima sa aspekta prava deteta; uključivanja Koalicije za monitoring prava deteta u proces lobiranja za usvajanje Modela Strategije, odnosno uključivanje Modela Strategije kao integrativnog dela Strategije borbe protiv trgovine ljudima.

Na okruglim stolovima ukupno je učestvovalo 63 učesnika. Učesnici okruglih stolova prepoznali su važnost usvajanja Modela strategije u cilju unapređenja sistema prevencije i zaštite dece od prodaje i iskorišćavanja u pornografiji i prostituciji, dok je Koalicija za monitoring prava deteta identifikovala problem neusklađenosti postojećih strateških dokumenata sa Fakultativnim protokolom uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji, dečjoj pornografiji i izradila nacrt dva plana akcije zastupanja čiji se ciljevi odnose na unapređenje sistema u ovoj oblasti.

Realizacija projekta podržana je od strane Save the Children Norway.

Godina 2010. bila je druga od tri u kojima se projekat realizuje (2009-2011).

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina