Glyph

Situaciono testiranje diskriminacije

Vreme realizacije: januar – jun 2013. godine

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Projekat je realizovan kroz sprovođenje situacionog testiranja kao jednog od načina suzbijanja diskriminacije koji podrazumeva direktnu proveru da li u određenim društvenim situacijama dolazi do diskriminacije ili ne. U okviru ovog projekta sprovedena su 3 situaciona testiranja diskriminacije dece s ciljem da se utvrdi postojanje diskriminacije u određenim sitaucijama kada se sumnja da ona postoji, ali kada se to ne može lako dokazati.

Ostvareni rezultati:

  • Prvo situaciono testiranje – mogućnost samostalnog podnošenja pritužbi Zaštitniku građana. Ovim testiranjem utvrđeno je da u procesu samostalnog podnošenja pritužbi Zaštitniku građana dete nije bilo diskriminisano po osnovu starosne dobi, odnosno da ne postoji različito postupanje prema deci u odnosu na punoletna lica.
  • Drugo situaciono testiranje – poslovna sposobnost deteta i samostalno upravljanje zaradom. Ovim testiranjem utvrđeno je diskriminatorno postupanje nekolicine banaka koje onemogućavaju deci koja su napunila 16 godina i ostvarila radni odnos da samostalno raspolažu sopstvenom zaradom do punoletstva.
  • Treće situaciono testiranje – diskriminacija po osnovu invaliditeta. Ovim testiranjem utvrđeno je da ne postoji različit tretman prema deci sa oštećenim sluhom na javnim mestima u odnosu na decu koja nemaju oštečenje sluha.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina