Glyph

Situaciono testiranje diskriminacije

Vreme realizacije: januar – jun 2013. godine

Projekat je realizovan u partnerstvu i uz finansijsku podršku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Projekat je realizovan kroz sprovođenje situacionog testiranja kao jednog od načina suzbijanja diskriminacije koji podrazumeva direktnu proveru da li u određenim društvenim situacijama dolazi do diskriminacije ili ne. U okviru ovog projekta sprovedena su 3 situaciona testiranja diskriminacije dece s ciljem da se utvrdi postojanje diskriminacije u određenim sitaucijama kada se sumnja da ona postoji, ali kada se to ne može lako dokazati.

Ostvareni rezultati:

  • Prvo situaciono testiranje – mogućnost samostalnog podnošenja pritužbi Zaštitniku građana. Ovim testiranjem utvrđeno je da u procesu samostalnog podnošenja pritužbi Zaštitniku građana dete nije bilo diskriminisano po osnovu starosne dobi, odnosno da ne postoji različito postupanje prema deci u odnosu na punoletna lica.
  • Drugo situaciono testiranje – poslovna sposobnost deteta i samostalno upravljanje zaradom. Ovim testiranjem utvrđeno je diskriminatorno postupanje nekolicine banaka koje onemogućavaju deci koja su napunila 16 godina i ostvarila radni odnos da samostalno raspolažu sopstvenom zaradom do punoletstva.
  • Treće situaciono testiranje – diskriminacija po osnovu invaliditeta. Ovim testiranjem utvrđeno je da ne postoji različit tretman prema deci sa oštećenim sluhom na javnim mestima u odnosu na decu koja nemaju oštečenje sluha.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina