Glyph

Ka pravosuđu po meri deteta

Vreme realizacije: jul 2013 – maj 2014. godine

Projekat se realizuje u partnerstvu i uz finansijaku podršku kancelarije UNICEF-a u Beogradu. Partneri na projektu su i Pravosudna akademija i Republički zavod za socijalnu zaštitu

Projekat treba da doprinese razvoju pravosuđa po meri deteta kao važnom koraku ka ostvarivanju, unapređenju i zaštiti prava deteta u Republici Srbiji. Težište projekta je na sprovođenju istraživanja čiji je cilj formulisanje preporuka za unapređenje sudske prakse sa namerom da se obezbedi donošenje odluka u najboljem interesu deteta i uz puno poštovanje prava deteta na participaciju u građanskim i krivičnim sudskim postupcima.

Projektom su predviđeni sledeći metodi prikupljanja podataka: „Desk-review“ – opšti osvrt na sve relevantne zakone i podzakonska akta u cilju mapiranja uloge i nadležnosti centra za socijalni rad u građanskim i krivičnim sudskim postupcima; Polu-strukturisani intervju sa reprezentativnim uzorkom sudija koji omogućava statističku obradu i analizu (upitnik kao instrument istraživanja); Pet fokus grupa sa odabranim predstavnicima sistema socijalne zaštite (minimum 40 učesnika); Analiza odabranog broja (minimum 30 ukupno – 10 krivičnih i 20 građanskih) krivičnih i porodičnopravnih slučajeva Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Prvog osnovnog suda u Beogradu u kojima se dete može naći kao tužilac, žrtva (oštećeni) ili učinilac krivičnog dela.

Ostvareni rezultati:

  • u periodu do kraja decembra 2013. godine izrađen je opšti osvrt na sve relevantne zakone i podzakonska akta u cilju mapiranja uloge i nadležnosti centra za socijalni rad u građanskim i krivičnim sudskim postupcima, dok su u procesu finalizacije upitnici koji će biti prosleđeni sudijama, sudskim upravama i predstavnicima centara za socijalni rad.

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina