Glyph

Učešće dece u procesu izveštavanja pred Komitetom za prava deteta – Modeli dobre prakse

Centar za prava deteta je u periodu od 2007. do 2010. godine radio na podršci i uključivanju dece u proces izveštavanja pred Komitetom za prava deteta. U tom smislu Centar je razvio metodologiju po kojoj su deca uključena u proces izveštavanja pred Komitetom. Koalicija dece je izradila Izveštaj o sprovođenju Konvencije o pravima deteta i predstavila ga na posebnoj sesiji Komiteta. Takođe, Koalicija dece je u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta učestvovala u izradi Izveštaja po Fakultativnim protokolima. Imajući u vidu da su iskustvo i rad koalicije dece od strane Komiteta ocenjeni kao model dobre prakse koji odražava punu participaciju dece i mladih, Centar za prava deteta i predstavnici koalicije dece su tokom 2010. godine izradili publikacije putem koje su iskustvo stečeno u procesu izveštavanja podelili sa svojim vršnjacima i organizacijama i inistitucijama koje se zalažu za ostvarivanje prava deteta kako u Srbiji tako i u drugim zemljama.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina