Glyph

Učešće dece u procesu izveštavanja pred Komitetom za prava deteta – Modeli dobre prakse

Centar za prava deteta je u periodu od 2007. do 2010. godine radio na podršci i uključivanju dece u proces izveštavanja pred Komitetom za prava deteta. U tom smislu Centar je razvio metodologiju po kojoj su deca uključena u proces izveštavanja pred Komitetom. Koalicija dece je izradila Izveštaj o sprovođenju Konvencije o pravima deteta i predstavila ga na posebnoj sesiji Komiteta. Takođe, Koalicija dece je u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta učestvovala u izradi Izveštaja po Fakultativnim protokolima. Imajući u vidu da su iskustvo i rad koalicije dece od strane Komiteta ocenjeni kao model dobre prakse koji odražava punu participaciju dece i mladih, Centar za prava deteta i predstavnici koalicije dece su tokom 2010. godine izradili publikacije putem koje su iskustvo stečeno u procesu izveštavanja podelili sa svojim vršnjacima i organizacijama i inistitucijama koje se zalažu za ostvarivanje prava deteta kako u Srbiji tako i u drugim zemljama.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina