Glyph

Unapređenje prava deteta u sudskim postupcima

Projekat „Unapređenje prava deteta u sudskim postupcima“ koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF u Srbiji tokom 2018. i 2019. godine, predstavlja nastavak projekta „Jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite kako bi se unapredila dečija zaštita u Srbiji“ – IPA projekat – koji je finansirala Evropska unija, a sproveo UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u periodu od 2014 – 2017. godine.

Aktivnosti na ovom projektu su usmerene na kreiranje sistema pravosuđa po meri deteta kroz unapređenje prava deteta kao učinilaca krivičnih dela, dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku i dece u građanskim sudskim postupcima. Poseban fokus je usmeren na pružanje tehničke podrške Savetu za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima.

Prava dece žrtava i svedoka krivičnih dela –  sprovedena je procena rada Jedinica koje su pružale podršku deci žrtvama i svedocima krivičnih dela u periodu od 2015-2017. godine i razvijen je sistem praćenja predmeta koji uključuju decu žrtve krivičnih dela za ove Jedinice. Tokom 2018. su održane obuke za preko 50 stručnjaka koji rade sa decom žrtvama  – sudije, tužioce, stručnjake centara za socijalni rad i policajce u cilju unapređenja zaštite dece žrtava i svedoka krivičnih dela kroz multisektorski pristup. Takođe, razvijene su Smernice za sudije i tužioce o postupanju sa decom žrtvama i svedocima krivičnih dela.

Deca učinioci krivičnih dela – Centar za prava deteta pruža kontinuiranu podršku Savetu za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima. Do sada je organizovan niz sednica ovog tela i dve konferencije – u novembru 2018. i junu 2019. godine. Takođe, Savet je pripremio Plan rada i dostavio niz inicijativa i predloga za unapređenje normativnog okvira i prakse postupanja sa maloletnim učiniocima krivičnih dela kroz multisektorski pristup.

Deca u građanskim sudskim postupcima – Organizovan je niz fokus grupa sa sudijama, stručnjacima iz sistema socijalne zaštite, akademskom zajednicom i civilnim društvom u cilju razmatranja i unapređenja teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona. Planira se niz aktivnosti u cilju unapređenja obuka za sudije, stručnjake centara za socijalni rad i advokate u oblasti prava deteta u građanskim sudskim postupcima.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2016. godina

2015. godina

2015. godina

2014. godina

2014. godina

2013. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina