Glyph

Zaštita deteta žrtve trgovine ljudima u svetlu reformskih projekata Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde

Program obuke i stručnog usavršavanja za predstavnike sistema socijalne zaštite i policijskih službenika koji su posebno obučeni za postupanja sa maloletnim licima koja su oštećena krivičnim delima, i policajaca granične policije nastavljen je i tokom 2011. godine. Realizovana su dva dvodnevna seminara za predstavnike navedenih sistema iz Topličkog, Rasinskog i Jablaničkog okruga. Ciljevi seminara bili su sagledavanje položaja deteta žrtve trgovine ljudima u procesu zaštite, uz primenu procedura Opšteg i posebnih protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

U saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Pravosudnom akademijom, tokom maja 2011. godine održana su dva okrugla stola „Zaštita maloletnih lica žrtava trgovine ljudima“. Okrugli stolovi održani su za predstavnike sudova i tužilaštava sa područja četiri Apelaciona centra (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac).

Težište okruglih stolova bilo je na razmatranju sudskih postupaka zaštite maloletnih lica žrtava trgovine ljudima u cilju unapređenja efikasne i jedinstvene procedure koja će osigurati postojanje brzog i kordiniranog postupka koji štiti maloletna lica žrtve trgovine ljudima od dalje viktimizacije i obezbeđuje im odgovarajuću pomoć, odnosno da doprinese unapređenju efikasnog protoka informacija između pravosudnih i drugih državnih organa i službi uključenih u proces zaštite maloletnih lica žrtava trgovine ljudima.

Projekat je realizovan u periodu februar 2011 – maj 2011. uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina