Glyph

„Živeti prava deteta – dečji monitoring“

„Živeti prava deteta – dečji monitoring“ predstavljao je potprojekat koji je sprovođen u okviru projekta Živeti prava deteta, i realizovao ga je Centar za prava deteta u saradnji sa Koalicijom za monitoring prava deteta.

Projekat „Živeti prava deteta – dečji monitoring“ tokom 2010. godine realizovao se kroz dve projektne faze.

Prva projektna faza odnosila se na osnaživanje predstavnika dečje koalicije za proces izveštavanja po Fakultativnim protokolima uz Konvenciju o pravima deteta pred Komitetom za prava deteta i podizanje nivoa informisanosti dece o stanju prava deteta u Srbiji. Tokom ove projektne faze dva predstavnika dečje koalicije predstavili su članovima Komiteta za prava deteta rezultate monitoringa dečje koalicije u vezi sa ostvarivanjem Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta.
Nakon povratka iz Ženeve projektni tim Centra za prava deteta i članovi dečje koalicije radili su aktivno na pripremi programa i organizaciji jednodnevnih radionica čiji je cilj bio da se deca i mladi upoznaju sa rezultatima monitoringa dečje koalicije u vezi sa ostvarivanjem Fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima deteta. Cilj ovih radionica bio je da se od učesnika prikupe ideje i preporuke za moguće akcije usmerene ka rešavanju uočenih problema. Održano je šest radionica u kojima je učestvovalo ukupno 82 dece i mladih od 12 do 18 godina, od čega 49 devojčica i 33 dečaka. Iz radionica je proisteklo ukupno 57 različitih predloga za moguće akcije na raznim nivoima.
Ova projektna faza završena je u junu 2010. godine.

Druga projektna faza obuhvatila je rad sa grupama dece i mladih koje aktivno deluju u okviru partnerskih organizacija uključenih u rad Koalicije za monitoring prava deteta, a u cilju osnaživanja za aktivan odnos prema unapređenju položaja dece i praćenju prava deteta kroz razvoj partnerstva dece i odraslih u procesu zastupanja. U realizaciju projekta bile su uključene tri grupe dece i mladih iz Užica, Niša i Beograda. Reč je o grupama dece koje već funkcionišu u okviru partnerskih organizacija, ali imajući u vidu projektne zadatke kao i smenu generacija u grupama, postojeće grupe su osnažene uključivanjem novih članova. Na ovaj način uključeno je bilo ukupno 78 dece i mladih. Nakon oformljavanja grupa, održane su obuke za koordinatore grupa, kao i za samu decu i mlade. Obuke su imale za cilj osnaživanje dece za aktivno učešće u praćenju i zastupanju radi unapređenja prava deteta. Na sastanku Koalicije za monitoring prava deteta definisan je tematski okvir za planiranje i izradu prvih akcija zastupanja grupa dece i odraslih. Sve tri grupe dece izradile su nacrt lokalnih akcija, koje su realizovane tokom 2011. godine.

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

2012. godina

2011. godina

2010. godina

2008-2009. godina