Učešća predstavnika Centra za prava deteta u medijima

29.12.2012.

Predstavnici Centra za prava deteta su u 2012. godini učestvovali u 10 medijskih pojavljivanja kako u elektronskim tako i u štampanim medijima. Brojni su i napisi na internet portalima sa novostima.