Prednacrt Zakona o pravima deteta – konsultativni proces sa decom

29.12.2012.

U periodu januar-jun 2012. godine, u saradnji sa 3 grupe dece i mladih uključenih u projekat "Živeti zajedno" CPD je sproveo akciju upoznavanja dece sa prednacrtom Zakona o pravima deteta i prikupljanja mišljenja i preporuka dece za unapređenje pojedinih zakonskih rešenja. U proces je bilo uključeno 779 dece kroz 30 fokus grupa. Stavovi i razmišljanja dece prezentovani su Zaštitniku građana, a trebalo je da opredele pravac u kome će se radna grupa te institucije, koja je izradila prednacrt Zakona o pravima deteta, kretati u svom daljem radu, a istovremeno je to način na koji se deci omogućava participacija u donošenju propisa koji se njih u najvećoj meri tiče. Uključivanje dece u proces pripreme zakonskog teksta na navedeni način predstavlja značajan doprinos razvoju participacije dece u procesu donošenja odluka u Srbiji.