UN Komitet za prava deteta usvojio zaključna zapažanja na Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta i dao preporuke za unapređenje

06.02.2017.

Komitet za prava deteta usvojio je zaključna zapažanja na Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji i dao preporuke za dalje unapređenjepoložaja dece i izvršavanje obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije i Fakultativnih protokola.

Dokument možete pogledati/ preuzeti ovde http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared Documents/SRB/CRC_C_SRB_CO_2-3_26579_E.pdf

Komitet je razmotrio Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji na svojim sastancima održanim 24. januara 2017. godine i usvojio zaključna zapažanja 3. februara 2017. godine.

Komitet je u zaključnim zapažanjima pozdravio ostvareni napredak Srbije u različitim oblastima relevantnim za ostvarivanje prava deteta i uputioda se nastavi rad na sprovođenju preporukadatih Srbiji 2008. godine.

Zaključnim zapažanjima obuhvaćena su i pitanja istaknuta u Alternativnom periodičnom izveštaju koji je pripremila Koalicija za monitoring prava deteta u Srbiji, kao i ona na koja su predstavnici Koalicije ukazali na pripremnoj sednici Komiteta za prava deteta. Na ovom mestu izdvajamo preporuke vezane za:

neophodnost usvajanja politike države prema deci budući da je Nacionalni plan akcije istekao 2015. godine;

  • jačanje uloge Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbijeu koordinisanju međusektorske saradnje;
  • uspostavljanje budžeta sa jasno vidljivim alokacijama namenjenim deci;
  • usvajanje zakona o zaštitniku prava deteta;
  • zabranu telesnog kažnjavanja u svim sredinama uključujući i porodicu.

Komitet je pozvao Srbiju da dostavi svoj Četvrti i peti periodični izveštaj do 24. maja 2022. godine.