O vršnjačkom nasilju

30.12.2016.

Vršnjačko nasilje kao tema je sveprisutnija u stručnoj i opštoj javnosti u Srbiji, izaziva niz polemika, različitih razumevanja i oprečnih stavova. Takođe, u medijima su sve prisutniji pojedinačni slučajevi o kojima se izveštava na senzacionalistički način, ne poštujući prava deteta i ne uzimajući u obzir njegov najbolji interes.

Imajući u vidu pomenuto Centar za prava deteta izradio je sveobuhvatnu analizu na temu odgovora na vršnjačko nasilje. Analiza daje jasan uvid u normativno-pravni okvir relevantan za ovu pojavu, pregled faktora koji doprinose nastanku pojave i ključnih posledica po dete, vršnjake, porodicu i društvo u celini, kao i pregled relevantnih mehanizama za odgovor na vršnjačko nasilje u vaspitno obrazovnom sistemu sa preporukama za unapređenje. Analiza je urađena u okviru projekta "Institucionalna podrška razvoju organizacije" koji Centar za prava deteta realizuje u partnerstvu sa organizacijom Save theChildren.

Ključni nalazi i preporuke izdvojeni su na ovom mestu i na taj način učinjeni su dostupnim medijima, stručnoj i široj javnosti. Delovi teksta mogu biti korišćeni za dalje objavljivanje uz isključivo navođenje autora i izvora odnosno Centra za prava deteta.

O vršnjačkom nasilju