Glyph

ZAŠTITA DECE OD NASILJA

 

Centar za prava deteta snažno izražava svoju opredeljenost za nultu toleranciju prema svakom obliku ponašanja koje predstavlja diskriminaciju, nasilje, zlostavljanje ili zanemarivanje deteta, u skladu sa definicijama ovih pojmova sadržanih u zakonskim/podzakonskim aktima Republike Srbije, međunarodnim aktima za zaštitu prava deteta i definicijama UN.

Centar za prava deteta izražava nultu toleranciju prema seksualnoj eksploataciji i zlostavljanju.

Seksualna eksploatacija je stvarna ili pokušana zloupotreba položaja ranjivosti, razlike u moći, ili poverenja, i to u seksualne svrhe, odnosno zbog sticanja finansijske, društvene ili političke koristi seksualnom eksploatacijom druge osobe. Seksualno zlostavljanje predstavlja stvarni ili zaprećeni fizički napad seksualne prirode, bilo da je on sproveden korišćenjem ili pod pretnjom sile. Uključuje i beskontaktnu i onlajn seksualnu eksploataciju i zlostavljanje.

Svi zaposleni u Centru za prava deteta dužni su da kontinuirano pohađaju obuke za zaštitu od seksualne eksploatacije i zlostavljanja.

Pogledajte naše materijale koje smo pripremili u cilju prevencije seksualne eksploatacije i zlostavljanja:

Izričita zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji u svim okruženjima

 

Šta je telesno kažnjavanje dece?

 

Telesno ili fizičko kažnjavanje je bilo koje kažnjavanje u kome se primenjuje fizička sila sa namerom da se izazove izvestan stepen bola ili neprijatnosti, bez obzira koliko da je blag.

UN Komitet za prava deteta 

 

Kolika je učestalost telesnog kažnjavanja dece? 

Većina telesnih kazni podrazumeva udaranje deteta (batine, šamaranje, udaranje po stražnjici) rukom ili štapom, kaišem, prutom, a može da uključi i drmusanje ili bacanje deteta, štipanje, šutiranje, šurenje, pečenje, čupanje za kosu, primoravanje deteta da stoji, kleči ili zauzima druge neprijatne i bolne položaje ili primoravanje deteta da silom guta (na primer, pranje usta deteta sapunom ili primoravanje deteta da guta ljute začine). Postoje i nefizički oblici kažnjavanja dece, koji su takođe okrutni i ponižavajući i predstavljaju grubo kršenje prava deteta, kao što su na primer, kažnjavanje kojim se dete omalovažava, ponižava, dovodi u situaciju da ispašta zbog tuđe krivice, ugrožava, zastrašuje ili ismeva.

Istraživanja pokazuju da je veliki broj dece širom sveta izložen telesnom kažnjavanju kao načinu vaspitavanja u porodici, u školi i/ili drugim institucijama. Prema podacima Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji 2019. (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) i Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji 2019, koja je sproveo Republički zavod za statistiku 2019. godine, uz tehničku i finansijsku podršku UNICEF-a, Evropske unije, UNFPA i Vlade Republike Srbije, u Srbiji je 45% dece starosti od 1 do 14 godina izloženo barem jednom vidu psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane članova domaćinstva. Procenat dece koje je izloženo psihološkom kažnjavanju iznosi 40%. Fizičko kažnjavanje doživelo je 20% dece, dok je 1% dece doživelo težak oblik fizičkog kažnjavanja (šamaranje ili udaranje deteta po licu, glavi ili ušima, prebijanje, odnosno zadavanje više udaraca svom snagom).

Zabrinjava podatak da je fizičko kažnjavanje najzastupljenije kod dece uzrasta 3–4 godine. Psihološka agresija se javlja češće nego fizičko kažnjavanje, ali su oba načina nasilnog disciplinovanja široko rasprostranjena.

U romskim naseljima, 67% dece uzrasta 1–14 godina je bilo izloženo najmanje jednom vidu psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane članova domaćinstva, od čega je 62% dece bilo izloženo psihološkom, a 40% fizičkom kažnjavanju.

U Srbiji je fizičko kažnjavanje dece i dalje veoma rasprostranjeno, a određene patrijarhalne norme i vrednosti koje opstaju u našem društvu prouzrokuju da se telesno kažnjavanje i dalje smatra legitimnim načinom vaspitavanja dece (npr. postoje narodne izreke: Batina je iz raja izašla; Sačuvaj štap, pokvari dete i slično). Poslednjih godina se povećava svest u celom društvu o neprihvatljivosti nasilja nad decom, uključujući i svest o neprihvatljivosti telesnog kažnjavanja dece kao načina vaspitavanja i disciplinovanja, te većina stručnjaka prihvata i promoviše stav da je telesno kažnjavanje teška povreda prava deteta i da ga treba hitno i izričito zabraniti u svim okruženjima. Izrazito su malobrojni stručnjaci koji smatraju da je „razumno telesno kažnjavanje deo vaspitnih metoda“ i da ne treba da bude izjednačeno sa fizičkim nasiljem i zlostavljanjem, ali nažalost, pojedini od njih dobijaju prilično mnogo medijskog prostora.

U periodu od pet godina došlo je do povećanja broja dece koja su doživela telesno kažnjavanje (3% iz većinske i 5% dece iz romske populacije), a beleži se i porast majki/staratelja koji smatraju da je telesno kažnjavanje dece neophodno i pravilno. Pozitivan pomak beleži se u romskoj populaciji gde je smanjen broj dece koja su doživela teško fizičko kažnjavanje za 6%. Pored toga, u ovom periodu je došlo do smanjenja dece iz romske populacije koja doživljavaju psihološku agresiju od 1%, dok se u većinskoj populaciji beleži porast broja dece koja su doživela neki vid psihološke agresije, u istom procentu. Podaci nam govore da veliki procenat roditelja/staratelja u Srbiji i dalje praktikuje telesno kažnjavanje kao vid disciplinovanja deteta, kao i da se procenat dece koja su ovako disciplinovana povećao u periodu od 2014. do 2019. godine (sa 43%, na 45%).

Psihološke i socijalne posledice telesnog kažnjavanja

Istraživanja u koja je uključeno više od 250 studija o položaju dece i nasilju nad decom, pokazuju jasnu vezu između telesnog kažnjavanja dece i široke lepeze negativnih ishoda. S druge strane, ni u jednoj studiji nije utvrđen bilo kakav dokaz o koristima ili prednostima telesnog kažnjavanja u vaspitavanju i disciplinovanju dece.

Telesno kažnjavanje može imati negativan efekat na saznajni razvoj deteta. Utvrđena je veza između telesnog kažnjavanja u porodici i/ili školii nižih kognitivnih sposobnosti, siromašnijeg rečnika, usporenog kognitivnog razvoja inižeg akademskog postignuća.   Telesno kažnjavanje deteta može biti delotvorno u postizanju kratkoročne poslušnosti, ali nema dokaza da postoje dugotrajni pozitivni efekti niti je delotvorno u smislu jačanja unutrašnje kontrole koja je značajnija za dugoročnu socijalizaciju deteta.

Deca koja su kažnjavana batinama imaju tendenciju da odgovaraju agresijom. Kada roditelji koriste fizičku snagu da kontrolišu ili kazne svoje dete, oni prenose poruku da je agresija normalna, prihvatljiva i delotvorna, čime se podstiče socijalno učenje agresivnosti. Kod ove dece postoji veća verovatnoća  da će odobravati korišćenje nasilja u vršnjačkim odnosima, koristi nasilne metode rešavanja konflikata, kao i da će biti agresivni prema svojim roditeljima.

Istraživanja pokazuju vezu između telesnog kažnjavanja u detinjstvu i problema mentalnog zdravlja, uključujući poremećaje ponašanja, anksioznost, depresiju, osećaj beznadežnosti, niže samopoštovanje, zavisnost od alkohola, kao i emocionalnu nestabilnost u adolescenciji i odraslom dobu. Posledice telesnog kažnjavanja u detinjstvu protežu se i na odraslo doba. Telesno kažnjavanje u detinjstvu povećava verovatnoću prenošenja takvog ponašanja na sledeću generaciju, što znači da je veća verovatnoća da će u odraslom dobu osoba biti nasilna prema svom partneru i/ili svojoj deci ili da će biti žrtva nasilja. U okruženjima u kojima preovlađuje telesno kažnjavanje kao metod disciplinovanja dece, nasilje u partnerskim odnosima je takođe učestalije.

Normativni okvir zabrane telesnog kažnjavanja dece u Srbiji

Ratifikacija Konvencije o pravima deteta i brojnih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, kao i jasno opredeljenje države da poštuje ljudska prava, dovelo je do toga da je nacionalno zakonodavstvo Srbije u velikoj meri usklađeno sa međunarodnim standardima i preporukama koje se odnose na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

U Srbiji je zabranjeno fizičko kažnjavanje i svi drugi oblici nasilja nad decom. Zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji proizlazi iz odredaba Ustava kojima se garantuje nepovredivost fizičkog integriteta, kao i iz odredaba kojima je propisano da niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, te da su svi su dužni da poštuju i štite ljudsko dostojanstvo.

Porodični zakon propisuje da roditelji imaju pravo i dužnost da čuvaju i podižu dete tako što će se oni lično starati o njegovom životu i zdravlju, kao i da roditelji ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta i dužni su da dete štite od takvih postupaka drugih lica. U junu 2021. formirana je Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona pri Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, a prema informacijama iz medija najzad postoji politička volja da se konačno uvede eksplicitna zabrana telesnog kažnjavanja dece u svim sredinama, uključujući i porodičnu. Propisi u oblasti sistema obrazovanja i vaspitanja sadrže odredbe o zabrani fizičkog kažnjavanja dece i učenika. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja zabranjeno je fizičko nasilje u školama i predškolskim ustanovama, zlostavljanje i zanemarivanje dece i učenika, fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti, kao i seksualna zloupotreba dece i učenika. Takođe,  zabrana fizičkog kažnjavanja propisana je i u oblasti krivičnog zakonodavstva.

Međutim, u navedenim zakonima nisu precizno definisani pojmovi, odnosno, nije definisana razlika/granica između „ponižavajućeg postupanja”, „kazni koje vređaju ljudsko dostojanstvo”, „fizičkog zlostavljanja”, „nanošenja telesnih povreda”, „zlostavljanja maloletnog lica” i „primene nasilja” nad decom. Iako je jasno da se u pravu ne može svaki pojam definisati zakonom, odnosno, sadržina određenih pojmova i standarda razvija se i utvrđuje u sudskoj praksi, ovakvo trenutno stanje, udruženo sa stavovima i shvatanjima pojedinih stručnjaka koji javno zastupaju ideje da je „razumno fizičko kažnjavanje“ dece oblik disciplinovanja dece, nesumnjivo utiče na opstanak prakse vaspitavanja dece „batinama“ koja se još uvek ne sankcioniše u sudskim postupcima.

Propisivanje izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima  je neophodno u trenutnom društvenom kontekstu Srbije. Time bi se doprinelo i  otklanjanju pogrešnih stavova i prestanku sa lošim praksama koje štete deci i narušavaju im osnovna prava.


Zabrana telesnog kažnjavanja dece i alternative nasilnom vaspitavanju dece: 

Telesno kažnjavanje dece predstavlja povredu prava deteta na pravilan i potpun razvoj, na poštovanje fizičkog integriteta, ljudskog dostojanstva i jednaku zaštitu pred zakonom. Telesno kažnjavanje deteta u mnogim slučajevima može da ugrozi pravo deteta na obrazovanje, razvoj, zdravlje, pa čak i na život. Primena nasilnih metoda vaspitavanja i disciplinovanja  može ozbiljno da naudi deci, ne samo u fizičkom smislu, već predstavlja i svojevrstan model ponašanja koji se detetu nudi u porodici i upućuje na to da je nasilje prihvatljiva strategija za rešavanje sukoba.

Izričita zakonska zabrana telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima predstavlja bitnu meru u smanjenju nasilja prema deci i posledica koje nasilje proizvodi. Pozitivni efekti smanjene primene telesnog kažnjavanja jasno su uočljivi u zemljama u kojima je zabranjeno telesno kažnjavanje dece u svim okruženjima.

Zabrana telesnog kažnjavanja dece doprinosi iskorenjivanju fizičkog zlostavljanja dece i stvaranju manje nasilnih društava. Prihvaćenost, odnosno, nekažnjivost praksi telesnog kažnjavanja deteta podriva zaštitu deteta od nasilja jer doprinosti opstajanju ideje da je izvestan stepen nasilja prema detetu prihvatljiv.

Imajući u vidu trenutno stanje u Srbiji, u Zaključnim zapažanjima povodom Drugog i trećeg periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2017), Komitet za prava deteta izrazio je zabrinutost što je telesno kažnjavanje dece dozvoljeno u porodičnom okruženju, kao i što je i dalje široko prihvaćena praksa u društvu, odnosno, sredstvo disciplinovanja dece koje nije još uvek izričito zabranjeno zakonom.

Komitet za prava deteta preporučio je Republici Srbiji da:

  •   izričito zakonom zabrani telesno kažnjavanje;
  •  osigura da se zabrana telesnog kažnjavanja adekvatno prati i sprovodi u svim okruženjima;
  •  promoviše pozitivne, nenasilne i participativne načine vaspitavanja i disciplinovanja deteta kroz kampanje podizanja svesti;
  • osigura da se počinioci izvedu pred nadležne upravne i sudske organe.


Propisivanje zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima, pored ispunjavanja preporuka međunarodnih tela koja prate sprovođenje ratifikovanih konvencija,  doprinelo bi promovisanju pozitivnog, nenasilnog modela vaspitavanja i disciplinovanja deteta, što bi dalje vodilo izgradnji nenasilnih modela ponašanja u našem društvu.

Zagovarački dokument pripremila je Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji. Koaliciju čini pet organizacija civilnog društva profilisanih u praćenju i izveštavanju u različitim oblastima ostvarivanja prava deteta: Centar za prava deteta, Užički Centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Centar za socijalnu politiku.

Ovaj materijal je finansirala Vlada Švedske. Sadržaj je isključivo odgovornost autora. Vlada Švedske ne deli nužno iznete stavove i tumačenja.   

    

Mora da može drugačije – Recite NE telesnom kažnjavanju dece 

Mora da može drugačije – Recite NE telesnom kažnjavanju dece i DA pozitivnom roditeljstvu

Smernice za roditelje/staratelje kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi

Mediji o izričitoj zakonskoj zabrani telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima u Srbiji:

Prva Srpska Televizija __ Porodica __ Da li će roditelji ići u zatvor zbog jednog šamara_

Portal 021: Roditelji prećutkuju vršnjačko nasilje pod izgovorom nestašluka

MONDO: Oni kažu – ne tucite decu! A vi, šta mislite? ANKETA

Portal 021: Roditelji prećutkuju vršnjačko nasilje pod izgovorom nestašluka

Saradnica Centra za prava deteta Vera Despotović govorila je u emisiji Jutro sa Srđanom i Jovanom o najavljenim izmenama Porodičnog zakona koje podrazumevaju izričitu zabranu telesnog kažnjavanja dece. Podsećamo da ove izmene nisu usmerene ka sankcionisanju roditelja već edukaciji o nenasilnim metodama vaspitanja, a pre svega ka ostvarivanju najboljeg interesa deteta. Posledice telesnog kažnjavanja u detinjstvu protežu se i na odraslo doba. Telesno kažnjavanje u detinjstvu povećava verovatnoću prenošenja takvog ponašanja na sledeću generaciju, što znači da je veća verovatnoća da će u odraslom dobu osoba biti nasilna prema svom partneru i/ili svojoj deci ili da će biti žrtva nasilja. U okruženjima u kojima preovlađuje telesno kažnjavanje kao metod disciplinovanja dece, nasilje u partnerskim odnosima je takođe učestalije.

Vreme: Uvođenje zabrane telesnog kažnjavanja dece –  Detinjstvo bez varjače

Predstavljanje brošure „Recite NE telesnom kažnjavanju dece i DA pozitivnom roditeljstvu – Smernice za roditelje/staratelje kako bi lakše odgovorili na izazove koje roditeljstvo nosi“ kao i „Mora da može drugačije“ – recite ne telesnom kažnjavanju dece

Konkretne veštine pozitivnog roditeljstva: Centar za prava deteta pripremio program obuke stručnjaka o pozitivnoj disciplini i metodama nenasilnog vaspitanja

N1: Vaspitačici sa snimka iz Zvečanske preti i do godinu dana zatvora

RTS Jutarnji program – istakli smo važnost pozitivnog roditeljstva i jačanja podrške porodicama sa decom

Švedska najbolja za život sa decom – koliko je daleko Srbija

Mondo: Da li tučete decu? Da li znate da je to kažnjivo?

Naslovi.net: Да ли тучете децу? Да ли знате да је то кажњиво?

Bebac.com: Globalna inicijativa za zabranu nasilja nad decom: Da li se vaša država obavezala da izričito zabrani telesno kažnjavanje dece?

U emisiji 150 minuta koja se emituje na Prvoj Srpskoj Televiziji istakli smo važnost izričite zabrane telesnog kažnjavanja u svim okruženjima

RTS: Rečeno i prećutano

Blic: BROJKE KOJE PALE ALARME U SRBIJI Svako drugo dete uzrasta od 1 do 14 godina TRPI PSIHIČKE I FIZIČKE KAZNE, i to je samo početak ove MUČNE ANALIZE

Kancelarija za ljudska i manjinska prava: Paunović na konferenciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana deteta

Medija centar: 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta – Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji

Vesti.rs: KONFERENCIJA „PRAVA DETETA U SRBIJI – GDE SMO SADA I ŠTA NAM PREDSTOJI„

Blic: Trećini dece u Srbiji preti siromaštvo, polovina izložena govoru mržnje: Svetski dan deteta obeležen uz poražavajuće podatke

Politika: Mnogi mališani imaju teško detinjstvo

Mondo: „Sine, koga više voliš, mamu ili tatu“ – I OVA REČENICA JE NASILJE

RTV: Međunarodni dan deteta

Srbija: Svetski dan deteta obeležen uz poražavajuće podatke – Naši u svetu

Tanjug: Konferencija „Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji“

Vlada Republike Srbije: Омогућити сваком детету услове за нормалан развој

Dnevnik RTS: Deca u Srbiji najugroženija siromaštvom, raznim vrstama nasilja i govorom mržnje.

Informer (TV KCN 20.11.2019)

Prava deteta u politikama i praksi

Recite NE telesnom kažnjavanju dece

U Srbiji svako treće dete trpi psihološko, a šesto dete fizičko kažnjavanje

LAKO JE PRUTU DA SE SOKOLI UNICEF objavio podatke, roditelji u Srbiji leše decu od batina!

Skoro svako peto dete u Srbiji izloženo fizičkom kažnjavanju

U Srbiji 17 odsto dece izloženo fizičkom kažnjavanju

Borba protiv fizičkog kažnjavanja: Centar za prava deteta sprovodi obuke o pozitivnom roditeljstvu

УНИЦЕФ У Србији 17 одсто деце изложено физичком кажњавању

Srbiji 17 odsto dece izloženo fizičkom kažnjavanju

PORAŽAVAJUĆI PODACI: 17 odsto dece izloženo fizičkom kažnjavanju

UNICEF U Srbiji 17 odsto dece izloženo fizičkom kažnjavanju

Da li udaranje deteta po guzi treba zabraniti? (ANKETA)

Upoznajte se sa brošurama o zabrani telesnog kažnjavanja dece

43 ODSTO DECE IZOŽENO PSIHIČKOM ILI FIZIČKOM KAŽNJAVANJU Kako da sprečimo nasilje nad decom i razvijamo nenasilne modele ponašanja

Tokom samoizolacije deca su bila izložena većem riziku zloupotrebe na internetu

Tokom samoizolacije deca su bila izložena većem riziku zloupotrebe na internetu

Tokom samoizolacije deca su bila izložena većem riziku zloupotrebe na internetu

Čuvajmo decu, ona su naše blago: U Srbiji je 43 % mališana izloženo nasilju

Kako zaštititi decu od online rizika tokom pandemije?

Svetski dan porodice

[Serbia] Announcement from the Child Rights Center on World Family Day

[Srbija] Saopštenje Centra za prava deteta povodom Svetskog dana porodice

Uz određene propuste usvojena Strategija za prevenciju dece od nasilja

Usvojena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023.

„NIJE LAKO ZNATI KAKO“ Roditelji zainteresovaniji za pozitivne metode vaspitanja

Roditelji zainteresovaniji za pozitivne metode vaspitanja

Kakav treba da bude roditelj da bi deca bila dobra

Roditelji zainteresovaniji za pozitivne metode vaspitanja

Roditelji zainteresovaniji za pozitivne metode vaspitanja

Roditelji zainteresovaniji za pozitivne metode vaspitanja

Roditelji zainteresovaniji za pozitivne metode vaspitanja

U susret Svetskom danu deteta, koji se obeležava 20. novembra, Blic Žena intervju sa direktorkom Centra za prava deteta

Konferencija „Deca pitaju“, koje je organizovao Centar za prava deteta povodom obeležavanja Svetskog dana deteta, 20. novembra 2020. godine

Svetski dan deteta obeležen snagom dece i mladih – NOVA portal: Konferencija „Deca pitaju“, koje je organizovao Centar za prava deteta povodom obeležavanja Svetskog dana deteta, 20. novembra 2020. godine

RTS :: Neće biti srušen objekat u kome se nalazi romsko svetilište

Prava deteta u Srbiji – šta su prioriteti i šta kažu deca, n1info.com