Glyph

Centar za prava deteta obeležio 25 godina rada

27.12.2022.

Centar za prava deteta obeležio je 25 godina rada zajedno sa saradnicima koji su dali svoj doprinos u oblasti unapređivanja prava deteta u Srbiji. To je bila prilika da se prisutni podsete na različite faze kroz koje je Centar prolazio tokom svoje dvadesetpetogodišnje istorije.

Tako se Centar u prvim godinama svog postojanja, u vreme velikih društvenih potresa, bavio i humanitarnim aktivnostima i delovanjem u vanrednim situacijama kroz programe podrške najugroženijim grupama dece. Ipak, i pored brojnih sprovedenih projekata koji su uključivali direktan rad sa decom, glavni pravac delovanja je bio i ostao usmeren na kreiranje povoljnog društvenog i zakonodavnog okvira za puno ostvarivanje prava deteta u Srbiji kroz promociju prava deteta, javno zagovaranje, istraživanje, edukaciju i participaciju dece.

U tom pravcu postavljen je i temelj praćenja ostvarivanja prava deteta u Republici Srbiji, a Centar je dugi niz godina vrlo aktivni učesnik reforme zakonodavstva u oblasti prava deteta, socijalne zaštite, obrazovanja i pravosudnog sistema. Sprovedeno je više od stotinu projekata, objavljeno više od 200 izveštaja, istraživanja, priručnika, biltena i brošura, realizovano više stotina obuka, radionica i drugih događaja za profesionalce, civilni sektor, roditelje i decu, izrađeni su brojni edukativni materijali namenjeni deci, podnete su brojne zagovaračke inicijative kako samostalno, tako i u partnerstvu sa drugim organizacijama i mrežama, kroz učešće u radu mnogih stručnih tela uticalo se na kreiranje povoljnijeg zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti prava deteta. Pored toga, Centar je osnivač Koalicije za monitoring prava deteta i član evropske mreže za decu EuroChild, Platforme organizacija za saradnju sa UN mehanizmima za ljudska prava, Mreže organizacija za decu Srbije – MODSNacionalni konvent o Evropskoj uniji.

Od svog osnivanja, Centar je podržavao i razvijao direktan rad sa decom kroz Klub DX. Klub DX je mesto koje okuplja decu i mlade koji  mogu da dobiju informacije o svojim pravima na jeziku koji je njima razumljiv, a mogu i da se uključe u razne aktivnosti, kao što su radionice, tribine, javne akcije i akcije samozastupanja kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Deca i mladi su imali priliku da učestvuju i u brojnim kampanjama i izradi informativnih materijala namenjenih deci i mladima.

Centar će nastaviti da se zalaže, vođen misijom i vizijom organizacije, za unapređivanje primene Konvencije o pravima deteta kroz promociju prava deteta, javno zagovaranje, istraživanje, edukaciju i participaciju dece. U okviru svojih strateških prioriteta, nastaviće da deluje u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja, monitoringa politika, pravosuđa po meri deteta, participacije dece, zaštite dece od diskriminacije i ostvarivanja prava deteta na zdravu životnu sredinu.