Glyph

Centar za prava deteta objavio istraživanje „Prava deteta na zdravu životnu sredinu u Republici Srbiji“

17.08.2021.

„Zabrinjavaju me problemi koji se zovu „ljudi”. Ovi problemi su na neki način nedokazani jer im se baš ništa i nikad ne može objasniti. I tu je takođe problem što svi imamo različita mišljenja i njih baš briga što će vazduh biti zagađen, što će potok biti kanalizacioni odvod, što životinje imaju pravo da žive. Kada im se sve ovo spomene, oni samo kažu da je bolje da se ćuti i ne priča o tome jer ko zna šta se može desiti. Ja baš mislim suprotno.“ (devojčica, 15 godina)

Centar za prava deteta sproveo je istraživanje „Prava deteta na zdravu životnu sredinu u Republici Srbiji“ sa ciljem da mapira izazove u ostvarivanju prava deteta na zdravu životnu sredinu u Republici Srbiji, ispita stavove dece i mladih o stepenu ostvarivanja ovog prava i  kreira preporuke za dalje unapređivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu.

Metodologija istraživanja se temeljila na metodi ispitivanja putem onlajn upitnika za decu i fokus grupa sa predstavnicima Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda, civilnog sektora, međunarodnih organizacija, nezavisnih institucija i predstavnicima dece i mladih. Onlajn upitnik popunilo je 432 dece uzrasta od 12 do 18 godina iz urbanih i ruralnih delova Srbije iz preko 20 gradova i opština.

Nalazi istraživanja pokazuje da deca i mladi imaju izraženu svest o važnosti zaštite životne sredine, negativnim uticajima zagađenja životne sredine i uspostavljanju održivog društva. Međutim, jedan od osnovnih izazova predstavlja ozbiljan nivo zagađenja životne sredine u brojnim mestima u kojima žive deca i mladi, a kao najčešći izvori zagađenja ističu se neadekvatno  upravljanje otpadom, zagađenje vazduha, zagađenje vode, zagađenje hrane i uništavanje biodiverziteta. Uzroci ovih problema nalaze se u nedovoljno razvijenom zakonodavnom i strateškom okviru i neefikasnoj primeni do sada usvojenih propisa i politika.

Istraživanje pokazuje da deca i mladi najčešće nisu uključeni u procese kreiranja i unapređivanja lokalnih politika i da ne poznaju dovoljno obaveze države i sadržaj politika koje se odnose na održivi razvoj, klimatske promene, zaštitu prirode, zaštitu biljnih i životinjskih vrsta, održivu ishranu, održivu proizvodnju i potrošnju, kružnu ekonomiju, upravljanje otpadom, energetsku efikasnost i ekološke i zelene gradove. Samo 8,7% ispitanika izjavilo je da u mestu u kome žive učestvuju u kreiranju lokalnih politika.

Na osnovu dobijenih rezultata, Centar je izradio brojne preporuke za unapređivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu. Neke od glavnih preporuka odnose se na izradu analize politika i zakonodavstva Republike Srbije iz ugla ostvarivanja prava deteta na zdravu životnu sredinu, kao i na utvrđivanje usklađenosti politika i zakonodavstva sa međunarodnim standardima. Takođe je važno unaprediti zakonodavni i strateški okvir kojim će se obezbediti ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu, unaprediti sistem monitoringa i obezbediti efikasna primena propisa, ali i unaprediti nivo kapaciteta svih profesionalaca na nacionalnom i lokalnom nivou, i podići stepen znanja dece i mladih o njihovim pravima na zdravu životnu sredinu, strateškim politikama iz ove oblasti i načinima participacije u kreiranju i zagovaranju lokalnih politika.

Doneo bih zakon o zabrani zagađenja vazduha, dopunio ga novim merama, poput loženja sa odgovarajućim sredstvima, zabrane vožnje automobila sa zastarelim sistemima (dizel…), ograničenja broja automobila u saobraćaju, uvođenja besplatnih gradskih bicikala, običnih i onih na struju, „pošumljavanja” krovova i pravljenja krovnih bašti, zelenih koridora između saobraćajnih traka.“ (dečak, 17 godina)

Pravo deteta na zdravu životnu sredinu garantovano je Konvencijom o pravima deteta UN i drugim međunarodnim dokumentima. Ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu predstavlja osnov za puno ostvarivanje brojnih drugih prava deteta i istovremeno obavezu država da preduzmu mere radi sprečavanja zagađenja životne sredine.  
Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi”, koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Istraživanje možete preuzeti ovde.