Glyph

Centar za prava deteta objavio publikaciju „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji“

08.11.2017.

Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji (Centar za prava deteta, Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Centar za socijalnu politiku), pripremila je publikaciju „Preporuke UN Komiteta za prava deteta – Kako ih možemo ostvariti iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji“, kao polaznu osnovu i smernice za zagovaračke aktivnosti sa ciljem realizacije preporuka Komiteta za prava deteta. U publikaciji su izdvojene one preporuke koje Koalicija za monitoring prava deteta smatra prioritetnim, uz napomenu da su i sve druge preporuke Komiteta za prava deteta važne i da je neophodno po njima postupati.

Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta razmatrao je Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji, usvojio zaključna zapažanja 3. februara 2017. godine i pozvao Srbiju da dostavi sledeći periodični izveštaj do 24. maja 2022. godine.

Komitet je kroz zaključna zapažanja ukazao na to šta je potrebno da se preduzme da bi se unapredila primena Konvencije o pravima deteta u Srbiji. Mere koje je potrebno preduzeti prvenstveno su obaveza države, ali uloga civilnog sektora i šire javnosti je da državu u tome podstiču i sa njom sarađuju.

Ova publikacija nastala je u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“,koji sprovodi Centar za prava deteta u saradnji sa organizacijom Save the Children International, koji finansira Vlada Švedske.