Glyph

Centar za prava deteta održao je konsultativni sastanak sa profesorom Manfredom Novakom, nezavisnim stručnjakom koji vodi Globalnu studiju Ujedinjenih nacija o deci lišenoj slobode

08.10.2018.

Centar za prava deteta imao je posebnu čast da održi konsultativni sastanak sa profesorom Manfredom Novakom posvećen procesu izrade i sprovođenja Globalne studije Ujedinjenih nacija o deci lišene slobode u Kući ljudskih prava i demokratije, 5. oktobra 2018. godine, u saradnji i uz podršku Beogradskog centra za ljudska prava.

Profesor Manfred Novak predaje međunarodno pravo ljudskih prava na Univerzitetu u Beču, gde je naučni direktor Master studija za ljudska prava. Profesor Novak takođe predaje međunarodno pravo i ljudska prava na drugim univerzitetima kao što su Utreht, Lund, Stanford i Ženeva i objavio je više od 600 naučnih radova i knjiga.

Profesor Novak je nezavisni ekspert koji vodi Globalnu studiju Ujedinjenih nacija o deci lišenoj slobode. Ovu funkciju obavlja u bliskoj saradnji sa Evropskim međuuniverzitetskim centrom za ljudska prava i demokratizaciju u Veneciji, čiji je Generalni sekretar, partnerskim univerzitetima Globalnog kampusa za ljudska prava, kao i sa Ludvig Bolcman Institutom za ljudska prava u Beču, čiji je osnivač i ko-rukovodilac. Profesor Novak je ranije vršio razne značajne ekspertske funkcije za Ujedinjene nacije, Savet Evrope, Evropsku Uniju i druge međuvladine organizacije. Najvažnije, bio je Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za torturu u periodu od 2004. do 2010. godine, Ekspert Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke od 1993. do 2006. godine, potpredsednik Upravnog odbora Agencije za osnovna prava Evropske unije od 2012. do 2017. godine, kao i jedan od osam međunarodnih sudija Veća za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu od 1996. do 2003. godine.

Deca lišena slobode i dalje su nevidljiva i zaboravljena grupa dece, koja su često smeštena u nehumanim uslovima i u objektima za odrasle – što predstavlja jasno kršenje njihovih ljudskih prava. Ovo ima destruktivan uticaj na njihov fizički i psihički razvoj i na njihove sposobnosti da vode zdrav i konstruktivan život u društvu.

Glavni ciljevi Globalne studije su sledeći:

 1. Procena veličine ove pojave, uključujući broj dece lišene slobode (razvrstano po godinama, polu i nacionalnosti), kao i razloge lišenja slobode, uzroke, vrstu, dužinu i mesta lišenja slobode;
 2. Ddokumentovanje dobrih praksi i iskustva i  prikupljanje stavova i iskustava dece kako bi  oni bili uzeti u obzir prilikom definisanja preporuka Globalne studije;
 3. Podizanje svesti i promovisanje promene vezi sa stigmatizujućim stavovima i ponašanjem prema deci u riziku od hapšenja ili pritvorai deci lišenoj slobode;
 4. Davanje preporuka za unapređenje zakona, politike i prakse kako bi se zaštitila prava deteta lišena slobode, sprečilo lišenje slobode i znatno umanjio broj dece lišene slobode kroz primenu delotvornih alternativnih mere vođenih najboljim interesima

Ključne oblasti Globalne studije obuhvatiće sledeće oblasti:

 1. Deca lišena slobode u okviru sistema pravosuđa i izvršenja krivičnih sankcija
  2. Deca lišena slobode u kontekstu migracija
  3. Deca koja žive u pritvoru sa svojim roditeljima
  4. Deca lišena slobode u ustanovama
  5. Deca lišena slobode u kontekstu oružanog sukoba
  6. Deca lišena slobode po osnovu nacionalne sigurnosti

Ovaj skup okupio je stručnjake iz različitih istaknutih organizacija civilnog društva za ljudska prava u Srbiji, kao i predstavnike međunarodnih organizacija i nauke. Profesor Novak je učesnike upoznao sa procesom izrade Globalne studije, nakon čega je usledila diskusija o tome šta se očekuje od državnih institucija i sektora civilnog društva u Srbiji u čitavom procesu koji je pred nama.