Glyph

Centar za prava deteta počinje sa sprovođenjem projekta“Podrška dobrobiti dece i mladih i obrazovanje o pravima deteta“

08.05.2023.

Deca koja su smeštena u ustanove za obrazovanje dece i omladine su među najugroženijim osobama u društvu. Često potiču iz marginalizovanih i ranjivih segmenata stanovništva i izložena su nizu ograničenja kao što su rizik od zlostavljanja i zanemarivanja, ekstremno siromaštvo, problemi mentalnog zdravlja i sl. Ovo je veoma osetljivo područje u kojem se često krše prava deteta, a odgovor nije uvek prilagođen deci niti podržava njihov individualni razvoj. Oni pripadaju grupi dece koja je najviše stigmatizovana u društvu i zbog brojnih predrasuda s kojima se suočavaju na svim nivoima, često su izloženi kritici javnosti, posebno u slučajevima teških krivičnih dela.

Obično dolaze iz disfunkcionalnih porodica, a njihovi postupci su rezultat dugogodišnjeg zanemarivanja i nedostatka podrške još od ranog detinjstva. Bez obzira da li se radi o krivično odgovornoj deci koja su počinila krivična dela, deci koja nisu krivično odgovorna, ili deci koja nisu počinila krivično delo, ali su smeštena u ustanove zbog zanemarivanja od strane roditelja ili staratelja, oni se suočavaju sa poteškoćama u ponašanju i višestrukim razvojnim izazovima i poremećajima, uključujući poremećaje mentalnog zdravlja, i stoga zahtevaju značajnu i specijalizovanu podršku kvalifikovanih edukatora, psihologa, pedagoga i sličnih stručnjaka. Zbog ove kombinacije različitih faktora rizika i izuzetne ranjivosti ove grupe dece, sistemi pravde i socijalne zaštite imaju ključnu ulogu u zaštiti njihovih prava. Međutim, često ne dobijaju pravovremenu i individualizovanu podršku, reakcija sistema nije uvek prilagođena detetu i često se krše prava deteta.

Sa ciljem da unapredi mentalno zdravlje dece u Zavodu za decu i omladinu u Beogradu, Centar za prava deteta sprovodi projekat “Podrška dobrobiti dece i mladih i obrazovanje o pravima deteta” uz finansijsku podršku donatora International Women’s Club (IWC).

Projekat je počeo 1.maja 2023. godine i trajaće do 31. decembra 2023. godine. Projekat ima dve glavne komponente: radionice sa decom iz Zavoda za decu i omladinu u Beogradu i decom iz Dečjeg informativno-kulturnog servisa centra DX, pri Centru za prava deteta i kampanju na društvenim mrežama kako bi se podigla svest o o mnoštvu problema sa kojima se suočavaju deca učinioci krivičnih dela i smanjila njihova stigmatizacija.