Glyph

CPD objavio Priručnik za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“

01.09.2020.

Centar za prava deteta objavio je Priručnik za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“ namenjen stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti.

Priručnik je nastao kao deo obuke „Pozitivno roditeljstvo“ koju je Centar za prava deteta održao u periodu od 6. do 8. jula 2020. godine, kao deo istoimenog projekta, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima.

Održana obuka predstavlja deo detaljno osmišljenog i prilagođenog programa, kome je prethodilo mapiranje dostupnih programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji, kao i realizovanje fokus grupa sa zaposlenima u centrima za socijalni rad i savetovalištima za brak i porodicu. Oslanjajući se na rezultate mapiranja koji su ukazali na jasnu potrebu za postojanjem ove vrste programa i podrške profesionalcima zaposlenim u centrima za socijalni rad i savetovalištima za brak i porodicu, Centar za prava deteta je u saradnji sa istaknutim domaćim i međunarodnim ekspertkinjama u oblasti zaštite prava deteta i pozitivnog roditeljstva razvio program koji za cilj ima promociju principa pozitivnog roditeljstva, jačanje kapaciteta profesionalaca koji rade sa porodicama i omogućavanje daljeg sprovođenja programa jačanja porodice koji stimulišu i jačaju veštine pozitivnog roditeljstva. Pored pružanja dodatnih znanja iz oblasti pozitivnog roditeljstva, obuka je imala za cilj da se stručni radnici osnaže za to da uz praktikovanje novostečenih znanja i veština sami dalje obučavaju i osnažuju svoje saradnike i roditelje sa kojima su u kontaktu.

Priručnik će koristiti stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite kao važna alatka u radu sa porodicama, uz kontinuiranu supervizijsku podršku ekspertkinja u primeni stečenih znanja i veština, koja je omogućena tokom sprovođenja projekta.