Glyph

CPD objavio Priručnik za trenere/ice „Razvod roditelja i zaštita dece“

02.09.2020.

Centar za prava deteta objavio je Priručnik za trenere/ice „Razvod roditelja i zaštita dece“ namenjen stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i pravosuđu.

Priručnik je nastao kao deo obuke „Razvod roditelja i zaštita dece“ koju je Centar za prava deteta održao u periodu od 13. do 15. jula 2020. godine, u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Cilj ovog projekta jeste doprinos zaštiti svakog deteta u Srbiji od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima.

Imajući u vidu da brojna istraživanja pokazuju da deca čiji su roditelji dugoročno u visokokonfliktnom razvodu imaju podjednake teškoće kao deca koja su žrtve fizičkog zlostavljanja i zanemarivanja, Centar za prava deteta je u saradnji sa domaćim i međunarodnim ekspertkinjama u oblasti zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda razvio detaljno osmišljen i prilagođen program koji za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca koji rade sa decom i porodicama u sistemima pravosuđa i socijalne zaštite. Pored pružanja dodatnih znanja u oblasti zaštite dece, posebno u slučajevima visokokonfliktnih razvoda, obuka je imala za cilj da se stručni radnici osnaže za to da uz praktikovanje novostečenih znanja i veština sami dalje obučavaju i osnažuju svoje saradnike i roditelje sa kojima su u kontaktu.

Priručnik će koristiti stručnim radnicima u oblasti pravosuđa i socijalne zaštite kao važna alatka u radu na slučajevima visokokonfliktnih razvoda, uz kontinuiranu supervizijsku podršku ekspertkinja, koja je omogućena tokom sprovođenja projekta.