Glyph

CPD održao obuke za stručnjake u oblasti maloletničkog pravosuđa

31.03.2021.

Centar za prava deteta organizovao je dve dvodnevne obuke „Multidisciplinarni pristup individualnoj proceni dece u kontaktu sa zakonom“ namenjene stručnjacima u oblasti maloletničkog pravosuđa, u periodu od 11. do 12. marta i 18. do 19. marta 2021. godine.

Glavni cilj obuka bio je jačanje kapaciteta stručnjaka u oblasti maloletničkog pravosuđa što bi trebalo da dovede do poboljšanja u sistemu sprovođenja individualnih procena dece u kontaktu sa zakonom i razvijanju praksi multidisciplinarne individualne procene. Obuke će biti podržane izradom onlajn platforme za učenje, koja ćepraktičarima dodatno pomoći u procesu razvoja i sprovođenja sistematskih multidisciplinarnih individualnih procena dece.

Kada je dete deo krivičnog postupka, bilo kao učinilac, žrtva ili svedok krivičnog dela, relevantni stručnjaci u oblasti zaštite prava deteta trebalo bi zajedno da postupaju i analiziraju sve aspekte života deteta, identifikujući njegove jake strane i potencijalnu vulnerabilnost. Multidisciplinarna individualna procena pomaže da se garantuje pristup pravdi za svako dete. Iako je veoma važna, mnoge zemlje u Evropi imaju jako malo iskustva u primeni multidisciplinarne individualne procene na sveobuhvatan način usmeren na dete.

Na obuci je prisustvovalo 63 stručnjaka iz različitih institucija (predstavnici MUP-a, sudije, tužioci, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, psiholozi i sudski veštaci iz Instituta za mentalno zdravlje), koji su kroz predavanja, grupni rad i diskusiju došli do korisnih zaključaka i preporuka u cilju unapređenja pristupa pravdi za svako dete.

Izdvajamo neke od zaključaka/preporuka sa obuke:

  • Potrebno je uspostaviti još bližu multisektorsku saradnju svih stručnjaka koji rade sa decom koja su u kontaktu sa zakonom, kao i efikasniju i podobniju razmenu podataka.
  • Neophodno je poboljšati tehničke uslove kako bi se saslušanje dece vršilo prema zakonski uspostavljenim standardima.
  • Neophodno je da se uspostavi saradnja sa drugim osobama koje su povezane sa decom, kao što su školski psiholozi, pedagozi, rođaci i dr.
  • Neophodno je poboljšati multisektorsku saradnju u periodu nakon suđenja, odnosno izricanja krivičnih sankcija, kao i u periodu resocijalizacije deteta.
  • Potrebno je obezbediti više stručnih radnika u centrima za socijalni rad, s obzirom na to da su stručni radnici preopterećeni i nemaju dovoljno vremena da se posvete sa punom pažnjom slučaju.
  • Potrebno je hitno raditi na izmenama i dopunama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i Zakonika o krivičnom postupku RS.

Obuke su održane u okviru projekta FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta, koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa organizacijama iz Mađarske, Holandije, Bugarske, Belgije, Grčke i Rumunije:  Terre des hommes Hungary, Defence for Children Netherlands, SAPI Bulgaria, Child Circle Belgium, Terre des hommes Hellas i Terre des hommes Romania. Projekat je sufinansiran u okviru Programa Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo.

Objavljeno:

Platforma ChildHub