Glyph

Ekspertkinje UN pozivaju na urgentne mere za ublažavanje povećanog rizika od nasilja prema deci

23.04.2020.

ŽENEVA (7. april 2020) – Ekspertkinje UN za ljudska prava uputile su apel državama da pojačaju mere zaštite dece da bi očuvale dobrobit miliona dece u svetu koja su za vreme pandemije KOVID-19 podložnija nasilju, prodaji, trgovini, seksualnom zlostavljanju i eksploataciji.

Roditeljima, starateljima, pružaocima usluga i službenicima organa unutrašnjih poslova potrebna je dodatna podrška da bi povećane rizike po decu sveli na najmanju moguću meru, izjavile su ekspertkinje UN za ljudska prava.

„U celom svetu, mere zabrane kretanja i poremećaji u pružanju ionako ograničenih usluga zaštite dece stavljaju u još ugroženiji položaj decu koja žive u psihijatrijskim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, domovima za decu bez roditeljskog staranja, izbegličkim kampovima, imigracionim pritvorskim jedinicama i drugim ustanovama zatvorenog tipa, jer će slučajevi nasilja, seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece smeštene u tim objektima verovatno ostati neotkriveni,“ izjavila je specijalna izvestiteljka UN za prodaju i seksualnu eksploataciju dece Mod de Ber-Bukikio.

„Za vreme zabrana kretanja i izolacije kod kuće i na drugim mestima, deca su u većem riziku od nasilja i eksploatacije, kao i od teškoća u oblasti mentalnog zdravlja. To posebno važi za decu koja su već ugrožena i koja ne smeju da budu zanemarena,“ rekla je Nadžat Mala M’džid, specijalna predstavnica generalnog sekretara UN za nasilje prema deci.

Ekspertkinje su apelovale na vlade da se postaraju da službe zaštite dece i unutrašnjih poslova, sa odgovarajućim ljudstvom i opremom, budu na raspolaganju i pristupačne svoj deci. To uključuje besplatne SOS telefone dostupne 24 sata, besplatne SMS servise, službe za psihološku i socijalnu podršku na daljinu i mobilna prihvatilišta za maloletna lica.

„Tamo gde ne postoje te službe od vitalnog značaja, žrtve su primorane da trpe zlostavljanje i nasilje upravo od onih koji se staraju o njima ili od najbližih ljudi od poverenja. Moramo da obezbedimo da zaštita dece bude u potpunosti integrisana u odgovor na KOVID-19, kao i da se i za vreme i nakon pandemije izdvoje adekvatni resursi za to,“ naglasile su.

„Kriza slabi veze u zajednici, pa svi moramo da budemo budni i da prijavimo svaku sumnju na zlostavljanje dece. Ograničenje kretanja i povećanje broja korisnika/ca interneta će verovatno dovesti i do značajnog rasta visokotehnološkog kriminala, kao što je vrbovanje preko interneta za seksualno iskorišćavanje, striming seksualnog zlostavljanja dece uživo i proizvodnja i distribucija materijala koji sadrži seksualno zlostavljanje dece.“

„Čvrsta saradnja između privatnog sektora i organa unutrašnjih poslova je od suštinskog značaja za rano otkrivanje slučajeva visokotehnološkog kriminala i za delotvorno blokiranje i uklanjanje prikaza seksualne eksploatacije dece sa interneta.“

„Za takve operacije, neophodne su posebne, obučene policijske snage koje će pratiti enkriptovane pedofilske mreže, zakonito pristupiti sačuvanim IP adresama da bi obezbedile dokaze, i sarađivati sa stranim kompanijama i organima unutrašnjih poslova uz strogo poštovanje međunarodnog prava ljudskih prava,“ ukazale su ekspertkinje.

„Gubitak dohotka domaćinstva će nesrazmerno pogoditi najugroženiju decu sveta, pa će ona postati lak plen za dečiji rad, prinudni rad u domaćinstvu, prostituciju, prinudno prosjačenje i druge oblike eksploatacije, što će verovatno ostaviti trajne efekte na žrtve.“

„Svi treba da uložimo značajne napore da podržimo one koji rade na prvoj liniji zaštite dece, lokalne grupe za zaštitu prava i organe unutrašnjih poslova. Takođe moramo da osnažimo decu da aktivno učestvuju u reagovanju na ovu krizu, između ostalog i kroz vršnjačke inicijative. Na taj način, možemo da obezbedimo zaštitu dostojanstva i prava dece, i da nijedno dete ne trpi prateće posledice ove nezabeležene pandemije.“

KRAJ

(*) Ekspertkinje: Savet za ljudska prava je imenovao Mod de Ber-Bukikio (Holandija) za specijalnu izvestiteljku UN za prodaju i seksualnu eksploataciju dece u maju 2014; Nadžat Mala M’džid (Maroko) stupila je na funkciju specijalne predstavnice generalnog sekretara UN za nasilje prema deci u julu 2019.

Apel su podržali Urmila Bula, specijalna izvestiteljka za savremene oblike ropstva, uključujući njegove uzroke i posledice; Katalina Devandas Agilar, specijalna izvestiteljka za prava osoba sa invaliditetom; Marija Gracija Đamarinaro, specijalna izvestiteljka za trgovinu ljudima, posebno ženama i decom; Dubravka Šimonović, specijalna izvestiteljka za nasilje prema ženama; Dajnijus Puras, specijalni izvestilac za pravo na fizičko i mentalno zdravlje.

Specijalni izvestioci/teljke su sastavni deo sistema poznatog pod nazivom „specijalne procedure Saveta za ljudska prava“. Specijalne procedure predstavljaju najveću bazu nezavisnih eksperata/kinja u sistemu UN za zaštitu ljudskih prava, a to je zajednički naziv za nezavisne mehanizme Saveta za sagledavanje i praćenje stanja, koji se bave bilo stanjem u pojedinim državama, bilo tematskim pitanjima prisutnim širom sveta. Eksperti/kinje u okviru specijalnih procedura rade dobrovoljno, nisu službenici/ce UN i ne primaju platu za svoj rad. Nezavisni su od svih vlada i organizacija i obavljaju funkciju u ličnom svojstvu.

Specijalna predstavnica generalnog sekretara UN je nezavisna globalna zagovornica prevencije i iskorenjivanja svih oblika nasilja prema deci.

Kontakt-osobe za više informacija i zahteve medija: Elena Vasilev (+41 22 917 9720 / ewasylew@ohchr.org), Šušan Kačjan (+41 22 917 9984 / skhachyan@ohchr.org) ili srsaleofchildren@ohchr.org.

Kontakt-osoba za upite medija u vezi sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara UN za nasilje prema deci: Migel Kaldeira (+1 917 367 6132 / caldeira1@un.org).

Zabrinuti ste za svet u kom živimo?

Onda se danas ZAUZMITE za nečija prava.

#Standup4humanrights

i posetite veb-stranicu http://www.standup4humanrights.org

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25778&LangID=E

U Beogradu, 23. aprila 2020. godine