Glyph

“FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta”

22.04.2020.

Projektom “FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta, koji Centar za prava deteta sprovodi u partnerstvu sa organizacijama iz Mađarske, Holandije, Bugarske, Belgije, Grčke i Rumunije:  Terre des hommes Hungary, Defence for Children Netherlands, SAPI Bulgaria, Child Circle Belgium, Terre des hommes Hellas i Terre des hommes Romania, jačaju se kapaciteti profesionalaca za multidisciplinarni rad na individulanim procenama dece u krivičnim postupcima. Takođe, osnažujemo decu da postanu agenti promene i da se zalažu za pravosuđe po meri deteta.

Kao rezultat projekta:

  • obuku će proći 465 praktičara u cilju unapređenja i primene multidisciplinarnog rada;
  • 250 maloletnika u kontaktu sa zakonom, bilo kao žrtve ili učinioci krivičnih dela, dobiće individualizovanu podršku i imaće pristup personalizovanom odgovoru na svoje probleme;
  • podignuta svest kod 3 000 dece i odraslih o pristupu usmerenom na potrebe deteta u krivičnim postupcima.

Kada je dete deo krivičnog postupka, bilo kao učinilac krivičnog dela ili žrtva, relevantni profesionalci u oblasti zaštite prava deteta trebalo bi zajedno da postupaju i analiziraju sve aspekte života deteta, identifikujući njegove jake strane i potencijalnu vulnerabilnost. Ova multidisciplinarna individualna procena pomaže da se garantuje pristup pravdi za svako dete. Od presudnog je značaja izbegavati diskriminaciju i omogućiti svakom detetu da koristi dostupne usluge podrške, uključujući i restorativnu pravdu. Iako je veoma važna, mnoge zemlje u Evropi imaju jako malo iskustva u primeni multidisciplinarne individualne procene na sveoobuhvatan način usmeren na dete.

Na projektu FOCUS, radimo u Bugarskoj, Grčkoj, Rumuniji, Srbiji i Holandiji da bismo razvili i uspostavili praksu multidisciplinarne individualne procene koja će obezbediti individualizovane odgovore u najboljem interesu deteta.  Stoga, podižemo kapacitete profesionalaca i kreiramo nove alatke, ali i osnažujemo decu i mlade da doprinesu pravdi po meri deteta.

Zaštita dece kroz unapređene prakse

Sagledavamo postojeće mehanizme, nedostatke i najbolje prakse u sprovođenju individualnih procena deteta i koristimo rezultate za razvijanje i pilotiranje novih metoda. Kroz online i „licem u lice“ obuke, 465 sprovodioca zakona, profesionalaca koji rade u pravosuđu, pravnika, psihologa, socijalnih i zdravstvenh radnika naučiće kako da uspostave praksu multidisciplinarne individualne procene u najboljem interesu deteta.

U okviru projekta, 250 dece koja učestvuju u krivičnim postupcima imaće koristi od procene koja će dovesti do njihove bolje zaštite. Sve profesionalne smernice biće besplatno dostupne kao podrška svim praktičarima i kreatorima politika u zemljama EU u sprovođenju multidisciplinarnih individulanih procena.

Osnaživanje dece da se zalažu za pravosuđe po meri deteta

Pedesetoro dece i mladih sa iskustvom u maloletničkom pravosuđu učestvuje u našim Savetodavnim odborima za decu u Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji, Holandiji i Rumuniji. Mi ih obučavamo o njhovom pravima u krivičnim postupcima, konsultujemo ih u vezi sa projektnim aktivnostima i materijalima, i osnažujemo ih da postanu dečji advokati. Razmenjivaće ideje i deliće svoja iskustva sa pravnim stručnjacima i praktičarima, što će pomoći da se unaprede prakse i procedure za individualnu procenu dece u krivičnim postupcima.

Koristeći našu participativnu metodologiju YouCreate, mi vodimo ove grupe dece i mladih u razvijanju njihovih sopstvenih načina komunikacije o pravosuđu po meri deteta i pravima deteta u krivičnim postupcima. Da bismo informisali što više ljudi o važnosti multidisciplinarnog pristupa, podelićemo dečije video snimke i druge materijale putem društvenih medija, partnerskih mreža i online platforme za zaštitu dece ChildHub.

Trajanje projekta: 24 meseca (januar 2020–decembar 2021)

Partneri: Projektom koordinira Regionalna kancelarija Terre des hommes u Mađarskoj, a realizuje se u partnerstvu sa:

Donatori: Sopstvena kontribucija (20%)

Projekat je finansijski podržan kroz program Evropske unije “Pravo, jednakost i državljanstvo 2014-2020”( 80%)

Ukupni budžet: 666,729.84 EUR

U Beogradu, 21. aprila 2020. godine