Glyph

Globalna inicijativa za zabranu nasilja nad decom: Da li se vaša država obavezala da izričito zabrani telesno kažnjavanje dece?

23.09.2019.

Prema preporukama UN Komiteta za prava deteta sve države imaju obavezu da zabrane svaki oblik telesnog kažnjavanja dece. One koje to tek treba da učine često javno izražavaju političku obavezu da postignu zabranu, ali se dešava da države po ovom pitanju ne naprave nikakav napredak.  Nadležne institucije podsećaju da posvećenost mora biti put ka reformi zakona, a ne samo prazan gest.

Globalna inicijativa za zabranu nasilja nad decom “End All Corporal Punishment of Children” pozvala je nacionalne institucije za ljudska prava, organizacije civilnog društva i pojedince koji žele da doprinesu praćenju napretka izmena Porodičnog zakona da pošalju informacije o trenutnom stanju u svojim državama.

Prema poslednjem izveštaju ove organizacije Srbija je izrazila spremnost da zabrani svako telesno kažnjavanje dece prihvatanjem preporuke koja je data tokom Univerzalnog periodičnog pregleda Srbije 2008. godine, a ova obaveza je potvrđena prihvatanjem sličnih preporuka u 2013. i ponovo u 2018. godini.

Propisivanje izričite zabrane telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima  je neophodno u trenutnom društvenom kontekstu Srbije. Time bi se doprinelo i  otklanjanju pogrešnih stavova i prestanku sa lošim praksama koje štete deci i narušavaju im osnovna prava.

Teoretski, zabrana „ponižavajućih radnji i kazni koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta“ u članu 69. Zakona o porodičnoj porodici iz 2005. godine, zabranjuje telesno kažnjavanje u kućnom okruženju, jer neizmerno narušava detetovo dostojanstvo, ali zakon se na taj način ne tumači. Ono što onemogućava ovakvo tumačenje zakona je skoro univerzalno društveno prihvatanje i upotreba telesnog kažnjavanja u odgajanju dece.

Ostvarivanje prava deteta na jednaku zaštitu od svih oblika nasilja zahteva jasan zakon prema kome   nijedan stepen ili oblik telesnog kažnjavanja nisu prihvatljivi ili zakoniti, bez izuzetka. Iz ove globalne inicijative podsećaju da treba zabraniti sve oblike telesnog kažnjavanja i druga ponižavajuća postupanja, u domu i svim drugim sredinama u kojima odrasli vrše autoritet nad decom.

Centar za prava deteta se zalaže za izričitu zabranu telesnog kažnjavanja dece u svim okruženjima i promoviše pozitivni i nenasilni model vaspitavanja i disciplinovanja deteta, što bi dalje vodilo izgradnji nenasilnih modela ponašanja u našem društvu. Sprovođenje navedenih aktivnosti Centar za prava deteta sprovodi u okviru projekta „Prava deteta u politikama i praksi“ u partnerstvu sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

Informacije koje se mogu naći u izveštaju o napretku naše države u uvođenju eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja, zainteresovani mogu poslati na info@endcorporalpunishment.org do petka, 4. oktobra 2019. godine.