Glyph

Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji uputila je dopis relevantnim insitucijama povodom preporuka koje je Srbija dobila u trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda

30.03.2018.

Imajući u vidu da je Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija („UN“) uputio 190 preporuka Republici Srbiji u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda, Republika Srbija je odmah prihvatila 74 dobijene preporuke dok će se o preostalih 116 naknadno odlučivati. Srbiji je dat rok da se do 30. juna 2018. godine izjasni o tim preporukama.

Povodom toga Koalicija za monitoring prava deteta koju čini 5 udruženja građana – ASTRA, Beogradski centar za ljudska prava, Užički centar za prava deteta, Centar za socijalnu politiku i Centar za prava deteta – ukazala je relevantnim institucijama na neophodnost razmatranja i važnost prihvatanja preporuka koje bi doprinele unapređenju dobrobiti dece u Srbiji. Među tim preporukama nalaze se i preporuke koje se odnose na:

• Ratifikaciju Trećeg fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po predstavkama (komunikacijskim procedurama);

• Usvajanje sveobuhvatnog Zakona o pravima deteta;

• Usvajanje Zakona o zaštitniku prava deteta i uspostavljanje institucije zaštitnika prava deteta;

• Usvajanje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece u zakonu, uključujući i u porodici, promovišući nenasilne disciplinske alternative i generišući svest u javnosti o štetnim efektima prakse (telesnog kažnjavanja);

• Obezbeđivanje da sva deca imaju blagovremen pristup registrovanju rođenja neposredno nakon rođenja, bez diskriminacije, i bez obzira na pravni status ili status dokumenata njihovih roditelja;

• Osnaživanje za dalje sprovođenje procesa deinstitucionalizacije sa posebnim fokusom na decu bez roditeljskog staranja mlađu od tri godine;

• Usvajanje konkretnih mera za sprečavanje i borbu protiv višestruke diskriminacije prema ženama i devojčicama sa invaliditetom, a posebno u pristupu pravdi, zaštiti od nasilja u porodici, u obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju;

• Nastavljanje napora u borbi protiv trgovine ljudima, posebno trgovine decom i decom migrantima bez pratnje.

Koalicija je ovom prilikom apelovala na razmatranje i prihvatanje svih navedenih preporuka kako bi se i na taj način iskazala jasna posvećenost ka kreiranju okruženja u kojem se ostvaruju prava sve dece u Republici Srbiji.

U vezi poslatog dopisa stigao je odgovor iz Kabineta predsednika Vlade Republike Srbije gde je istaknuto da su odgovori Republike Srbije na preporuke država članica UN iz Trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda upućeni na zvanično mišljenje svim resorima zaduženim za sprovođenje preporuka iz ovog procesa 19. marta 2018. godine i da će biti upućeni Vladi na usvajanje. Od ukupno 116 preporuka koje su vraćene na naknadno izjašnjenje, prihvaćena je 101, a notirano je 15 preporuka.

U vezi sa preporukama koje se odnose na oblast prava deteta, a koje je istakla Koalicija, delegacija Republike Srbije je zauzela stav da se prihvate sve preporuke na koje je Koalicija ukazala, a da se notira preporuka u vezi sa ratifikacijom Trećeg fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po predstavkama (komunikacijskim procedurama).

Dopis iz Kabineta predsednika Vlade možete videti u nastavku:

Dopis iz Kabineta predsednika Vlade