Glyph

Neometan pristup pravdi za svako dete

09.03.2021.

Centar za prava deteta, kao jedan od partnera organizacije Terre des Hommes in Europe pokrenuo je kampanju u okviru projekta “FOKUS – Radimo zajedno za pravosudni sistem koji u centru ima prava i potrebe deteta”, posvećenu informisanju dece, odraslih i profesionalaca o pravima deteta u pravosuđu.

Kampanja se sprovodi putem društvenih medija i partnerskih mreža, a ima za cilj da što više ljudi bude informisano o važnosti multidisciplinarnog pristupa, kako bi svako dete imalo neometan pristup pravdi.

Pedesetoro dece i mladih u kontaktu sa zakonom učestvuje u radu Dečjih savetodavnih odbora u Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji, Holandiji i Rumuniji. Oni se upoznaju sa svojim pravima kada dođu u kontakt sa zakonom i učestvuju u aktvnostima kroz koje se osnažuju da postanu advokati promene.

Do kraja 2021. godine deca iz ovih zemalja će razmenjivati ideje i deliti svoja iskustva sa pravnim stručnjacima i praktičarima, što će pomoći da se unaprede prakse i procedure za individualnu procenu dece u krivičnim postupcima.

Ključne poruke ove kampanje namenjene su i profesionalcima koji rade sa decom koja su u kontaktu sa zakonom, kako bi posebnu pažnju usmerili na saradnju i zajedničku analizu svih aspekata života deteta, identifikujući njegove jake strane i potencijalnu ranjivost. Od presudnog je značaja sprečiti diskriminaciju i omogućiti svakom detetu da koristi dostupne usluge podrške, uključujući i restorativnu pravdu.

Iako je veoma važna, mnoge zemlje u Evropi imaju veoma malo iskustva u primeni multidisciplinarne individualne procene koja je na sveobuhvatan način usmerena na dete.

Projekat FOKUS se sprovodi sa partnerskim organizacijama Child Circle, Defence for Children International, ISDP (SAPI), Terre des Hommes Romania i Terre des Hommes Greece, kako bi se razvila i uspostavila praksa multidisciplinarne individualne procene koja će obezbediti individualizovane odgovore u najboljem interesu deteta, a podržan je i od strane Evropske komisije i EU Justice and Consumers.