Glyph

Nove publikacije o pravu deteta da izrazi svoje mišljenje

14.04.2019.

U ovim publikacijama deca mogu da se upoznaju sa svojim pravima, o Konvenciji o pravima deteta i njenim osnovnim principima. Ovim putem deci se pružaju i informacije o tome na koji način i kome mogu da prijave diskriminaciju i nasilje. Posebno je istaknuto njihovo pravo na participaciju, da mogu slobodno da izraze slobodno svoje mišljenje u različitim situacijama, a posebno u sistemu pravosuđa, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.

Tekst publikacija je verifikovan na sastancima i fokus grupama sa stručnjacima u oblasti prava deteta da izrazi svoje mišljenje i ovim putem se zahvaljujemo  svima koji su učestvovali i doprineli ovom procesu – sudijama osnovnih, viših, apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda, stručnjacima centara za socijalni rad, centara za porodični smeštaj i usvojenje, domova za decu, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, profesorima Fakulteta političkih nauka – Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, stručnjacima zdravstvenih ustanova, predstavnicima zaštitnika pacijenata iz više gradova, škola, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana Republike Srbije, Pokrajinskog zaštitnika građana, relevantnih ministarstava,  međunarodno priznatim stručnjacima i predstavnicima drugih institucija i organizacija civilnog društva, a posebno deci i mladima.

Pogledajte naše nove publikacije o pravu deteta da izrazi svoje mišljenje u različitim postupcima: pravosuđu, obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti:

Tvoja prava SUD – Kad tvoji roditelji ne žive zajedno

Tvoja prava ŠKOLA

Tvoja prava ZDRAVLJE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tvoja prava ALTERNATIVNO STARANJE

Publikacije su izrađene u okviru  projekata „Pravo deteta da se njegov glas čuje“ koji sprovodi Centar za prava deteta, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava, a koji se sufinansira iz budžeta Republike Srbije, uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.