Glyph

Objavljen Bilten #1 u okviru projekta “Pozitivno roditeljstvo”

01.07.2020.

Povodom prvih šest meseci realizacije dvogodišnjeg projekta “Pozitivno roditeljstvo” koji Centar za prava deteta (CPD) sprovodi od 1. januara 2020. godine, uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji, CPD je objavio Bilten #1 kako bi informisao javnost o sprovedenim i planiranim aktivnostima. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Tokom šestomesečnog perioda, CPD je vodio kontinuiranu kampanju podizanja svesti o značaju pozitivnog roditeljstva i štetnim posledicama visokokonfliktnih razvoda na razvoj deteta putem saopštenja, na društvenim mrežama i u medijima.

Pored toga, CPD je nakon urađene analize akreditovanih programa obuka i usluga podrške porodici i roditeljstvu u sistemu socijalne zaštite, realizovao i tri fokus grupe sa zaposlenima u centrima za socijalni rad i savetovalištima za brak i porodicu, kako bi se prikupili podaci o znanjima, stavovima i praksi relevantne grupe profesionalaca u socijalnoj zaštiti. Nakon ove faze mapiranja programa i usluga pozitivnog roditeljstva u Srbiji, CPD je u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim ekspertima, razvio dodatne programe obuke za profesionalce koji rade sa decom i porodicama u sistemu socijalne zaštite i pravosuđa, posebno u slučajevima visokonfliktnih razvoda.

U narednom periodu, između ostalog, predstoji održavanje obuka, putem kojih će se ojačati kapaciteti profesionalaca i omogućiće im se da dalje sprovode programe osnaživanja porodice, koji stimulišu i jačaju veštine pozitivnog roditeljstva.

Više o tome, pogledajte u Biltenu #1.

U Beogradu, 1. jula 2020. godine