Glyph

Objavljen Bilten #2 u okviru projekta “Pozitivno roditeljstvo”

31.01.2021.

Povodom drugih šest meseci realizacije dvogodišnjeg projekta “Pozitivno roditeljstvo” koji Centar za prava deteta (CPD) sprovodi od 1. januara 2020. godine, uz finansijsku podršku EU u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji, CPD je objavio Bilten #2 kako bi informisao javnost o sprovedenim i planiranim aktivnostima. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

U periodu od jula do decembra 2020. godine, CPD je razvio programe za obuke profesionalaca u socijalnoj zaštiti i pravosuđu i održao dva treninga za trenere „Pozitivno roditeljstvo“ i „Razvod roditelja i zaštita dece“. Nakon obuka, CPD je obezbedio supervizijsku podršku trenera/ica, kako bi se dodatno osnažili da dalje sprovode programe podrške porodicama, koji stimulišu i jačaju veštine pozitivnog roditeljstva, kao i da postupaju u najboljem interesu deteta u slučaju visokokonfliktnog razvoda. Kao deo gorepomenutih treninga za treninge, CPD je izradio Priručnik za trenere/ice „Pozitivno roditeljstvo“ i Priručnik za trenere/ice „Razvod roditelja i zaštita dece“, koji su dostupni svim stručnjacima u oblasti socijalne zaštite i pravosuđa koji su zainteresovani da unaprede svoja znanja. Takođe su pripremljeni i Vodič za facilitatore „Pozitivno roditeljstvo“ i Vodič za facilitatore „Razvod roditelja i zaštita dece“, koji nude praktične savete i vežbe stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite i pravosuđa, i predstavljaju važnu alatku u daljem širenju znaja i veština tokom rada sa decom i porodicama. U cilju promocije principa pozitivnog roditeljstva među nastavnicima i roditeljima, CPD je održao 15 info sesija u školama širom Srbije. Pored toga, održana su dva sastanka praktičara na temu pozitvnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda u Beogradu i Kragujevcu, koji su okupili predstavnike centara za socijalni rad, obrazovnih institucija, Zaštitnika građana, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, nevladinih organizacija, donatorske zajednice, kao i akademike i druge profesionalce koji deluju u oblasti zaštite dece.

Kao jako važan budući resurs stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i pravosuđu, CPD je izradio platformu za e-učenje, na kojoj se nalaze dva programa: „Pozitivno roditeljstvo“ i „Razvod roditelja i zaštita dece“, koji nude korisne materijale u ovim oblastima: priručnike, vodiče, stručne tekstove, izveštaje i youtube snimke.

Pored toga, CPD je vodio kontinuiranu kampanju podizanja svesti o značaju pozitivnog roditeljstva i štetnim posledicama visokokonfliktnih razvoda na razvoj deteta putem saopštenja, na društvenim mrežama i u medijima.

U narednom periodu, između ostalog, predstoji izrada publikacije koja će sadržati iskustva dece tokom visokokonfliktnih razvoda, i njeno predstavljanje na konferenciji koja će okupiti profesionalce u oblasti zaštite prava deteta iz zemlje i regiona.

Više o tome, pogledajte u Biltenu #2.