Glyph

Objavljen MONITORING IZVEŠTAJ #1 – vladavina prava i vanredno stanje

21.07.2020.

Centar za prava deteta je kao član Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji – NKEU, zajedno sa drugim organizacijama, doprineo izradi MONITORING IZVEŠTAJA #1 – vladavina prava i vanredno stanje. Izveštaj Radne grupe NKEU izrađen je na osnovu priloga organizacija civilnog društva i profesionalnih udruženja koje su članice radnih grupa za Poglavlje 23 i Poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Odluka o proglašenju vanrednog stanja od 15. marta 2020. godine, kao i brojni propisi koji su doneti u vezi sa njom, a sa ciljem sprečavanja širenja virusa KOVID-19, doveli su do ograničavanja određenih prava građana. Zbog toga je i praćenje ostvarivanja prava građana bilo u fokusu brojnih organizacija civilnog društva. Činjenica je da je Republika Srbija, prilikom potencijalnih ograničenja ljudskih prava, u obavezi da poštuje Ustav RS, kao i međunarodna dokumenta koje je ratifikovala.

Centar za prava deteta je zajedno sa Mrežom organizacija za decu Srbije ukazao da je kriza izazvana pandemijom virusa KOVID-19, dodatno negativno uticala na položaj svakog deteta u Srbiji, a naročito dece iz najosetljivijih grupa kao što su deca sa smetnjama u razvoju, deca migranti i izbeglice, romska deca, deca koja žive i rade na ulici, deca sa HIV-om/AIDS-om, deca pripadnici LGBTI populacije, deca iz jednoroditeljskih porodica i porodica bez prihoda ili sa niskim prihodima i dr. Problemi sa kojima se susreću deca u Srbiji, a posebno ona iz najugroženijih grupa, ukazali su na neophodnost uspostavljanja sistemskih rešenja, strateškog pristupa, kao i većih izdvajanja za zaštitu i ostvarivanje prava deteta.

Takođe, vanredne okolnosti izazvane pandemijom, pokazale su da su deca na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite izrazito ranjiva grupa, kao i to da su u većem zdravstvenom riziku, naročito kada se preporučuje fizička distanca i zabranjuje okupljanje većeg broja osoba u zatvorenom prostoru.

Nedostatak ključnih zakonskih i strateških rešenja koja regulišu položaj i prava deteta u Srbiji, dovode u rizik ostvarenje i zaštitu prava deteta, naročito tokom pandemije. Od 2016. godine, Srbija je bez Nacionalnog plana akcije za decu, a još uvek nije pristupila izradi strateškog dokumenta u oblasti prava deteta.

Pozitivan pomak predstavlja jedino usvajanje Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2020-2023 sa pripadajućim Akcionim planom za 2020. i 2021. godinu, povodom čega je Centar za prava deteta izradio Sažetu analizu o novousvojenoj Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja od 2020. do 2023. godine. Međutim, njena implementacija je upitna, imajući u vidu da još uvek nije formirana Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije.

Detaljnije informacije u MONITORING IZVEŠTAJU #1 – vladavina prava i vanredno stanje.

U Beogradu, 21. jula 2020. godine.