Glyph

Održan okrugli sto Saveta za maloletnike

24.06.2019.

Uz podršku kancelarije UNICEF u Srbiji, danas smo zajedno sa Savetom za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima („Savet za maloletnike“) organizovali okrugli sto „Poštovanje prava i najboljih interesa maloletnih učinilaca krivičnih dela sa posebnim fokusom na unapređenje saradnje sistema pravosuđa, policije, socijalne zaštite i zdravstvene zaštite“.
Ovaj skup je posvećen unapređenju procene najboljih interesa maloletnih učinilaca krivičnih dela u različitim fazama krivičnog postupka kao i unapređenju njihovog mentalnog zdravlja. Na skupu učestvuje oko 40 stručnjaka iz različitih sistema: sudija i tužilaca za maloletnike, policajaca, stručnjaka u centrima za socijalni rad, Zavoda za vaspitanje dece i omladine iz Beograda, Niša i Knjaževca, Kazneno-popravnog zavoda za malotnike u Valjevu, Instituta za mentalno zdravlje, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Saveta za prava deteta i relevantnih resornih ministarstava.